Pratik Bilgiler

Damga Vergisi Oranları

DAMGA VERGİSİ ORANLARI VE TUTARLARI
   
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Tutar veya Nispet
   
I. Akitlerle ilgili kağıtlar :  
A) Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : Binde 9,48
2) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3) Kefalet, teminat ve rehin senetleri : Binde 9,48
4) Tahkimnameler ve sulhnameler : Binde 9,48
5) Fesihnameler :(Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
6) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler                                                 Binde 1,89
7) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016)  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan  taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)  Binde 9,48
 8) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri         "0" (03/02/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
9) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi  yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
10) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016)  7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunkapsamında düzenlenen:  
a) Taksitle satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri "0" (03/02/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Binde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
11) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında  düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
12) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016)  14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
13) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
14) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
15) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
16) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
17) (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017 ile 2017/9973 BKK Yürürlülük : 15.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri "0" (15/03/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)
   
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1) Tahkimnamaler 72,70 TL
2) Sulhnameler 72,70 TL
3) Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 408,60 TL
II. Kararlar ve mazbatalar :  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları :  
a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 72,70 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların  her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar :  
1. Ticari ve mütedavil senetler :  
a) Emtia senetleri :  
aa) Resepise (Makbuz senedi) 25,10 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 14,80 TL
ac) İyda senedi 2,40 TL
ad) Taşıma senedi 0,70 TL
b) Konşimentolar 14,80 TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2. Ticari belgeler :  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 25,10 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri  
ba) Bilançolar 56,10 TL
bb) Gelir tabloları 26,90 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 26,90 TL
c) Barnameler 2,40 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 11,00 TL
e) Ordinolar 0,70 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 11,00 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar :  
1. Makbuzlar  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar  (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2. Beyannameler : (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir)  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,70 TL
b) Vergi Beyannameleri : (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen
parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere,
beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 72,70 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 97,10 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 48,00 TL
bd) Muhtasar beyannameler 48,00 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannamesi hariç) 48,00 TL
c) Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 97,10 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 35,70 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 35,70 TL
f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 56,90 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 0,70 TL
   
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.