Vergi Davalarında istinaf yoluna başvuru 20 Temmuz 2016’da başladı.

SİRKÜLER

08/01

                          01/08/2016

 

KONU:

*Vergi Davalarında istinaf yoluna başvuru 20 Temmuz 2016’da başladı.

VERGİ DAVALARINDA İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU 20 TEMMUZ 2016’DA BAŞLADI:

28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunu ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK) değişiklikler yapılmıştır.

07.11.2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararda ; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. ve geçici 20. maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacağı ifade edilmiştir.

Dolayısıyla 20.07.2016 tarihi itibariyle 

6545 sayılı Kanun ile 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikler ile aşağıda belirtilen yeni uygulamalar getirilmiştir:

  • Bölge İdare Mahkemeleri yeniden yapılandırılmıştır.
  • Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluyla başvuru ile ilgili (2577 sayılı Kanun’un 45. Maddesi) Madde “istinaf” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.
  • Vergi Mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştaya temyize gitme imkanı kaldırılmıştır.  Bu kararlara karşı öncelikle Bölge İdare Mahkemelerine kararların tebliğinden itibren 30 gün içinde istinaf yoluna başvurulacaktır. Ancak;

*  Konusu 5.000 TL’yi geçmeyen vergi davalarında ilk derece Vergi Mahkemelerinin kararları kesin olup, bunlarla ilgili olarak Bölge İdare Mahkemelerine istinaf yoluna başvurulamayacaktır.

* Konusu 100.000 TL’yi geçmeyen vergi davalarında, ilk derece Vergi Mahkemesi kararlarına karşı sadece istinaf yoluna başvurulacaktır. Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf yoluyla incelediği ve karara bağladığı vergi davalarında, dava konusu tutar 100.000 TL’yi aşmıyorsa Bölge İdare Mahkemesi kararları temyiz edilemeyecektir.

* Konusu 100.000,00 TL’yi aşan vergi davalarında ise, ilk derece vergi mahkemesi kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemelerine istinaf yoluna başvurulacak olup Bölge İdare Mahkemesinin kararlarına karşı Danıştaya temyiz suretiyle başvurulabilecektir.

Özetle, eski düzenlemelerden farklı olarak Vergi Mahkemesine dava açma,  Vergi Mahkemesi kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluyla başvurma, Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı ise Danıştaya temyize gitme şeklinde üç aşamalı bir yargı modeli oluşturulmuştur.  Ancak,  belli tutarı geçmeyen davalarda bir üst mahkemeye başvurulamayacaktır.

2577 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 8. Madde uyarınca;  yapılan bu yasal değişiklikler;  2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

20.07.2016 tarihinden itibaren Bölge İdare Mahkemeleri yeni görevlerine başlayacaklardır.  Dolayısıyla bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanacağını hatırlatırız.  

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.