Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 Vergi İndirimi Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307) Yayımlandı.

Sirküler

03/10

20.03.2019

KONU :

* Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5  Vergi İndirimi Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307) Yayımlandı.

 

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5  Vergi İndirimi Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307) Yayımlandı.

 

15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 307 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (eski tebliğ) mevcut olup, yeni yayımlanan 307 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (değişiklik tebliği) ile 7162 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121. maddesinde yapılan bazı değişiklikler eski tebliğe işlenmiştir.

7162 sayılı Kanun ile ilgili açıklamalarımızın yer aldığı sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 04.02.2019 tarih ve 02/03 no ile yayımlanmıştı.

Değişiklik sonrasında Tebliğin ilgili bölümünün karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

 

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

4. Vergi indiriminden yararlanma şartları

 

4. Vergi indiriminden yararlanma şartları

 

4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması

 

4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması

İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir.

 

İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, her bir beyanname itibarıyla 10.- TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmez.

 

Ayrıca, her bir beyanname itibarıyla 10.- TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmez.

-/-

 

193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

-/-

 

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

 

Yeni tebliğ ile eski tebliğin ilgili bölümüne örnek 4 eklenmiş olup, örneğe göre 2019 yılında verilecek 2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde indirimin hesaplamasında, eksi dönemlerdeki (2016 ve 2017 yılı) beyannameler üzerinden tahakkuk eden ve 250 TL’yi aşamayan eksik ödemelerin, diğer şartları sağlanması kaydıyla, indirime mani olmayacağı belirtilmiştir. 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-03-10.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.