Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

01/32

21.01.2019

KONU:

 

* Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Duyuru Yayımlandı.

 

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Duyuru Yayımlandı:

 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi hükümlerine göre aşağıda yer alan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar

 

             -  5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler

-  Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

             -  Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri

             -  Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar

             -  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları

- Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri (sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar vs.)

            -  Noterler

            -  Baro levhasına yazılı avukatlar

             -  Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler

  - İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri,     icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Söz konusu uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Adalet Bakanlığınca 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu yönetmelik kapsamında yer alan düzenlemelere müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 07.01.2019 tarihli ve 01/21 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

 

Bu defa PTT tarafından 17.01.2019 tarihinde yayımlanan duyuruda; söz konusu kuruluş tarafından oluşturulacak e-tebligat adreslerinin açılışına ve hesap sahiplerine iletilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.     

 

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla. 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-32.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.