Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir

SİRKÜLER

11/08

13.11.2017

KONU:

*Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir.

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2017 YILI İÇİN %14,47 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR:

 

11.11.2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.  

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılının son geçici vergi dönemi için de geçerli bulunmaktadır.

Bazı vergi ve ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranına bağlı olarak arttırılmaktadır. Örneğin; motorlu taşıtlar vergisi, maktu damga vergisi ve harç tutarları, veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar, gelir vergisinde konut kirası istisnası ve ücretlilerde yemek bedeli istisnası gibi tutarlar Bakanlar Kurulu’nca aksine bir karar alınmadığı takdirde 2017 yılı başından itibaren % 14,47 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 484)

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

 

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.