Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapıldı.


SİRKÜLER
04/10

 
         
                                                                                                                                                                                        11/04/2016
KONU:
*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapıldı.
 
 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:
 
15.6.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlüğe girmiştir.
Bu defa 08.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte bulunan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler kararın yayımlandığı tarih olan 08.04.2016’da yürürlüğe girmiştir.
 
Değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 
 
1. Kararın “Faiz desteği” başlıklı 11. maddesinin 5. fıkrasında yer alan Stratejik yatırımlarla ilgili olarak fazi desteğinden yararlanmak için 31.12.2015 olan son başvurtu tarihi 31.12.2016 olarak değiştirlmiştir.
 
2. Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda, yatırımların başlangıç tarihi 31.12.2015 olan tarih 31.12.2016 olarak, 1.1.2016 tarihi olan başlangıç tarihi 1.1.2017 olarak değiştirilmiştir.
 
3. Kararın “Vergi indirimi” başlıklı 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 31.12.2015 ibaresi 31.12.2016 olarak değiştirilmiştir. Buna göre, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde 15. maddenin 2. fıkrasında belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.
 
4.  Aynı kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasına (p) bendi eklenmiştir.
 
“p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.”
Bu kapsamda yapılacak yatırımlar 5. Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. Bu yatırımların 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

5.  Aynı kararın EK-2B sayılı ve “ İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna (f) bendi eklenmiştir.
 
“f) Turizm yatırımı veya işeltme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.”
Bu kapsamdaki yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.
 
6. Aynı kararın EK-3 sayılı ve “ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR” başlıklı ekinin (3) numaralı sırasında yer alan “Liman ve Liman Hizmetleri” ibaresi “Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Bu değişiklik ile Havalimanı yatırımları büyük ölçekli yatırım kapsamına alınmıştır.
 
7.  Aynı karara 6. ve 7. geçici maddeler eklenmiştir.
 
“Geçici Madde 6- (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1.6.2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.
 
Geçici Madde 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 1. Maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1.1.2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.
 
Söz konusu karar Sirkülerimiz ekindedir.

 
Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIRKULER-04-10-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.