2012

Yıl Sirküler No İçerik
2012 12/10 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı.
2012 12/09 Asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları ve asgari geçim indirimi tutarları değişti.
2012 12/08 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlandı
2012 12/07 Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı
2012 12/06 Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.
2012 12/05 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 13,75 olarak değişti
2012 12/04 2013 Yılı açılış defter onaylarında ticaret sicil tasdiknamesi aranmamasına ilişkin duyuru.
2012 12/03 Bazı mükelleflere e.fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirildi.
2012 12/02 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu yayımlandı
2012 12/01 Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile OSB’lere bazı yükümlülükler getirildi.
2012 11/05 Anonim şirket genel kurul toplantıları hakkında yönetmelik yayımlandı.
2012 11/04 Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul kararı yayımlandı.
2012 11/03 6358 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler.
2012 11/02 Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan şirketler ve anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin asgari tutara yükseltilmesi hakkında tebliğ yayımlandı.
2012 11/01 Yeniden değerleme oranı (% 7,80) açıklandı.
2012 10/11 Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca açıklamalar yapıldı.
2012 10/10 Takdir komisyonlarınca belirlenen emlak vergisi değerlerine dava açılmasına ilişkin hükümlerle ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı.
2012 10/09 Halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar hakkında tebliğ yayımlandı.
2012 10/08 Eylül ayına ait KDV beyanlarının ve BA-BS formlarının verilme süresi uzatıldı.
2012 10/07 Almanya ile Türkiye arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaşması hakkında açıklamalar yapıldı.
2012 10/06 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2012 10/05 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı.
2012 10/04 25 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 10/03 Tahvil ve hazine bonolarının 2012/3 geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici
2012 10/02 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 10/01 ÖTV hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2012 09/07 Bireysel başvuru harcı hakkında genel tebliğ yayımlandı
2012 09/06 Tapu harcı ve bazı mallardaki ÖTV tutarları arttırıldı.
2012 09/05 Kutsal kitap teslimleri ile ilgili KDV oranı indirildi
2012 09/04 Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulamasında Açıklığa Kavuşturulması Gereken Bazı Hususlar
2012 09/03 SGK, İşveren Uygulama Tebliği yayımladı.
2012 09/02 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı
2012 09/01 Bireysel emeklilik katılımcılarına yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranları belirlendi
2012 08/16 Yatırımlarda Devlet yardımları kararına göre uygulanacak sigorta primi desteği hakkında SGK Genelgesi yayımlandı.
2012 08/15 Kültür yatırım ve girişimlerine sağlanan teşvik ve desteklerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2012 08/14 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili tebliğler yayımlandı.
2012 08/13 Emlak vergisine esas bina inşaat maliyet bedelleri ilan edildi
2012 08/12 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yönetmelikler yayımlandı.
2012 08/11 120 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 08/10 ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.(Seri No:24)
2012 08/09 İndirimli orana tabi konaklama hizmetlerinde iade KDV hesabıyla ilgili GİB sirküleri yayımlandı.
2012 08/08 Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2012 08/07 Temmuz ayına ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıldı.
2012 08/06 Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri hakkında yönetmelik yayımlandı.
2012 08/05 Tevkifat yapılan menkul sermaye iratları ile ilgili bilgilerin muhtasar beyannamede doldurulması zorunluluğu
2012 08/04 Avans kar dağıtımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayımlandı.
2012 08/03 İndirimli Orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2012 08/02 41 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 08/01 Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girdi.
2012 07/18 Bazı süre uzatımlarına ilişkin GİB duyuruları.
2012 07/17 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 07/16 Tüzel kişilerin; anonim şirket yönetim kurulu üyelikleri ve limited şirket müdürü olmaları hakkında hatırlatma
2012 07/15 Limited şirket ortaklık paylarının devrinde damga vergisi ve harç uygulaması.
2012 07/14 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2012 07/13 Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı.
2012 07/12 Radyo ve televizyon şirketlerinin üst kurul payları ile ilgili Kanun değişikliği yapıldı.
2012 07/11 Etanol üreticileri, rafineri ve dağıtıcıların harmanlama işlemleri ile ilgili yıllık YMM raporu düzenlenecektir.
2012 07/10 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar.
2012 07/09 29 Ağustos 2012 öncesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortalarından ayrılanlara fazla kesilen vergilerin iadesi.
2012 07/08 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi yayımlandı.
2012 07/07 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu yayımlandı.
2012 07/06 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 07/05 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 07/04 6327 sayılı Kanunla yapılan diğer değişiklikler.
2012 07/03 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
2012 07/02 Bireysel emeklilik ve özel sigorta primleriyle ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıldı.
2012 07/01 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun yürürlük ve uygulanma şekli hakkında 6103 sayılı Kanunda değişiklikler yapıldı.
2012 06/17 Bazı ödemelerle ilgili tevkifat oranları belirlendi.
2012 06/15 E.Fatura kapsamını genişleten düzenleme yapıldı.
2012 06/14 Mali tatil duyurusu
2012 06/13 Kara ve deniz taşımacılığında elektronik yolcu bileti ve listesi düzenlenmesi hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 06/12 6111 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmalar hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 06/11 İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi.
2012 06/10 Kredilerde harç istisnası uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2012 06/09 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yayımlandı.
2012 06/07 Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında karar yayımlandı.
2012 06/06 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 16,50 olarak değişti.
2012 06/05 Harçlar Kanunu tarifelerine eklenen yeni işlem ve belgelerle ilgili açıklamalar yapıldı
2012 06/04 Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6322 sayılı kanun yayımlandı.
2012 06/03 Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun hakkında.
2012 06/02 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı
2012 06/01 Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere değişti.
2012 05/08 Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.
2012 05/07 Özel Tüketim Vergisi'nin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.
2012 05/06 * Tapu Kanunu’nun yabancıların taşınmaz edinmesi ile ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldı.
2012 05/05 * Hisse senedi yoğun fonların tevkifat oranı %0 olarak belirlendi. * Bazı malların ÖTV tutarları yeniden belirlendi.
2012 05/04 118 No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 05/03 Alkollü içkilerin ÖTV tutarları değiştirildi.
2012 05/02 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 05/01 Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor.
2012 05/0/ Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.
2012 04/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2012 04/08 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
2012 04/07 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 04/06 Yüksek Öğretim Kanunu’nun gelir ve kazançtan indirilecek bağışlarla ilgili hükmü değiştirildi.
2012 04/05 Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşvik sistemi hakkında sunumu.
2012 04/04 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 04/03 * 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 04/02 * 3996 ve 3359 sayılı Kanunlar kapsamındaki bazı teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi. * Doğal afetler ile olağanüstü politik risk nedeniyle meydana gelen mücbir sebeplere istinaden 6111 sayılı Kanunda yeralan taksit sürelerinin uzatılmasına ilişk
2012 04/01 Mükellef bilgileri bildirimi ve kesin mizan bildirimi verilme zorunluluğunun hatırlatılması.
2012 03/09 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73. Maddesiyle ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 03/08 Bazı mal teslimlerinde KDV oranı değiştirildi.
2012 03/07 Yurtdışına ve Kıbrıs’a yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi.
2012 03/06 2011 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi ve kesin mizan bildiriminin verilme süresi uzatıldı.
2012 03/05 Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimini sınırlayan hükmü iptal kararı 2011 yılı için de geçerli olacaktır.
2012 03/04 Döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnasını düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı.
2012 03/03 * ÖTV Tecil terkin işlemleri (Md:8/1) için teminat ve belgelerin verilme zamanı hakkında açıklama yapıldı.
2012 03/02 * Taşımacılıkta KDV istisnası hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı. * Suriye’deki olaylardan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanmasıyla ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 03/01 Ücretlerin vergilendirilmesi hakkında GİB rehberi
2012 02/04 * Yıllık gelir vergisi beyannameleriyle ilgili rehberler yayımlandı.
2012 02/03 * İndirimli oranlı teslimlerden ve hizmetlerden kaynaklanan iadelere amortismana tabi kıymetler açısından getirilen sınırlama iptal edildi.
2012 02/02 Anayasa Mahkemesi yatırım indiriminin kullanımını kazancın % 25 i ile sınırlayan düzenlemeyi iptal etti.
2012 02/01 Kira gelirlerinin beyanında yeni düzenleme yapıldı.
2012 01/16 Aralık ayına ilişkin "Form BA" ve "Form BS" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2012 01/15 * Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması hakkında duyuru.
2012 01/14 Mükellef bilgileri bildirimindeki adres bilgilerinin doldurulmasına yönelik duyuru.
2012 01/13 2011 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2012 01/12 Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmesi yükümlülüğü getirildi.
2012 01/11 Türev ürün işlemlerinde gelir vergisi tevkifatı, kurumlar vergisi ve BSMV hakkında genel tebliğler yayımlandı.
2012 01/10 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile bazı yeni düzenleme ve açıklamalar yapıldı.
2012 01/09 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2012 01/08 * Elektrik enerjisi ithalatının finansmanına KKDF istisnası sağlandı.
2012 01/07 Kıdem tazminatı tavanı değişti.
2012 01/06 * Önceki Yıldan Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2012 01/05 Gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarının nakden iadesi hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 01/04 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2011 yıl sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 01/03 2011 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 01/02 2012 Yılı emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 01/01 * 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.

2017

Yıl Sirküler No İçerik
2017 12/24 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/23 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/22 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi.
2017 12/21 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2017 12/20 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 3) Yayımlandı.
2017 12/19 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2017 12/18 Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı
2017 12/17 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/16 Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 12/15 Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/14 Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 12/13 Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2017 12/12 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Yapılan Değişiklik İle 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname Verilmesi, Amasya, Bartın
2017 12/11 Elektronik Belge Olarak Düzenlenecek, İletilecek, Muhafaza ve İbraz Edilecek Sevk İrsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu İçin Hazırlanan 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
2017 12/10 Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderil
2017 12/09 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.
2017 12/08 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
2017 12/07 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2017 12/06 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/05 7061 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/04 Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 12/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 12/02 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/01 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM'de Kabul Edilmiştir.
2017 11/10 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 11/09 Ekim 2017 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 11/08 Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir
2017 11/07 Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 11/06 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır
2017 11/05 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.
2017 11/04 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/03 e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/02 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.
2017 11/01 KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
2017 10/08 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 10/07 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.
2017 10/06 Endeksleme Oranları Açıklandı.
2017 10/05 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
2017 10/04 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin 483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 10/03 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 10/02 SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır
2017 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2017 09/08 Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.
2017 09/07 Altına Dayalı İhraç Edilen DİBS İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı % 0 Belirlendi.
2017 09/06 Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No'lu Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 09/05 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Artırıldı.
2017 09/04 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir.
2017 09/03 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 09/02 Pişmanlık ve Islah Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2017 09/01 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/09 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 08/08 Olağanüstü Hal Kapsamında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler.
2017 08/07 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 08/06 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.
2017 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2017 08/04 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2017 08/02 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/01 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 07/24 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır.
2017 07/23 Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.
2017 07/22 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/21 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/20 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2017 07/19 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır.
2017 07/18 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 07/17 İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/16 Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı.
2017 07/15 Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/14 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.
2017 07/13 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama.
2017 07/12 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/11 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 07/09 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Taksit Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/08 İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.
2017 07/06 İkinci Geçici Vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 07/05 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.
2017 07/04 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 07/03 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 481 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/02 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/01 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 06/12 ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 06/11 Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 06/10 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2017 06/09 Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.
2017 06/08 KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 06/07 İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 06/06 İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.
2017 06/05 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.
2017 06/04 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Soru ve Cevaplar yayımlandı.
2017 06/03 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 06/02 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017 06/01 1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2017 05/15 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 05/14 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017
2017 05/13 Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
2017 05/12 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.
2017 05/11 Nisan 2017 Dönemine Ait Aylık Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 05/10 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 05/09 Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.
2017 05/08 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğa İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır
2017 05/07 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır.
2017 05/06 Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar.
2017 05/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.
2017 05/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 05/03 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda
2017 05/02 2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.
2017 05/01 Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.
2017 04/12 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 04/11 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 04/10 Mart 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2017 04/09 Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı.
2017 04/08 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma.
2017 04/07 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 04/06 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.
2017 04/05 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu.
2017 04/04 2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı.
2017 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 04/02 479 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 04/01 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 03/13 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2017 03/12 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı.
2017 03/11 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2017 03/10 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme Süreleri uzatıldı
2017 03/09 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/08 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı.
2017 03/07 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.
2017 03/06 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2017 03/05 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir.
2017 03/04 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/03 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2017 03/02 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır.
2017 03/01 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı.
2017 02/18 Muhtasar Beyanname ile "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru.
2017 02/17 Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 02/16 Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2017 02/15 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/14 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler.
2017 02/13 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.
2017 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 02/11 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 02/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı.
2017 02/09 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı.
2017 02/08 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 02/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 02/06 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.
2017 02/05 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir.
2017 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2017 02/03 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI YAYIMLANDI
2017 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2017 02/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/01 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.
2017 01/20 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.
2017 01/19 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler.
2017 01/18 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.
2017 01/17 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı.
2017 01/16 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.
2017 01/15 Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.
2017 01/14 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.
2017 01/13 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı.
2017 01/12 Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.
2017 01/11 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları.
2017 01/10 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2017 01/09 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi.
2017 01/08 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2017 01/07 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.
2017 01/06 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.
2017 01/05 Asgari Geçim İndirimi tutarları.
2017 01/04 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı.
2017 01/03 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2017 01/02 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.
2017 01/01 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.