Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/25

29.05.2018

KONU:

* Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Yayımlandı.

 

VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

 

25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de 494,495,496 ve 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri yayımlanmıştır.

Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Vergi Usul Kanunu’nda yaptığı değişikliklerin usul ve esasları belirlenmiştir.

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişikliklere ilişkin ayrıntılı sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 30.03.2018 tarih ve 03/13 no.lu ile yayımlanmıştı.

Tebliğlerde Yer Alan Açıklamalara Özet Olarak Aşağıda Yer Verilmiştir.

 

  1. 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Yer Alan Düzenlemeler:

7103 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerden, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenlerin kağıt ortamda düzenlenmesi, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç, sonucundailgili kanunun 353. maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Tebliğ ile zorunlu hallerde açıklanmış ayrıca elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenmemesinin özel usulsüzlük cezasına yol açmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ’de zorunlu haller ; gerek Gelir İdaresi Başkanlığının gerekse de mükelleflerin (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla) bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım nedeniyle, mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması sebebiyle veya ilgili mevzuatın izin verdiği durumlar olarak belirtilmiş, bu durumlarda kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Tebliğ’de sayılan zorunlu hallerin dışındaki mükelleften kaynaklanan diğer nedenler cezalı işleme engel olmayacaktır.

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

  1. 495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Yer Alan Düzenlemeler:

7103 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunun 280/A bendi kapsamında yapılan düzenleme ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminin sonuna kadar sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmişti.

Bu amaçla getirilen yabancı paraların;  işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı nedeniyle oluşan kur farklarının pasifte özel bir fon hesabına alınması, (olumlu kur farklarının bu  hesabın alacağına, olumsuz kur farklarının ise bu hesabın borcuna kaydedilmesi), kullanılmayan kısmın ise hesap dönemini sonuna kadar değerlemeye tabi tutulmayarak yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmıştı.

Tebliğde;

 - Yurt dışından yabancı para getirme uygulamasından yararlanma şartlarına,

 - Sermaye olarak konulmak üzere yabancı paranın yurtdışından getirilmesine,

 - Yatırım teşvik belgesinin yabancı para sermaye uygulamasındaki yerine,

- Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunmayan kısmının değerlemesine,

 - Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunan kısmına ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarının durumuna ve özel fon hesabı uygulamasına ve benzeri hususlar hakkında açıklamalara yer verilmektedir.

Bu uygulamadan 7103 sayılı kanunun yayımı tarihinden sonra (27.03.2018) tescil edilen sermaye şirketleri yararlanabilecektir.

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

  1. 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Yer Alan Düzenlemeler:

7103 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesi ile; Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, Takdir Komisyonuna başvurmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebileceği yönünde düzenleme yapılmıştı.

Takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilecek ve şirket kayıtlarından çıkartılacak emtia; son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle iade alınan raf ömrü çok kısa gıda maddeleri ile bozulma veya son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle iade alınan ilaç ve benzeri maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar verecek nitelikte olanlardır. Uygulama kapsamına alınan mal gruplarının neler olduğu Tebliğin 10. maddesin sayılmıştır. 

Uygulamadan yararlanabilmek için mükellefler tebliğ ekinde yer alan form ile Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunabileceği gibi formda yer alan bilgileri içermesi kaydıyla dilekçe ile de yapılabilecektir. Gerek form gerekse de dilekçe ile yapılacak başvurularda Tebliğin 12. Maddesinde yer alan bilgi ve belgelerle Başkanlığa verilecektir.   

İmha oranı belirlenecek mükelleflerin kazançlarının bilanço usulüne göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden olması gerekmektedir. Ancak bu mükelleflerden başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10.000.000 TL’nin veya öz sermaye büyüklüğünün 5.000.000 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

Hükümlerden faydalanan mükellefler, her yıl ilgili olduğu yıla ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde, örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (EK 2) formata uygun şekilde ve her bir ürün itibariyle hazırlanacak imha oranı yıllık takip raporunu bir dilekçe ekinde İdareye ibraz edeceklerdir.

İmha oranı uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp isteyen mükellefler emtialarının emsal bedellerini takdir komisyonu nezdinde tayin edebileceklerdir.

Ayrıca tebliğde; takdir komisyonu kararı aranılmayacağı durumlar, yurtdışında imha edilen emtianın durumu ile ambalaj malzemelerinin imhasına ilişkin açıklamalara ve kıymeti düşen emtiadaki değer düşüklüğünün gider olarak dikkate alınacağı döneme ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

  1. 497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Yer Alan Düzenlemeler:

7103 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30 uncu madde ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini sahip mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere; 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

Tebliğde;

- Madde uygulamasından yararlanabilecekler,

 -Kapsam dahilindeki makine-teçhizat

- Uygulama kapsamında amortisman oran ve süresinin hesaplanması gibi uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamalara yer verilmektedir.

Tebliğde; bu uygulamadan katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için yararlanabileceği belirtilmiştir.

Sanayi sicil belgesini sahip olan mükellefler, kapsamı 05.05.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teçhizat için Geçici 30 uncu madde uygulamasından yararlanabilecek olup, makina ve teçhizatın iktisap edildiği tarih itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olunması gerekmektedir. (Söz konusu karar ile makine ve teçhizat listesi 07.05.2018 tarihli ve 05/03 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.