Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

06/09

11.06.2018

KONU:

 

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:

 

01.06.2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) yayımlanmıştır. Tebliğ’de yer alan değişiklere ilişkin özet açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.    Yatırımların Bütün Olarak Devrinde, Teşvik Belgesi Üzerinde Unvan Değişikliği Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

 

Eski düzenleme:

 

Yeni düzenleme:

(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir.

 

“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”

 

2.   Teşvik Belgesi Kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde Yapılacak Yatırımlardan İstenilen Tahsis Yazısının İbrazı Şartı, Sadece 2012/3305 Sayılı Karar’ın Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar Başlıklı 18 İnci Maddesinin Birinci Ve Dördüncü Fıkralar Kapsamındaki Yatırımlar İçin Aranacaktır.

 

3.   Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu düzenlenmesi halinde Tebliğ ekinde yer alan bazı belgeler aranmayacaktır. Aranılmayacak belgeler sıra numarası ile aşağıda yer almaktadır.

 

(4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-6’daki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

(5) Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

(10) Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

(11) Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor,

(12) Tebliğle belirlenen formata uygun gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcama listeleri,

(14) Tebliğle belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

 

Söz Konusu Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-09.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.