Uyumlu İşverenlerin SGK Borçlarının Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanıyan Genelge Yayımlandı.

SİRKÜLER

11/10

26.11.2018

KONU:

 

*Uyumlu İşverenlerin SGK Borçlarının Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanıyan Genelge Yayımlandı.

 

Uyumlu İşverenlerin Sgk Borçlarının Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanıyan Genelge Yayımlandı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelge ile, SGK primlerini süresinde ödeyemeyen uyumlu prim borçlularının, borçlarını taksitlendirme imkanı tanınmıştır.

 

  1. Uyumlu Prim Borçlusu Sayılmak İçin;

 

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

b) SGK ünitesinde en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,

c) SGK ünitesindeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması (Kanuni süresinde verilen belgelere/beyannamelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belge/beyannameler hariç),

ç) Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,

 

Tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibariyle ödeme süresi 01.01.2018 tarihinden sonra olan ve bir yılı aşmayan borçlar 6183 sayılı Kanunu’nun 48/A maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Dolaysıyla, söz konusu hükümden yararlanılabilmesi için tecil talep tarihi itibariyle kapsamda yer alan alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir.

01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlar madde kapsamında değerlendirileceğinden 2017 Aralık ve takip eden aylara ilişkin borçlar 48/A maddesi kapsamına alınacaktır. Dolaysıyla 2017/Kasım ve öncesine ait borçlar uyumlu prim borcu sayılmayacaktır.

 

d) Mali açıdan çok zor durumun bulunması,

Çok zor durum halinin tespitinde; Nakit Oranı, Likidite Oranı ve Kaldıraç Oranından oluşan mali göstergeler kullanılacaktır. Buna göre mali durumların değerlendirilmesi sonucu;

  • Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması,
  • Likitide oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması,
  • Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.  

 

Üç şartı birlikte sağlayan prim borçlularının çok zor durumda oldukları kabul edilecektir.

 

Söz konusu şartların sağlayan borçluların; Genelge’de yer alan likitide ve kaldıraç analizi tablosundaki derecesine göre azami tecil süresi ve tecil faiz oranları belirlenecektir.

 

Çok zor durum derecesine göre prim borçları; 6 ile 60 aya kadar ve %22 olan tecil faiz oranından daha düşük oranlarda taksitlendirebilecektir.

 

Çok zor halinin tespitinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından Genelge ekinde yer alan (Ek-1B) örneğe uygun rapor hazırlanacak olup bu rapor tecil ve taksitlendirme başvuru formuna eklenecektir.

 

e) Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması gerekmektedir.

 

2.Kapsama Giren Borçlar;

 

01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihi itibariyle 1 yılı aşmayan;

-Sosyal Sigorta Primleri,

-İşsizlik Sigortası Primleri,

-İdari Para Cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.   

 

3. Teminat Tutarı ve Teminat Aranmayacak Durumlar;

 

Borçluların, 6183 saylı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacağı 500.000 TL’ ye kadar olan borçlar için teminat aranmayacaktır.

Tecil ve taksitlendirilecek borç tutarının 500.000 TL’ yi aşması durumunda gösterilecek teminat tutarı 500.000 TL’ yi aşan kısmın %25’ i olacaktır. Söz konusu teminat tutarının tespitinde gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı dikkate alınacaktır.  

 

Söz konusu genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-11-10.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.