Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan Belli Tutarı Aşan TL ve Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu Getirildi.

SİRKÜLER

01/07

            05/01/2016

 

 

KONU:

Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan  Belli Tutarı Aşan TL  ve Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu Getirildi.

YOLCU BERABERİNDE YURTDIŞINA ÇIKARILAN  BELLİ TUTARI AŞAN TL  VE DÖVİZİN GÜMRÜK İDARESİNE BEYAN EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ:

11 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” da değişiklikler yapılmıştı.

32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikler ile;

-Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali serbest bırakılmış, 25.000 TL’yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacağı belirlenmişti.

-Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbest bırakılmış, 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacağı belirlenmişti.

Bu kez, 30 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ değişiklikleri, 32 Sayılı Kararda daha önce yapılmış olan yukarıda belirtilen değişiklikler çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup; aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan  Belli Tutarı Aşan TL  ve Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu:

  • Yolcu beraberinde yurtdışına çıkarılan 25.000 TL yı aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında ve
  • Yolcu beraberinde yurtdışına çıkarılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında 

gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulacaktır.

Bu beyanların yapılmaması veya yanlış yada yanıltıcı beyan halinde,  bu değerler Gümrük idaresince muhafaza altına alınacak, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı)’a ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilecektir.

Gümrük İdaresi ve Bankaların Belli Tutarları Aşan Döviz ve Türk Parası Çıkışlarını Merkez Bankasına Bildirmesi:

Gümrük idareleri;  yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına, 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirecektir.

Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, 30 gün içinde Merkez Bankasına bildirecektir.

Yurtdışına Sermaye İhracının Bildirimi:

Türkiye’de yerleşik kişilerin; yurt dışında kurdukları yada ortak oldukları şirketler ve  şubeleriyle ilgili olarak yapacakları bildirimlerin açıklandığı 32/34 sayılı Tebliğin 10. Maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

(1)   Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderirler.

(2)   Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye'de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler.

           (3) Türkiye'de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.