Vergi Kanunlarındaki bazı geçici maddelerin süreleri uzatıldı.İmalatta kullanılan makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.

SİRKÜLER

01/04

 

            04/01/2016

KONU:

* Vergi Kanunlarındaki bazı geçici maddelerin süreleri uzatıldı.

* İmalatta kullanılan makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.

 

VERGİ KANUNLARINDAKİ BAZI GEÇİCİ MADDELERİN SÜRELERİ UZATILDI VE İMALATTA KULLANILAN MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMINDA KULLANILAN KREDİLERE BSMV İSTİSNASI GETİRİLDİ:

Vergi Kanunlarında yer alan ve 31.12.2015 tarihinde süresi dolacak olan bazı geçici maddelerin uygulama sürelerinin uzatılmasına ilişkin yayımlanan tasarıyı 14.12.2015 tarih ve 12/05 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Söz konusu tasarı, 01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 sayılı Kanun numarası ile yasalaşmıştır. Ayrıca daha önce tasarıda yer almayan bazı kanuni düzenlemeler de bu kanunda yer almaktadır.

6655 Sayılı Kanun İle yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

 • Kanuın ile uygulama süresi 31.12.2015 tarihi itibariyle sona erecek olan aşağıda yer alan;
 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. ve geçici 68. maddeleri;
 • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalrından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesini düzenleyen geçici 67. maddesi ve  
 • Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeyler ile jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde yirmi oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin geçici 68. maddesinin,

Uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17. ve Geçici 23. Maddeleri,
 • Dahilde işleme ve geçici Kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurtiçinden temin edilebilmesine imkan veren geçici 17. maddesi ve
 • Milli eğitim bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların bağışı ve bağışı yapacak olanların nbunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23. maddesinin,

Uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 1. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 2. Maddesi,

a) Dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet ve faiz gelirleri,

b) Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri ve

maddede sayılan bazı ajansların elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılamyacağına yönelik düzenlemenin,

            Uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 1. 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinin;

Uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • Kanun ile, uygulama süresi 31.12.2015 tarihi itibariyle sona erecek olan aşağıda yer alan;
 1. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 31. Maddesi,

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1. maddesinin 5. fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve tesliminde katma değer vergisi istisnası öngören maddenin,

Uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 2.  4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasrruf Ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasının,

Uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

C- Sanayi İşletmelerinde İmalatta Kullanılmak Üzere Alınan Makina Techizatın Finasmanı İçin kullanılan Krediler BSMV (Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi)’den istisna edilmiştir.

Gider Vergileri Kanunun istisnaların düzenlendiği 29. maddesinin birinci fıkrasına (z) bendi eklenmiştir. Eklenen bu bent ile sanayi işletmelerinin makine ve techizatın finansmanı amacıyla kullandıkları kredilere BSMV istisnasi getirilmiştir.

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa “Geçici 67. Madde” eklenmiştir;

Eklenen bu madde ile SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına getirilen ek zamlarla ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

6655 sayılı Kanun Sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 SİRKÜLER-01-04-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.