Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi getirildi.

SİRKÜLER

02/13

                                  26/02/2016

KONU:

*Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi getirildi.

ÜCRET, KİRA, MENKUL SERMAYE İRADI VE DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR İÇİN HAZIR BEYAN SİSTEMİ GETİRİLDİ:

18/2/2012 tarihinde yayımlanan 414 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde uygulama esasları belirlenen “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannameleri Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulmaya başlanmıştır.   

25.02.2016 tarihinde yayımlanan 470 nolu VUK tebliği ile 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan bu sistemin kapsamı genişletilmiş oldu.

Hazır Beyan Sistemi;

Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan (örneğin; taşınmaz satış kazancı, ortaklık paylarının satışı kazancı gibi) veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu system” olarak tanımlanmaktadır.

Hazır Beyan Sisteminin Kapsam ve Uygulaması;

1)Hazır Beyan Sisteminin uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin beyan dönemi itibarıyla başlanacaktır. Bu Sistem'den sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir.

Ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kaznç ve iratların yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.

 2) Hazır Beyan Sistemi, beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin elde ettikleri gelirlerin türüne göre Başkanlık tarafından, veri ambarında bulunan bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannameler kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulacaktır.

Sorumluluk;  

1) Başkanlıkça veri ambarında yer alan bilgiler, diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile diğer bilgiler kullanılarak hazırlanan ve İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda mükelleflerin onayına sunulan beyannamelerin, mükellefler tarafından kontrol edilmesi gerekemtedri. Eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde bu bilgiler mükelleflerce düzeltilerek onaylanacaktır. Bu kapsamda Başkanlık tarafından hazırlanan ve mükelleflerce elektronik ortamda onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellefler sorumlu olacaktır.

Bu nedenle hazır beyan sistemi ile beyanname verecek olan mükellerlerin beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri faydalı olacaktır. Aksi takdirde hatalı beyanname verme durumu ile karşılaşabilirler.

 3) Ücret, kira, MSİ ve DKİ beyannamelerinin Hazır Beyan Sisteminden verilmiş sayılabilmesi için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylama işlemi beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır. Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilecek beyannamelerde de, beyannamenin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması gerekmektedir.

 4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Hazır Beyan Sisteminin uygulamasına 1 Mart 2016 tarihi itibariyle başlanacaktır. Henüz İnternet Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyanname Sistemine giriş yapılamamaktadır. Ancak söz konusu tebliğin 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarih itibariyle “Hazır Beyan Sistemi”nin de aktif hale gelecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/108861/pdf

Saygılarımzla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.