Gündem

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili Uygulamaya Geçiş Tarihlerine Dikkat Edelim !

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye vb.) ile ilgili daha önce yayımlanmış tüm Tebliğler bir araya getirilmiş olup söz konusu Tebliğ ile bahsi geçen belgelerle ilgili yeni uygulamalar ve esaslar belirlenmişti.

Uygulamaya geçiş tarihlerinin yeniden hatırlatılması amacıyla işbu gündemimiz hazırlanmıştır.

Mezkûr Tebliğ uyarınca elektronik ortamda düzenlenecek belgelerin uygulamaya geçiş tarihleri aşağıda yer almaktadır:

 

Uygulama

Kapsama Giren Mükellef Grupları

Zorunluluk Tarihi

e-Fatura

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.01.2020

e-Fatura

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.07.2020

e-Fatura

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alımını (bayilik lisansı dâhil) 2019 yılında gerçekleştiren mükellefler

1.07.2020

e-Fatura

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları
imal, inşa ve/veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler

1.07.2020

e-Fatura

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları

 

(Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında reklam yayımlayanlar 1.07.2020 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak söz konusu mükelleflerin e-arşiv fatura uygulamasına 1.01.2020 tarihine kadar geçmeleri zorunludur. E-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekli olduğundan bahsi geçen mükelleflerin e-faturaya geçiş tarihleri 01.01.2020’dir.)

1.01.2020

e-Fatura

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve
ticaretiyle iştigal eden mükellefler

1.01.2020

e-Arşiv Fatura

Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler

1.01.2020

e-Arşiv Fatura

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.01.2020

e-Arşiv Fatura

19.10.2019 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçecek mükellefler

e-fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde

e-Arşiv Fatura

01.07.2020 tarihinde e-fatura uygulamasına dahil olacaklar

1.07.2020

e-Arşiv Fatura

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar
ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura
Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

1.01.2020

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer
Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere
30.000TL ve üzeri) (*)

1.01.2020

e-İrsaliye

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri
nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans
alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

1.07.2020

e-İrsaliye

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

1.07.2020

e-İrsaliye

Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

1.07.2020

e-İrsaliye

Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer
verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler.

1.07.2020

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik
(GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali
veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

1.07.2020

e-İrsaliye

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt
altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne
kayıtlı kullanıcılar

1.07.2020

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap
dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.07.2020

e-İrsaliye

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

1.01.2020


509 No’lu Genel Tebliğ,  daha önce yayımlanmış olan ve e-faturaya geçişle ilgili hadlerin yer aldığı 454 No’lu  VUK Genel Tebliğini 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırmaktadır.

Bu nedenle 454 No’lu Genel Tebliğ uyarınca;  2018 yılı brüt satış hasılatları 10 Milyon TL ve üzeri olanların 1 Ocak 2020 tarihinde e-fatura, e-arşiv ve  e-defter uygulamasına geçmiş olmaları  zorunludur.

(*) e-fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirlenen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda düzenlenmesi gereken e-Arşiv faturalara ilişkin usul ve esaslar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda açıklanacaktır.

 

 

Saygılarımızla,

29.11.2019

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.