2010

Yıl Sirküler No İçerik
2010 12/11 * Türk kurumlarınca yurt dışında ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinden yapılacak tevkifat oranı değiştirildi.
2010 12/10 2011 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.
2010 12/09 * Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 2011 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi.
2010 12/08 * 2011 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile vergi tarifesi belirlendi.
2010 12/07 * Harçlar Kanunu’nda yeralan maktu harç tutarları arttırıldı.
2010 12/06 Maktu damga vergisi tutarları ve hadler arttırıldı.
2010 12/05 2011 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri açıklandı.
2010 12/04 * 2011 Yılında geçerli olacak VUK’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.
2010 12/03 * Özel faturada değişiklik yapıldı.
2010 12/02 Bazı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gelirleri üzerinden yapılacak tevkifatın kapsamı ve oranı ile ilgili olarak yapılmış olan değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı. (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227)
2010 12/01 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun tasarısı TBMM’ne sunuldu.
2010 11/07 Vergi cennetleri arasında sayılan Jersey’den vergi incelemeleriyle ilgili bilgi alınmasına imkan sağlayan anlaşma yapıldı.
2010 11/06 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında rehber yayımlandı.
2010 11/05 İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle ilgili Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.
2010 11/04 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bilgilendirme.
2010 11/03 Ekim ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
2010 11/02 2010 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 7,7) açıklandı.
2010 11/01 Yatırım indiriminin kullanımına getirilen sınırlama için dava açılması mümkündür.
2010 10/15 * Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisi oranı yükseltildi. (%15)
2010 10/14 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:87) yayımlandı.
2010 10/13 Tecil faizi oranı düşürüldü. ( yıllık %12)
2010 10/12 Gecikme zammı oranı indirildi (aylık %1,40)
2010 10/11 Rekabet Kurumu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğ yayımlandı.
2010 10/10 * Yatırım indiriminin kullanılması sırasında dikkat edilecek hususlar.
2010 10/09 Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması ile ilgili Tahsilat İç Genelgesi yayımlandı.
2010 10/08 Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili yönetmelik yayımlandı.
2010 10/07 Sermaye artışında Rekabet Kurumu’na ödenecek olan meblağla ilgili tebliğ yayımlandı.
2010 10/06 2010 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 10/05 Üçüncü geçici vergi dönem sonunda (30.09.2010) dikkate alınacak değerleme kurları
2010 10/04 Bazı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı ile ilgili değişiklik yapıldı.
2010 10/03 Devreden yatırım indiriminin kullanımı hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2010 10/02 Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması hakkında açıklama yapıldı.
2010 10/01 Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Genel Tebliği Sıra No:400)
2010 09/04 Enaz iki tam yıl elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkul veya iştirak hissesi satışından doğan zararların durumu.
2010 09/02 Serbest bölgelerdeki ücret istisnası uygulaması ile açıklama yapıldı.
2010 08/07 * Aile hekimlerine bazı ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları sorumluluğu getirildi.
2010 08/06 Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik yayımlandı.
2010 08/05 2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde yatırım indiriminin ne şekilde uygulanacağı.
2010 08/04 Ücret vergi tarifesinin değiştirilmesi nedeniyle yapılacak işlemleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.
2010 08/03 Devreden yatırım indiriminin kullanımı kurum kazancının % 25 i ile sınırlandırıldı.
2010 08/02 Ücret gelirlerine uygulanan vergi tarifesi 2010 yılı başından geçerli olmak üzere değiştirildi.
2010 08/01 Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı.
2010 07/14 * ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan ÖTV tutarları ile ilgili karar yayımlandı.
2010 07/13 Ücret Gelirlerine Uygulanan Vergi Tarifesi 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilecektir
2010 07/12 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2010 07/11 2010 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 07/10 19 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2010 07/09 İkinci geçici vergi döneminde (30.06.2010) tarihi itibariyle dikkate alınacak değerleme kurları
2010 07/08 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2010 07/07 Kıdem tazminatı tavanı değişti.
2010 07/06 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.
2010 07/05 01 Temmuz 2010 dan itibaren geçerli olacak asgari ücret.
2010 07/04 Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.
2010 07/03 Pasaport Harçları ile ilgili iç genelge yayımlandı.
2010 07/02 Serbest bölgelerde gelir vergisi istisnası uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı.
2010 07/01 Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanması ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2010 06/05 * 1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
2010 06/04 Taşınmaz (gayrimenkul) satışında KDV uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2010 06/03 Mal ve hizmet alışlarında ödenen KDV nin indirilemeyeceği durumlar hakkında açıklamalar yapıldı.
2010 06/02 İşgücü hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulaması ile ilgili açıklamalar yapıldı
2010 06/01 Pasaport harçları ve değerli kağıt bedelleri indirildi.
2010 05/06 Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısı.
2010 05/05 * Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.
2010 05/04 * İkinci el araç satışlarının noterlerde yapılacağını hatırlatan gelir idaresi sirküleri yayımlandı.
2010 05/03 * Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı.
2010 05/02 * Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı.
2010 05/01 * Diplomatik istisna kapsamında yapılan KDV iadesi ile ilgili açıklamalar yapıldı.
2010 04/05 * Kullanılmış araç satışında uygulanacak KDV oranı hakkında açıklama yapıldı.
2010 04/04 * Devreden yatırım indiriminin kullanılma tercihi.
2010 04/03 2010 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 04/02 Birinci geçici vergi dönem sonu (31.03.2010) değerlenmelerinde dikkate alınacak değerleme kurları
2010 04/01 Damga vergisi uygulamasında nüsha ve suret ayrımı hakkında açıklama yapıldı.
2010 03/08 * Serbest bölgelerdeki ücret stopaj istisnası ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı.
2010 03/07 * 4447 sayılı Kanun kapsamındaki kısaca çalışma süresi uzatıldı.
2010 03/06 Aerosol üretiminde kullanılacak LPG tesliminde uygulanan ÖTV ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2010 03/05 * 5084 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında açıklama yapıldı.
2010 03/04 K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi.
2010 03/03 Elektronik Fatura uygulamasını düzenleyen genel tebliğ yayımlandı.
2010 03/02 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2010 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.
2010 03/01 Aerosol üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) teslimindeki ÖTV tutarı sıfıra indirildi.
2010 02/08 Gelir İdaresi Başkanlığının Elektronik ortamda gönderilecek KDV İade Listeleri hakkındaki duyurusu.
2010 02/07 Ba ve Bs Formlarıyla ilgili önemli hatırlatma.
2010 02/06 KDV iadesiyle ilgili internet ortamında gönderilecek listelerin gönderimi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
2010 02/05 2009 yılında yatırım indiriminin kullanımında sorun var.
2010 02/04 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları ilişkin SGK Genelgesi yayınlandı.
2010 02/03 Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.
2010 02/02 Belli haddi aşan alış ve satışların aylık formlarla bildirilmesine yönelik genel tebliğ yayımlandı.
2010 02/01 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
2010 01/24 KDV iadesiyle ilgili bazı listeler internet ortamında gönderilecektir.
2010 01/23 Serbest Bölgelere getirilen veya çıkarılan mallar üzerinden alınan ücretin oranı değiştirildi.
2010 01/22 Özelge ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2010 01/21 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı.
2010 01/20 Ücret gelirlerine uygulanan % 35 vergi oranının dava konusu edilmesi hakkında.
2010 01/19 2009 Yıl sonu döviz değerleme kurları.
2010 01/18 Kıdem tazminatı tavanı tekrar değişti.
2010 01/17 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2010 01/16 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2009 Yıl Sonu İçin)
2010 01/15 * Anayasa Mahkemesi, dar mükelleflerin bazı menkul kıymet gelirlerine % “0” tevkifat oranı uygulanmasına ilişkin yasa hükmünü iptal etti.
2010 01/14 * Yatırım indiriminin kullanım süresini sınırlayan yasa hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
2010 01/13 İkinci el araç satışlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.
2010 01/12 2009 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2009) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
2010 01/11 Kullanım Süresi Geçen Yada Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen Kdv’nin Durumu:
2010 01/10 2009 yıl sonu (31.12.2009) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 01/09 Yeni kıdem tazminatı tavanı.
2010 01/08 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.
2010 01/07 Asgari geçim indirimi uygulamasına esas alınacak asgari ücret belirlendi.
2010 01/06 2010 yılında ödenecek değerli kağıt bedelleri belirlendi.
2010 01/05 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.
2010 01/04 * Harçlar Kanunu’na ait nispi harç oranları ve maktu harç tutarları yüzde %10 arttırıldı.
2010 01/03 Nispi damga vergisi oranları ve maktu vergi tutarları % 10 oranında arttırıldı.
2010 01/02 Bazı mallara ait ÖTV oranları ve tutarları değiştirildi.
2010 01/01 Yeni asgari ücret belirlendi.

2017

Yıl Sirküler No İçerik
2017 12/24 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/23 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/22 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi.
2017 12/21 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2017 12/20 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 3) Yayımlandı.
2017 12/19 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2017 12/18 Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı
2017 12/17 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/16 Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 12/15 Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/14 Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 12/13 Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2017 12/12 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Yapılan Değişiklik İle 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname Verilmesi, Amasya, Bartın
2017 12/11 Elektronik Belge Olarak Düzenlenecek, İletilecek, Muhafaza ve İbraz Edilecek Sevk İrsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu İçin Hazırlanan 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
2017 12/10 Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderil
2017 12/09 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.
2017 12/08 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
2017 12/07 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2017 12/06 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/05 7061 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/04 Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 12/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 12/02 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/01 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM'de Kabul Edilmiştir.
2017 11/10 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 11/09 Ekim 2017 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 11/08 Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir
2017 11/07 Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 11/06 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır
2017 11/05 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.
2017 11/04 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/03 e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/02 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.
2017 11/01 KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
2017 10/08 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 10/07 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.
2017 10/06 Endeksleme Oranları Açıklandı.
2017 10/05 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
2017 10/04 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin 483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 10/03 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 10/02 SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır
2017 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2017 09/08 Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.
2017 09/07 Altına Dayalı İhraç Edilen DİBS İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı % 0 Belirlendi.
2017 09/06 Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No'lu Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 09/05 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Artırıldı.
2017 09/04 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir.
2017 09/03 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 09/02 Pişmanlık ve Islah Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2017 09/01 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/09 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 08/08 Olağanüstü Hal Kapsamında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler.
2017 08/07 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 08/06 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.
2017 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2017 08/04 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2017 08/02 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/01 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 07/24 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır.
2017 07/23 Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.
2017 07/22 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/21 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/20 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2017 07/19 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır.
2017 07/18 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 07/17 İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/16 Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı.
2017 07/15 Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/14 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.
2017 07/13 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama.
2017 07/12 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/11 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 07/09 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Taksit Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/08 İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.
2017 07/06 İkinci Geçici Vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 07/05 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.
2017 07/04 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 07/03 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 481 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/02 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/01 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 06/12 ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 06/11 Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 06/10 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2017 06/09 Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.
2017 06/08 KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 06/07 İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 06/06 İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.
2017 06/05 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.
2017 06/04 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Soru ve Cevaplar yayımlandı.
2017 06/03 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 06/02 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017 06/01 1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2017 05/15 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 05/14 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017
2017 05/13 Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
2017 05/12 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.
2017 05/11 Nisan 2017 Dönemine Ait Aylık Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 05/10 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 05/09 Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.
2017 05/08 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğa İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır
2017 05/07 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır.
2017 05/06 Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar.
2017 05/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.
2017 05/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 05/03 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda
2017 05/02 2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.
2017 05/01 Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.
2017 04/12 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 04/11 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 04/10 Mart 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2017 04/09 Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı.
2017 04/08 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma.
2017 04/07 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 04/06 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.
2017 04/05 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu.
2017 04/04 2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı.
2017 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 04/02 479 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 04/01 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 03/13 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2017 03/12 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı.
2017 03/11 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2017 03/10 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme Süreleri uzatıldı
2017 03/09 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/08 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı.
2017 03/07 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.
2017 03/06 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2017 03/05 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir.
2017 03/04 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/03 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2017 03/02 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır.
2017 03/01 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı.
2017 02/18 Muhtasar Beyanname ile "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru.
2017 02/17 Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 02/16 Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2017 02/15 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/14 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler.
2017 02/13 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.
2017 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 02/11 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 02/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı.
2017 02/09 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı.
2017 02/08 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 02/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 02/06 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.
2017 02/05 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir.
2017 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2017 02/03 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI YAYIMLANDI
2017 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2017 02/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/01 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.
2017 01/20 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.
2017 01/19 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler.
2017 01/18 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.
2017 01/17 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı.
2017 01/16 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.
2017 01/15 Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.
2017 01/14 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.
2017 01/13 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı.
2017 01/12 Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.
2017 01/11 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları.
2017 01/10 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2017 01/09 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi.
2017 01/08 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2017 01/07 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.
2017 01/06 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.
2017 01/05 Asgari Geçim İndirimi tutarları.
2017 01/04 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı.
2017 01/03 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2017 01/02 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.
2017 01/01 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.