Gündem

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhide Ait Bölümlerin Satışında Sınırlama Ve Erken Fatura Düzenlenmesinde Kdv Sorunu

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhide Ait Bölümlerin Satışında Sınırlama Ve Erken Fatura Düzenlenmesinde Kdv Sorunu

 

19 Ekim 2019 tarih 30923 Satılı Resmi Gazete ile yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin işleyişde düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenleme ile hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine göre yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin (*) iznine istinaden yapılabilir.”  Hükmü getirilmiştir.

 

Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesi için İdareye müracaat edecektir. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın % 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir.

İdare yazısı olmadan müteahhite ait bağımsız birimlerin satışı yapılamaz.

 

Yeni yapıya ilişkin kat irtifakı kurulmuş ise müteahhit payına düşen bağımsız birimlere isabet eden arsa payı üzerinden, kat irtifakı kurulmamış ve paylı mülkiyet söz konusu ise müteahhit payı üzerinden oranlama yapılarak satış yapılır.

 

Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir.

 

İdareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alınması veya yapı kullanma izin belgesi sunulması durumunda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin tamamının satışı yapılabilir.

 

Gelelim konunun KDV açısından değerlendirilmesine; 11 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 9.maddesiyle KDV Uygulama Genel Tebliğinin (III/B-2.1.1.) bölümünün sonuna eklenen paragraf ile devam eden konut projelerinde, konut tesliminden önce yani teslim gerçekleşmeden fatura düzenlenmesi halinde KDV oranının faturanın düzenlendiği tarihteki KDV oranından hesaplanabileceği açıklanmıştır. Bu kapsamda geçmiş dönemde bazı konutlarda %18 olan KDV oranının %8’e düşürülmesiyle konut teslimi yapılmadan erken fatura düzenlenmesine sıkça rastlanmaktadır. 

 

Ancak Yönetmelik’te yapılan düzenleme ile Kentsel Dönüşüm kapsamında düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin erken yapılacak satışların idare izni olmaksızın konut tesliminden önce erken fatura düzenlenmesi yönetmeliğe aykırı olacağından, düşük KDV oranının uygulandığı durumlarda KDV açısından erken fatura düzenlenmesinin riskli olacağı görüşündeyiz.

(*) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri.

 

 

25.11.2019

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.