2013

Yıl Sirküler No İçerik
2013 12/13 E.Fatura çıktısının irsaliye olarak kullanımı hakkında
2013 12/12 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından faydalanmak için gerekli olan mukimlik belgesi hakkında açıklamalar yapıldı.
2013 12/11 Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu getirildi.
2013 12/10 E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
2013 12/09 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 11,75 olarak değişti.
2013 12/08 2014 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi.
2013 12/07 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hatırlatma
2013 12/06 Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ yayımlandı.
2013 12/05 Belediyelerce alınan bazı maktu harç ve vergi tarifeleri belirlendi.
2013 12/04 İhtiyati haciz ve haciz davaları hakkında Tahsilat İç Genelgesi yayımlandı.
2013 12/03 ÖTV değişiklikleri
2013 12/02 Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.
2013 12/01 Elektronik defter hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2013 11/05 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri yayımlandı (27 ve 28 Seri No’lu Genel Tebliğler)
2013 11/04 Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2013 11/03 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun No: 6502) yayımlandı.
2013 11/02 Karın Sermayeye İlavesi Sonucu n Hisselerin Durumu ve Konuyla İlgili Danıştay’ın Yürütmenin Durdurulması Kararı
2013 11/01 Yeniden değerleme oranı (% 3,93) açıklandı.
2013 10/05 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2013 10/04 Nakden veya mahsuben vergi iade talepleri internet ortamında (standart dilekçe örnekleri kullanılarak) yapılacaktır.
2013 10/03 Tahvil ve Bonoların 2013 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2013 10/02 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2013 10/01 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın duyurusu
2013 09/05 Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı
2013 09/04 6183 sayılı Kanunla ilgili A/5 No’lu Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.
2013 09/03 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun Duyurusu
2013 09/02 1 Seri No'lu Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ yayımlandı.
2013 09/01 Ba- Bs Bildirim Formlarına kontrol modülü eklenmiştir.
2013 08/07 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren %2 Olarak Uygulanacaktır.
2013 08/06 E-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir.
2013 08/05 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) yayımlandı.
2013 08/04 Emlak vergisine esas bina m2 inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.
2013 08/03 Elektronik fatura uygulamasına elektronik başvuru sisteminin açıldığına dair Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
2013 08/02 Geçici Vergi beyannamesinin (Nisan-Haziran 2013 Dönemi) verilme süresi uzatıldı.
2013 08/01 6495 sayılı Kanunla yapılan bazı değişiklikler.
2013 07/13 Vadeli çek reeskontu hakkında hatırlatma
2013 07/12 Yurtdışındaki varlıklara vergi avantajı sağlayan Kanun maddesiyle ilgili beyanda bulunma süresi uzatıldı.
2013 07/11 Haziran (2013) dönemine ilişkin Ba Bs Bildirim Formlarının verilme süresi uzatıldı.
2013 07/10 Deniz ve hava taşıtı yakıtı dağıtıcıları ve kullanıcıları hakkında ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2013 07/09 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2013 07/08 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2013 07/07 Bazı illerdeki işyerleri için 6 puanlık ilave sigorta primi işveren hissesi teşviki getirildi.
2013 07/06 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2013 07/05 Tahvil ve Bonoların 2013 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2013 07/04 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2013 07/03 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2013 07/02 Anonim ve limited şirket sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesine ilişkin süre uzatıldı.E.Genel kurul sistemi hakkında tebliğde değişiklik yapıldı.
2013 07/01 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili süre uzatımı yapıldı.
2013 06/06 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili GİB duyurusu
2013 06/05 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 11 olarak değişti.
2013 06/04 Gelir Vergisi Kanun Tasarısı.
2013 06/03 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2013 06/02 6487 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapıldı.
2013 06/01 Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2013 05/08 Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı.
2013 05/07 TMS yi uygulayacaklara yönelik “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” yayımlandı.
2013 05/06 Mayıs ayına ilişkin bazı hatırlatmalar
2013 05/05 Geçici Vergi Beyannamesinin (Ocak-Mart 2013 Dönemi) verilme süresi 17.05.2013 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı
2013 05/04 Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:6) yayımlandı.
2013 05/03 Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir.
2013 05/02 4479 sayılı Kanunla kurulan Devlete ait varlık kiralama şirketlerince yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının gelirlerinden yapılacak tevkifat oranı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2013 05/01 2012 Yılına ilişkin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı
2013 04/08 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.
2013 04/07 Tahvil ve Bonoların 2013 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2013 04/05 Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu yayımlandı.
2013 04/04 Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı süreleri değiştirildi 6455 sayılı kanunla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı.
2013 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2013 04/02 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2013 04/01 Şubat ayına ait Ba Bs formlarının ve gelir vergisi mükelleflerinin 2012 kesin mizan bildirimlerinin verilme süreleri uzatıldı.
2013 03/10 Vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.(VUK Genel Tebliği:425)
2013 03/09 Talep ve taahhütname verilerek ithal edilen mallar ile satın alınan mallara ilişkin ÖTV Sirküleri yayınlandı.
2013 03/08 Vakıflara vergi muafiyeti tanınması hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2013 03/07 Yıllık gelir vergisi ve Şubat ayına ait KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı
2013 03/06 Mükellef bilgileri bildirimi hakkında GİB sirküleri yayımlandı.
2013 03/05 Sermaye artırımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı genelgesi yayımlandı.
2013 03/04 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı.
2013 03/04 Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündelik tutarları
2013 03/03 Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyen bakanlar kurulu kararıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi
2013 03/02 Gelir İdaresi Başkanlığı ücret kazançları vergi rehberi yayımladı.
2013 03/01 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.
2013 02/13 KDV Tevkifatıyla ilgili değişiklikler yapıldı.
2013 02/12 Ocak (2013) dönemine ilişkin Ba Bs Bildirim Formlarının verilme süresi uzatıldı.
2013 02/11 Ocak ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerin verilme süresi Salı günü sonuna kadar uzatıldı.
2013 02/10 Kümes hayvanlarının etleri, sakatatları ve yağlarının toptan tesliminde KDV oranı değişti.
2013 02/09 Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bazı hatırlatmalar.
2013 02/08 Bazı VUK Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapıldı ve kıymetli maden alım satımında belge kullanımıyla ilgili düzenleme yapıldı.
2013 02/07 Dar mükellefiyette işyeri tespiti hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2013 02/06 Bireysel katılım sermayesi hakkında yönetmelik yayımlandı.
2013 02/05 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2013 02/04 E.Fatura ve E.Defter zorunluluğu getirilen mükellefler hakkında açıklamalar yapıldı.
2013 02/03 Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin gönderilme süresi uzatıldı.
2013 02/02 Geçici Vergi beyannamesinin (Ekim-Aralık 2012 Dönemi) verilme süresi Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2013 02/01 Radyo ve televizyonların ödeyecekleri üst kurul payı ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı
2013 02/01 Radyo ve televizyonların ödeyecekleri üst kurul payı ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı
2013 0110 Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2013 01/27 Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki vergi istisnası ve sistem kullanım bedellerinde indirime ilişkin maddenin süresi uzatıldı.
2013 01/27 Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki vergi istisnası ve sistem kullanım bedellerinde indirime ilişkin maddenin süresi uzatıldı.
2013 01/26 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendi.
2013 01/26 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendi.
2013 01/25 Elektrik ve doğal gaz aboneleri ile tüketim bilgilerinin bildirim zorunluluğu hakkında yeni açıklamalar yapıldı
2013 01/25 Elektrik ve doğal gaz aboneleri ile tüketim bilgilerinin bildirim zorunluluğu hakkında yeni açıklamalar yapıldı
2013 01/24 Aralık ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı
2013 01/24 Aralık ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı
2013 01/23 Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.
2013 01/23 Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.
2013 01/22 2012 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2013 01/22 2012 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2013 01/21 Kamu kurumlarının anonim ve limited şirketlere tebligatının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirildi.
2013 01/21 Kamu kurumlarının anonim ve limited şirketlere tebligatının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirildi.
2013 01/20 İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğunun hatırlatılması
2013 01/20 İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğunun hatırlatılması
2013 01/19 2013 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2013 01/19 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlendi.
2013 01/19 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlendi.
2013 01/18 Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.
2013 01/18 Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.
2013 01/17 YÖNETİM KURULLARINCA HAZIRLANACAK İÇ YÖNERGE HAKKINDA HATIRLATMA
2013 01/17 YÖNETİM KURULLARINCA HAZIRLANACAK İÇ YÖNERGE HAKKINDA HATIRLATMA
2013 01/16 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2013 01/16 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2013 01/15 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2013 01/15 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2013 01/14 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar
2013 01/14 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar
2013 01/13 Alkollü içkilerle ilgili asgari maktu vergi tutarları belirlendi.
2013 01/13 Alkollü içkilerle ilgili asgari maktu vergi tutarları belirlendi.
2013 01/12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında yönetmelikler ve tebliğ yayımlandı.
2013 01/12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında yönetmelikler ve tebliğ yayımlandı.
2013 01/11 2012 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2013 01/11 2012 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2013 01/10 Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2013 01/09 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2013 01/08 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2013 01/07 * Gelir Vergisi ile ilgili 2013 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. * 2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı açıklandı.
2013 01/06 Fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ndaki diğer bazı tutar ve hadler arttırıldı.
2013 01/05 2013 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. * 2013 yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi. * Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı. * 2013 yılında alına
2013 01/04 Emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı
2013 01/03 Yeni harç oranları ve tutarları
2013 01/02 Yeni damga vergisi oranları ve tutarları
2013 01/01 Vergiyle ilgili bazı oran ve tutarlarda değişiklik yapıldı. (Konut teslimlerindeki KDV oranı, mevduat faizlerinde tevkifat oranı, damga vergisi ve harçların oran ve tutarları, emlak vergisine esas değerler, yurtdışı kredilerinde KKDF kesintisi oranları,

2017

Yıl Sirküler No İçerik
2017 12/24 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/23 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/22 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi.
2017 12/21 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.
2017 12/20 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 3) Yayımlandı.
2017 12/19 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2017 12/18 Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı
2017 12/17 Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/16 Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 12/15 Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 12/14 Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 12/13 Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
2017 12/12 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Yapılan Değişiklik İle 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek beyanname Verilmesi, Amasya, Bartın
2017 12/11 Elektronik Belge Olarak Düzenlenecek, İletilecek, Muhafaza ve İbraz Edilecek Sevk İrsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu İçin Hazırlanan 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
2017 12/10 Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderil
2017 12/09 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Yer Alan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü Yeniden Düzenlenmiştir.
2017 12/08 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
2017 12/07 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2017 12/06 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/05 7061 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2017 12/04 Ödemesi 2017 Yılı Aralık Ayına Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına Ait SGK Prim Tutarı İle 2017 Yılı Kasım Ayına Ait SGK Prim Tutarlarının Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 12/03 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 12/02 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 12/01 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM'de Kabul Edilmiştir.
2017 11/10 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylandığına İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 11/09 Ekim 2017 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 11/08 Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir
2017 11/07 Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 11/06 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır
2017 11/05 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir.
2017 11/04 Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/03 e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 11/02 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.
2017 11/01 KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
2017 10/08 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır.
2017 10/07 Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir.
2017 10/06 Endeksleme Oranları Açıklandı.
2017 10/05 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
2017 10/04 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin 483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 10/03 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 10/02 SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır
2017 10/01 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2017 09/08 Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.
2017 09/07 Altına Dayalı İhraç Edilen DİBS İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı % 0 Belirlendi.
2017 09/06 Serbest Meslek Hizmetlerine İlişkin 4 Seri No'lu Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 09/05 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Artırıldı.
2017 09/04 KDV 1 Beyannamesinde Yer Alacak Belge Sayısı Beyanı Ertelenmiştir.
2017 09/03 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 09/02 Pişmanlık ve Islah Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2017 09/01 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/09 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 08/08 Olağanüstü Hal Kapsamında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler.
2017 08/07 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 08/06 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.
2017 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2017 08/04 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2017 08/02 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 08/01 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 07/24 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır.
2017 07/23 Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü.
2017 07/22 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/21 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
2017 07/20 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2017 07/19 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır.
2017 07/18 e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.
2017 07/17 İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/16 Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı.
2017 07/15 Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/14 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.
2017 07/13 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama.
2017 07/12 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/11 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/10 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 07/09 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Taksit Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.
2017 07/08 İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
2017 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.
2017 07/06 İkinci Geçici Vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 07/05 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.
2017 07/04 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 07/03 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 481 No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2017 07/02 E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2017 07/01 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2017 06/12 ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.
2017 06/11 Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.
2017 06/10 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2017 06/09 Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.
2017 06/08 KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 06/07 İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.
2017 06/06 İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.
2017 06/05 Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.
2017 06/04 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Soru ve Cevaplar yayımlandı.
2017 06/03 7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 06/02 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2017 06/01 1 ve 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı.
2017 05/15 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.
2017 05/14 Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017
2017 05/13 Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
2017 05/12 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi.
2017 05/11 Nisan 2017 Dönemine Ait Aylık Muhtasar,Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
2017 05/10 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2017 05/09 Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.
2017 05/08 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğa İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır
2017 05/07 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır.
2017 05/06 Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar.
2017 05/05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.
2017 05/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 05/03 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonunda
2017 05/02 2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.
2017 05/01 Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.
2017 04/12 İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.
2017 04/11 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 04/10 Mart 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2017 04/09 Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı.
2017 04/08 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma.
2017 04/07 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı.
2017 04/06 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.
2017 04/05 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu.
2017 04/04 2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı.
2017 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2017 04/02 479 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 04/01 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2017 03/13 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.
2017 03/12 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı.
2017 03/11 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2017 03/10 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme Süreleri uzatıldı
2017 03/09 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/08 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı.
2017 03/07 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.
2017 03/06 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.
2017 03/05 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir.
2017 03/04 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.
2017 03/03 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
2017 03/02 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır.
2017 03/01 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı.
2017 02/18 Muhtasar Beyanname ile "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesine ilişkin önemli duyuru.
2017 02/17 Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı.
2017 02/16 Prim borçlarının ertelenmemesi yönündeki beyanların değiştirilmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2017 02/15 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/14 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler.
2017 02/13 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.
2017 02/12 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2017 02/11 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
2017 02/10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı.
2017 02/09 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı.
2017 02/08 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.
2017 02/07 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2017 02/06 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.
2017 02/05 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir.
2017 02/04 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2017 02/03 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI YAYIMLANDI
2017 02/02 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.
2017 02/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.
2017 02/01 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.
2017 01/20 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.
2017 01/19 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler.
2017 01/18 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi.
2017 01/17 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı.
2017 01/16 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı.
2017 01/15 Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.
2017 01/14 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.
2017 01/13 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı.
2017 01/12 Yabancıların istisnai olarak Türk Vatandaşlığı alması ile ilgili değişiklikler.
2017 01/11 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları.
2017 01/10 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2017 01/09 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi.
2017 01/08 Kıdem tazminatı tavanı arttı.
2017 01/07 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.
2017 01/06 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.
2017 01/05 Asgari Geçim İndirimi tutarları.
2017 01/04 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı.
2017 01/03 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2017 01/02 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.
2017 01/01 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti.

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.