Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranı % 19,50 Olarak Değişti.

SİRKÜLER

06/20

                                                                                                                                                                                     29.06.2018

 

KONU :

 

* Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranı % 19,50 Olarak Değişti.

 

VERGİYLE İLGİLİ REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI % 19,50 OLARAK DEĞİŞTİ.

 

29.06.2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği ile; 

 

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 18,50,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 19,50 olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar Tebliğin yayımı tarihinde (29.06.2018) yürürlüğe girmiştir.

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları gerekmektedir. 

64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre; Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) % 19,50 oranı dikkate alınacaktır. (Eski oran % 9,75 idi.) Tebliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak reeskont işlemlerinde de bu oran (% 19,50) uygulanacaktır.

 Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacak senetlerinin reeskontunda ise, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

 Banka, banker ve sigorta şirketlerinde diğer mükelleflerden farklı olarak reeskont işlemi zorunludur.

 

Söz Konusu Tebliğ Aşağıda Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

29 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30463

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.