Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/08

26.03.2018

KONU:

 

* Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİNE İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

7020 sayılı kanunla 6183 Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen 48/A maddesi uyarınca; vergiye uyumlu mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’ndan doğan vergi, resim, harç ve cezaları ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödemesi veya bu mükelleflere ilişkinhaczin uygulanması veyahut haczedilen malların paraya çevrilmesi mükellefi çok zor duruma düşürecekse maddede yer alan şartların sağlanması kaydıyla vadesi bir yılı geçmemiş amme borçlarının  faiz ve teminat alınarak tecil olunabileceğine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış ve Bakanlar Kuruluna çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirleme ve belirlenen kriterlere bağlı olarak tecil süresini ve faiz oranını farklılaştırma yetkisi verilmişti. İlgili madde 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11284 sayılı “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar” uyarınca Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmış ve “Çok Zor Durum Halinin Tespitinde Kullanılacak Kriterleri” belirlenmişti. (İlgili Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan Açıklamaları İçeren 26.02.2018 tarih ve 02/14 No’lu Sirkülerimiz Müşavirliğimiz Tarafından Yayımlanmıştı.)

Bu sefer Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) de, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlayan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalara ve bu açıklamalara ilişkin örneklere yer verilmiştir.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimin ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-03-08.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.