TRT Payı İle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Duyurusu.

SİRKÜLER

04/07

 

         

  07/04/2016

 

KONU:

* TRT Payı İle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Duyurusu.

 

TRT PAYI İLE İLGİLİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU’NUN DUYURUSU:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu http://www.epdk.org.tr/TR/Anasayfa  internet adresinde 23.03.2016 tarihinde TRT payının hesaplanmasında 3065 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının uygulanması gerektiği hususunda duyuru yayımlamıştır.

Yayımlanan duyuru aşağıdadır;

“TRT Payı Hakkında Duyuru Ve Mahkeme Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 01/02/2011 tarihli ve 3065 sayılı Kurul Kararı ile “9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan düzenleme ve 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı Kurul Kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınmasına” karar vermiştir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesi’nin 2011/665 E. sayılı dosyasında açılan davada mahkeme 26/10/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine, 15/12/2011 tarihli ve 3552 sayılı Kurul kararı ile “yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla 3065 sayılı Kurul kararının mahkemece verilecek yeni bir karara kadar uygulanmamasına karar verilmiştir.

 

Davacı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay 13. Dairesinin 2011/665 E. Sayılı dosyasında açılmış olan davada verilen dava red kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 05.01.2016 tarihli ve E.2015/3402 ve K.2016/1 sayılı kararı ile anılan kararın bozulmasına karar vermiştir.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2015/3402 esas sayılı Kararı ile Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu davanın reddine ilişkin kararını bozması nedeniyle Danıştay 13. Dairesinin davanın reddine ilişkin kararı uyarınca kayıp kaçak bedeli üzerinden TRT payı tahakkuk ettirilmeyen dönemler için de (01.01.2016 tarihine kadar) kayıp kaçak bedeli üzerinden TRT payı tahakkuku yapılması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.