”Varlık Barışı”na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Yayımlandı.

SİRKÜLER

07/05

05.07.2018

KONU:

*”Varlık Barışı”na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Yayımlandı.

 

“VARLIK BARIŞI”NA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:3) YAYIMLANDI.

04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de " Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) " yayımlanmıştır.

Yayımlanan tebliğ ile “Varlık Barışı” olarak adlandırılan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu sirkülerimizde Tebliğ’de yer alan açıklamalardan öne çıkan bazı hususların özetine yer verilmiştir.

 

1. Yurt Dışındaki Varlıkların Bildirilmesi, Türkiye’ye Getirilmesi ve Bu Kapsamda Bildirilen Varlıklar Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödenmesi:

 • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.11.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi durumunda bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.
 • Yurtdışında bulunan varlıklar, yine yurtdışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibariyle yasal defterlerde yer alan kredilerin en geç 30.11.2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu taktirde yasal defterlerde yer alan borç kapatılabilecektir. Borcun ödemesinde kullanılan bu varlıkların ayrıca Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.
 • 18.05.2018 tarihi itibariyle yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilen yurtdışında bulunan varlıklardan karşılanması durumunda   söz konusu avanslar yasal kayıtlardan düşürülecektir.
 • Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına kayıtlı olan varlıkların şirket adına bildirimi mümkündür. Ancak Tebliğ’de yer alan düzenlemeyle kanuni temsilci, ortak veya vekillerin 18.05.2018 tarihi itibariyle sahip oldukları yurtdışında bulunan varlıkların şirket adına bildirimine imkan tanımıştır. Dolayısıyla bu kişilerin 18.05.2018 tarihi itibariyle şirket adına sahip oldukları varlıkları bildirime konu ederek Türkiye’ye getirmeleri mümkündür.
 • Söz konusu varlıklara ilişkin bankalara veya aracı kurumlara yapılacak bildirim için Tebliğ ekinde yer alan (Ek-1) form kullanılacaktır. Bildirimde bulunanlar tarafından 30.11.2018 tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması (örneğin; artırıcı bildirim) veya düzeltme bildiriminde (örneğin; azaltıcı bildirim) bulunulması mümkündür.    
 • Bankalar ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edeceklerdir. Beyan edilen bu vergi aynı tarihe kadar ödenecektir.
 • Yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sonrasında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ve bu varlıkların değeri üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • 31.07.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil); yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve aynı süre içinde Türkiye’ye getirilmesi durumunda %2 oranındaki vergi hesaplanmayacaktır. Hesaplanan vergi kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağı gibi başka bir vergiden de mahsup edilemeyecektir.
 • 31.07.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil); yurtdışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan ve 18.05.2018 tarihi itibariyle yasal defterlerde yer alan kredilerin yine yurtdışında bulunan varlıklar ile kapatılması durumunda %2 oranındaki vergi hesaplanmayacaktır.
 • 31.07.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil); 18.05.2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle yurtdışı varlıklar ile karşılanan ve yasal defterlere kayıtlı olan sermaye avanslarının kapatılması durumunda %2 oranındaki vergi hesaplanmayacaktır.
 • Yurt dışında bulunan ancak anılan madde kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.
 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. 
 • Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. 
 • Şirket tarafından bildirime konu edilen varlıklar, şirketin kanuni defterlerine kaydedilecektir. Kanuni defterlere kaydedilen varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kanuni defterlere kaydedilen varlıklar için bilançonun pasifinde özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Söz konusu hesap birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilenmeyeceği gibi bu tutar ortaklara vergisiz olarak dağıtılabilecektir.
 • Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkartılmasından doğan zarar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

 

Devamını sirküler ekimizde okuyabilirsiniz....

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER-07-05-Varlık Barışına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No3) Yayımlandı_.docx
SIRKULER EKI-07-05.docx
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.