2012

Yıl Sirküler No İçerik
2012 12/10 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı.
2012 12/09 Asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları ve asgari geçim indirimi tutarları değişti.
2012 12/08 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlandı
2012 12/07 Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı
2012 12/06 Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.
2012 12/05 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 13,75 olarak değişti
2012 12/04 2013 Yılı açılış defter onaylarında ticaret sicil tasdiknamesi aranmamasına ilişkin duyuru.
2012 12/03 Bazı mükelleflere e.fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirildi.
2012 12/02 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu yayımlandı
2012 12/01 Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile OSB’lere bazı yükümlülükler getirildi.
2012 11/05 Anonim şirket genel kurul toplantıları hakkında yönetmelik yayımlandı.
2012 11/04 Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul kararı yayımlandı.
2012 11/03 6358 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler.
2012 11/02 Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan şirketler ve anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin asgari tutara yükseltilmesi hakkında tebliğ yayımlandı.
2012 11/01 Yeniden değerleme oranı (% 7,80) açıklandı.
2012 10/11 Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca açıklamalar yapıldı.
2012 10/10 Takdir komisyonlarınca belirlenen emlak vergisi değerlerine dava açılmasına ilişkin hükümlerle ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı.
2012 10/09 Halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar hakkında tebliğ yayımlandı.
2012 10/08 Eylül ayına ait KDV beyanlarının ve BA-BS formlarının verilme süresi uzatıldı.
2012 10/07 Almanya ile Türkiye arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaşması hakkında açıklamalar yapıldı.
2012 10/06 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2012 10/05 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı.
2012 10/04 25 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 10/03 Tahvil ve hazine bonolarının 2012/3 geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici
2012 10/02 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 10/01 ÖTV hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2012 09/07 Bireysel başvuru harcı hakkında genel tebliğ yayımlandı
2012 09/06 Tapu harcı ve bazı mallardaki ÖTV tutarları arttırıldı.
2012 09/05 Kutsal kitap teslimleri ile ilgili KDV oranı indirildi
2012 09/04 Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulamasında Açıklığa Kavuşturulması Gereken Bazı Hususlar
2012 09/03 SGK, İşveren Uygulama Tebliği yayımladı.
2012 09/02 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı
2012 09/01 Bireysel emeklilik katılımcılarına yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranları belirlendi
2012 08/16 Yatırımlarda Devlet yardımları kararına göre uygulanacak sigorta primi desteği hakkında SGK Genelgesi yayımlandı.
2012 08/15 Kültür yatırım ve girişimlerine sağlanan teşvik ve desteklerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2012 08/14 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili tebliğler yayımlandı.
2012 08/13 Emlak vergisine esas bina inşaat maliyet bedelleri ilan edildi
2012 08/12 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yönetmelikler yayımlandı.
2012 08/11 120 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 08/10 ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.(Seri No:24)
2012 08/09 İndirimli orana tabi konaklama hizmetlerinde iade KDV hesabıyla ilgili GİB sirküleri yayımlandı.
2012 08/08 Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2012 08/07 Temmuz ayına ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıldı.
2012 08/06 Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri hakkında yönetmelik yayımlandı.
2012 08/05 Tevkifat yapılan menkul sermaye iratları ile ilgili bilgilerin muhtasar beyannamede doldurulması zorunluluğu
2012 08/04 Avans kar dağıtımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayımlandı.
2012 08/03 İndirimli Orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2012 08/02 41 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 08/01 Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girdi.
2012 07/18 Bazı süre uzatımlarına ilişkin GİB duyuruları.
2012 07/17 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 07/16 Tüzel kişilerin; anonim şirket yönetim kurulu üyelikleri ve limited şirket müdürü olmaları hakkında hatırlatma
2012 07/15 Limited şirket ortaklık paylarının devrinde damga vergisi ve harç uygulaması.
2012 07/14 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2012 07/13 Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı.
2012 07/12 Radyo ve televizyon şirketlerinin üst kurul payları ile ilgili Kanun değişikliği yapıldı.
2012 07/11 Etanol üreticileri, rafineri ve dağıtıcıların harmanlama işlemleri ile ilgili yıllık YMM raporu düzenlenecektir.
2012 07/10 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar.
2012 07/09 29 Ağustos 2012 öncesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortalarından ayrılanlara fazla kesilen vergilerin iadesi.
2012 07/08 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi yayımlandı.
2012 07/07 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu yayımlandı.
2012 07/06 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 07/05 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 07/04 6327 sayılı Kanunla yapılan diğer değişiklikler.
2012 07/03 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
2012 07/02 Bireysel emeklilik ve özel sigorta primleriyle ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıldı.
2012 07/01 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun yürürlük ve uygulanma şekli hakkında 6103 sayılı Kanunda değişiklikler yapıldı.
2012 06/17 Bazı ödemelerle ilgili tevkifat oranları belirlendi.
2012 06/15 E.Fatura kapsamını genişleten düzenleme yapıldı.
2012 06/14 Mali tatil duyurusu
2012 06/13 Kara ve deniz taşımacılığında elektronik yolcu bileti ve listesi düzenlenmesi hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 06/12 6111 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmalar hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 06/11 İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi.
2012 06/10 Kredilerde harç istisnası uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2012 06/09 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yayımlandı.
2012 06/07 Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında karar yayımlandı.
2012 06/06 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 16,50 olarak değişti.
2012 06/05 Harçlar Kanunu tarifelerine eklenen yeni işlem ve belgelerle ilgili açıklamalar yapıldı
2012 06/04 Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6322 sayılı kanun yayımlandı.
2012 06/03 Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun hakkında.
2012 06/02 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı
2012 06/01 Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere değişti.
2012 05/08 Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.
2012 05/07 Özel Tüketim Vergisi'nin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.
2012 05/06 * Tapu Kanunu’nun yabancıların taşınmaz edinmesi ile ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldı.
2012 05/05 * Hisse senedi yoğun fonların tevkifat oranı %0 olarak belirlendi. * Bazı malların ÖTV tutarları yeniden belirlendi.
2012 05/04 118 No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.
2012 05/03 Alkollü içkilerin ÖTV tutarları değiştirildi.
2012 05/02 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2012 05/01 Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor.
2012 05/0/ Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.
2012 04/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2012 04/08 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
2012 04/07 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 04/06 Yüksek Öğretim Kanunu’nun gelir ve kazançtan indirilecek bağışlarla ilgili hükmü değiştirildi.
2012 04/05 Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşvik sistemi hakkında sunumu.
2012 04/04 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 04/03 * 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 04/02 * 3996 ve 3359 sayılı Kanunlar kapsamındaki bazı teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi. * Doğal afetler ile olağanüstü politik risk nedeniyle meydana gelen mücbir sebeplere istinaden 6111 sayılı Kanunda yeralan taksit sürelerinin uzatılmasına ilişk
2012 04/01 Mükellef bilgileri bildirimi ve kesin mizan bildirimi verilme zorunluluğunun hatırlatılması.
2012 03/09 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73. Maddesiyle ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 03/08 Bazı mal teslimlerinde KDV oranı değiştirildi.
2012 03/07 Yurtdışına ve Kıbrıs’a yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi.
2012 03/06 2011 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi ve kesin mizan bildiriminin verilme süresi uzatıldı.
2012 03/05 Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimini sınırlayan hükmü iptal kararı 2011 yılı için de geçerli olacaktır.
2012 03/04 Döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnasını düzenleyen tebliğde değişiklik yapıldı.
2012 03/03 * ÖTV Tecil terkin işlemleri (Md:8/1) için teminat ve belgelerin verilme zamanı hakkında açıklama yapıldı.
2012 03/02 * Taşımacılıkta KDV istisnası hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı. * Suriye’deki olaylardan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanmasıyla ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 03/01 Ücretlerin vergilendirilmesi hakkında GİB rehberi
2012 02/04 * Yıllık gelir vergisi beyannameleriyle ilgili rehberler yayımlandı.
2012 02/03 * İndirimli oranlı teslimlerden ve hizmetlerden kaynaklanan iadelere amortismana tabi kıymetler açısından getirilen sınırlama iptal edildi.
2012 02/02 Anayasa Mahkemesi yatırım indiriminin kullanımını kazancın % 25 i ile sınırlayan düzenlemeyi iptal etti.
2012 02/01 Kira gelirlerinin beyanında yeni düzenleme yapıldı.
2012 01/16 Aralık ayına ilişkin "Form BA" ve "Form BS" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2012 01/15 * Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması hakkında duyuru.
2012 01/14 Mükellef bilgileri bildirimindeki adres bilgilerinin doldurulmasına yönelik duyuru.
2012 01/13 2011 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2012 01/12 Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmesi yükümlülüğü getirildi.
2012 01/11 Türev ürün işlemlerinde gelir vergisi tevkifatı, kurumlar vergisi ve BSMV hakkında genel tebliğler yayımlandı.
2012 01/10 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile bazı yeni düzenleme ve açıklamalar yapıldı.
2012 01/09 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2012 01/08 * Elektrik enerjisi ithalatının finansmanına KKDF istisnası sağlandı.
2012 01/07 Kıdem tazminatı tavanı değişti.
2012 01/06 * Önceki Yıldan Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2012 01/05 Gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarının nakden iadesi hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2012 01/04 Tahvil ve Hazine Bonolarının 2011 yıl sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2012 01/03 2011 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2012 01/02 2012 Yılı emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2012 01/01 * 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.

2018

Yıl Sirküler No İçerik
2018 12/13 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ödemelerini Yerine Getirmeyenlere Yeni İmkan Tanıyan Kanun Yayımlandı.
2018 12/12 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.
2018 12/11 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 27.12.2018
2018 12/10 2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2018 12/09 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.27.12.2018
2018 12/08 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.
2018 12/07 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Buna Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Tevkifatının Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2018 12/06 Elektronik Ortamda Satışı Yapılan Yayınların KDV Oranı Arttırıldı.
2018 12/05 Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerleri, Çalışanlarını 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2018 12/04 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
2018 12/03 Mali Mühürün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması ve Kaybolması Durumlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 12/02 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 6 Ay Uzatıldı.
2018 12/01 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklikler Yapıldı.
2018 11/11 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı İçin %23,73 Olarak Tespit Edilmiştir. 30.11.2018
2018 11/10 Uyumlu İşverenlerin SGK Borçlarının Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanıyan Genelge Yayımlandı.
2018 11/09 Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2018 11/08 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2018 11/07 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 11/06 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.11.2018'de Sona Eriyor.
2018 11/05 e-Arşiv Raporları 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Günlük Olarak Raporlanacak.
2018 11/04 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulaması Kolaylaştırıldı.
2018 11/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2018 11/02 E-Defter Mükelleflerine Defter Beratı Raporu Gönderme Zorunluluğu Getirildi.
2018 11/01 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Oran ve Süreler Yeniden Belirlendi.
2018 10/11 Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir.
2018 10/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi 01.07.2019 Olarak Yeniden Belirlendi.
2018 10/09 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Basın Duyurusunda TÜFE Artış Oranı %19,37 Olarak Değiştirilmiştir.
2018 10/08 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip, Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Soru ve Cevapları Yayımlandı.
2018 10/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Yayımlandı.
2018 10/06 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenip, Düzenlenmeyeceğini Belirleyen 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2018 10/05 2018/3.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları İle indirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.
2018 10/04 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi İçin %14,03 Olarak Tespit Edilmiştir.08.10.2018
2018 10/03 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 10/02 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Tebliğ Taslağı Açıklandı.
2018 10/01 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi 15.10.2018'e Kadar Uzatıldı.
2018 09/16 Yazar Kasalardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi 01.10.2018 Tarihinde Başlıyor.
2018 09/15 Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.
2018 09/14 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlendi.
2018 09/13 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 09/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 17.09.2018
2018 09/11 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlendi.
2018 09/10 Sermaye Şirketlerinin, Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyacakları Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 09/09 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkan Tanıyan Kanun Hükmü 30.09.2018'de Sona Ermektedir.
2018 09/08 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Karar Yayımlandı.
2018 09/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) Yayımlandı.
2018 09/06 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2018 09/05 Tecil Faiz Oranı %22 Olarak Belirlendi.
2018 09/04 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğ Yayımlandı.
2018 09/03 Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Belirlendi.
2018 09/02 Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.
2018 09/01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 08/08 Döviz Tevdiat faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları arttırılmış, TL Mevduat Faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları geçici süre ile düşürülmüştür.
2018 08/07 7143 sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan Yurtdışı Ticari Kazanç, İştirak ve İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin süreler 6 ay uzatıldı.
2018 08/06 Temmuz / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2018 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2019 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2018 08/04 Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlandı.
2018 08/03 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi.
2018 08/02 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 15.08.2018
2018 08/01 E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu Yayımlandı.
2018 07/15 7143 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.
2018 07/14 Haziran / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 07/13 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 19.07.2018
2018 07/12 Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/11 İlave İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/10 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı.
2018 07/09 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi İçin %8,69 Olarak Tespit Edilmiştir.
2018 07/08 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 501 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 07/07 ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2018 07/06 2018 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 07/05 ”Varlık Barışı”na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Yayımlandı.
2018 07/04 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2018-31.12.2018 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2018 07/03 KOBİ Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 07/02 Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.
2018 07/01 Tütün ve Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları Yeniden Belirlendi.
2018 06/20 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranı % 19,50 Olarak Değişti.
2018 06/19 2018 Mayıs Ayına İlişkin Prim Hizmet Belgesi İle Muhtasar ve Prim Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 06/18 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Prim Devlet Desteği Hakkında Karar Yayımlandı.
2018 06/17 Mayıs / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 06/16 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:11) Yayımlandı.
2018 06/15 7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Genelgesi Yayımlandı.
2018 06/14 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Yayımlandı.
2018 06/13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:16) Yayımlandı.
2018 06/12 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
2018 06/11 Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir
2018 06/10 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapıldı.
2018 06/09 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2018 06/08 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Bildirimler Elektronik Ortamda Yapılacaktır
2018 06/07 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı 08.06.2018
2018 06/06 01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin Elektronik Olarak SGK Sistemine Gönderilmesi Gerekmektedir.
2018 06/05 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberleri Yayımlandı.
2018 06/04 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 06/03 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2018 06/02 Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2018 06/01 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı.
2018 05/30 Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.
2018 05/29 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Tarihi 30.09.2018 Olarak Yeniden Belirlendi.
2018 05/27-28 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 4) Yayımlandı.
2018 05/26 Ödeme Kaydedici Cihazlara Yönelik 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 05/25 Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Yayımlandı.
2018 05/24 7143 Sayılı Vergi Affı Kanunu'nda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri
2018 05/23 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15) Yayımlandı.
2018 05/22 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 05/21 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2018 05/20 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.28.05.2018
2018 05/19 31 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı.
2018 05/18 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2018 05/17 Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.
2018 05/16 7143 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/15 Nisan / 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 05/14 7143 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri
2018 05/13 7143 Sayılı Kanunun Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/12 7143 Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri
2018 05/11 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Vergi Oranını Belirleyen, Kayıt ve Tescili Silinerek İhraç Edilen Ya da Hurdaya Çıkarılan Araçların Yenilenmesinde Ödenecek ÖTV Tutarının Terkinine İlişkin BKK Yayımlandı.
2018 05/10 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.
2018 05/09 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
2018 05/08 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2018 05/07 ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2018 05/06 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 05/05 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Açıldı.
2018 05/04 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 05/03 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.07.05.2018
2018 05/02 Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir.
2018 05/01 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
2018 04/14 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinde Süresi Uzatıldı.
2018 04/13 Mart / 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 04/12 İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin İptal Duyurusu Yayımlandı.
2018 04/11 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2018 04/10 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 04/09 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018 04/08 2018 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2018 04/07 İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2018 04/06 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2018 04/05 Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2018 04/04 2018 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarları ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Açıklandı
2018 04/03 Yeniden Değerleme Oranı 2018 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İçin %4,54 Olarak Tespit Edilmiştir.
2018 04/02 7103 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler
2018 04/01 7103 Sayılı Kanun İle Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2018 03/14 7103 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler 30.03.2018
2018 03/13 7103 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler 30.03.2018
2018 03/12 7103 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2018 03/11 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I),(II) Ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ve Oranları Değişti. 28.03.2018
2018 03/10 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2018 03/09 Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatıldı.
2018 03/08 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 03/07 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2018 03/06 493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2018 03/05 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2018 03/04 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.02.03.2018
2018 03/03 Muhtasar Beyannamesi İle 2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.
2018 03/02 Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunulmuştur.01.03.2018
2018 03/01 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.01.03.2018
2018 02/14 Bakanlar Kurulu Kararı İle Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Çok Zor Durum Hallerinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler Belirlendi.26.02.2018
2018 02/13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bazı Değişiklikler yapıldı.26.02.2018
2018 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.26.02.2018
2018 02/11 Serbest Meslek Erbabının Defter-Beyan Sistemine Yapması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 02/10 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim Ve Bağımsız Denetim Zorunluluğu Getirildi.
2018 02/09 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.19.02.2018
2018 02/08 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatler Nedeniyle 2018 Yılında Vergisiz Olarak Ödenebilecek Harcırah Tutarı Artırıldı.
2018 02/07 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.16.02.2018
2018 02/06 Reklam ve Tanıtım Amaçlı E-Fatura Düzenleyen Kullanıcıların E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma İzinlerinin İptaline İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.
2018 02/05 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirim Oranı 2017 Yılı İçin %17,06 Olarak Açıklandı.
2018 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2018 02/03 Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi Ve Sigorta İstisnası Tutarları.
2018 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2018 02/01 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. 02.02.2018
2018 01/36 Yurt içi ve Yurt dışından Yapılan Döviz Kredi Borçlanmalarına Sınırlama Getirildi.
2018 01/35 Nakit Sermaye Artırımında 2017 Yılında İndirim Olarak Dikkate Alınacak Tutarın Hesaplanmasında Esas Alınacak Faiz Oranı.30.01.2018
2018 01/34 e-Defter Durum Raporu Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2018 01/33 Sahte E-Postalara Dikkat!
2018 01/32 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından e-Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı.
2018 01/31 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2018 Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlendi.
2018 01/30 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.26.01.2018
2018 01/29 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.23.01.2018
2018 01/28 Vergi Dairesi Tarafından Mükellefe Yapılacak Nakdi İadeler Öncelikle Mükellefin Muaccel Kamu Borçlarına Mahsup Edilecektir.
2018 01/27 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyurusu Yayımlandı.17.01.2018
2018 01/26 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)'de Değişiklik Yapıldı.16.01.2018
2018 01/25 2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları.09.01.2018
2018 01/24 Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK'ya Erken Vermeleri Gerekmektedir.08.01.2018
2018 01/23 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 08.01.2018
2018 01/22 Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları.05.01.2018
2018 01/21 2017 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesi05.01.2018
2018 01/20 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.05.01.2018
2018 01/19 ÖTV, KKDF, Bireysel Katılım Yatırımcıları Ve Tütün Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.05.01.2018
2018 01/18 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapıldı.03.01.2018
2018 01/17 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.03/01/2018
2018 01/16 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.03/01/2018
2018 01/15 2018 Yılı için İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 11.400 TL Olarak Belirlendi.
2018 01/14 Özel Tüketim Vergisi (II) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişik Yapıldı. 03/01/2018
2018 01/13 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. 03/01/2018
2018 01/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2018 01/11 İşkur İşbaşı Eğitim Teşvikinin Süresini 1 Yıl Uzatan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
2018 01/10 1.1.2018’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtlar Bedelleri Belirlendi.
2018 01/09 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2018 01/08 Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2018 01/07 2018 Yılı İçin Fatura Ve Amortisman Sınırı İle VUK’ nda ki Diğer Bazı Tutar Ve Hadler Belirlendi.
2018 01/06 Gelir Vergisi İle İlgili 2018 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler Ve Tutarlar Belirlendi. 2006 Yılından Önce İhraç Edilmiş Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu Faizleri İçin Uygulanacak İndirim Oranı Belirlendi.
2018 01/05 Yeni Harç Tutarları Belirlendi.
2018 01/04 Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2018 01/03 Belediye Gelirlerinde 2018 Yılında Uygulanacak Tarife Ve Tutarlar Belirlendi.
2018 01/02 Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2018 01/01 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.