Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve bu teslimlere ilişkin KDV iade uygulaması.

SİRKÜLER

04/01

            04/04/2016

KONU:

*Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve bu teslimlere ilişkin KDV iade uygulaması.

 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİNASI VE BU TESLİMLERE İLİŞKİN KDV İADE UYGULAMASI:

11.2.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğde; 3065 sayılı KDV Kanununun 13/h bendi ile düzenlenen Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde isitisna uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

  1. İstisnanın Kapsamı:

3065 sayılı KDV Kanununun 13. maddesinin (h) bendine göre 15/4/2015 tarihinden itibaren;

  • Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak;

-Afet yönetimi ve yardımları,

-Barınma, beslenme, sosyal yardımlar,

-Toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri,

-Savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile,

-Kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil),

yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,

  • Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri, istisna kapsamına alınmıştır.
  1. İstisna Kapsamında Olmayan İşlemler;

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulaması Kanun maddesinde sayılan işlemlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde genel hükümlere göre KDV uygulanır.

Türkiye Kızılay Derneğinin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan;

-Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları,

- İdari bina, tesis ve teçhizatının temini, inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez.

İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğalgaz giderleri için de istisna uygulanmaz.

-  Her türlü büro malzemesi ve kırtasiye alımları, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile doğrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alımları ile hizmet teminleri istisna kapsamında yer almamaktadır.

  1.  İstisnanın Uygulanması

KDV Kanunu’nun 13/(h) bendinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. Türkiye Kızılay Derneği’nin istisna kapsamında temin edeceği mal ve hizmetlere ilişkin liste ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvurması ve istisna belgesi alması (EK:22) ve mal ve hizmet alımına ilişkin listeyi onaylatması gerekmektedir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesi ve onaylı liste Türkiye Kızılay Derneği tarafından satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanır. İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde, istisna belgesi ve eki onaylı liste ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle istisnanın uygulanması sağlanır.

Türkiye Kızılay Derneğinin istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde ise KDV hesaplanmaz.

İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir.

  1. Müteselsil Sorumluluk

Türkiye Kızılay Derneğinin mal ve hizmet alımlarında istisnadan yararlanması için, istisna belgesi ve mal ve hizmet listesinin satıcıya ibraz etmeleri şarttır.

Satıcıların bu belge ve liste olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden satıcılar ile birlikte Türkiye Kızılay Derneği de müteselsilen sorumludur.

  1. Beyan

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 324 kod numaralı satırında beyan edilir.

Beyan edilen satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

  1. İade

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde istenen evraklar, mahsuben veya nakden iade taleplerine ilişkin açıklamalar da ilgili tebliğde yer almaktadır.

Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/108781

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.