Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

06/04

                                     30/06/2016

Konu:

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

25 Haziran 2916 tarihli resmi Gazete’de, 2012/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” de değişiklik yapan 2016/2 sayılı Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdadır.

1)  Tebliğ  “Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • Madde 6/d Bendi (2016/2) Yeni hali;

d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.

  • Madde 6/d Bendi (2012/1) Eski hali;

d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

2)  Tebliğin “Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

            e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri,

3)    Tebliğin “Süre uzatımı” başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

  • Madde 18/1 Bendi (2016/2)Yeni hali;

Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır.

  • Madde 18/1 Bendi (2012/1) Eski hali;

(1)Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla EK-6’da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.

4)   Aynı Tebliğin EK-2’sinin (1) numaralı sırasının (ç) bendi ile (12) ve (17) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (14) ve (16) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

  • EK-2’nin 1 nolu sırasının (ç) bendi ile 12 ve 17 nolu sıranın 2016/2 yeni hali;

ç) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı,

12. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).”

17. İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği.

  • EK-2’nin 1 nolu sırasının (ç) bendi ile 12 ve 17 nolu sırasının 2012/1 eski hali;

1. Madencilik ve enerji yatırımlarında; 

ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,

12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı.(Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

17. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

  1. Aynı Tebliğin “Yatırımın tamamlanma vizesi için istenecek belgeler” başlıklı EK-5’de yer alan (6), (8) ve (13) numaralı sıralar yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ 25 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2016/2 sıra nolu Tebliğ ektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI 06-04.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.