Pratik Bilgiler

Gelir Vergisi Tevkifatı

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI

Ödemenin Türü

İlgili Madde

Tevkifat Oranı (%)

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/1

GVK md.103 

Telif ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/2-a

17

Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/2-b

20

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/3

 3

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/4

20

Kira Ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/5-a

20

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/5-b

20

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/6-b-i

15

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

 

 

94/6-b-ii

15

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 

94/7

0

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen diğer menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/7

10

Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/10-a

20

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/10-b

20

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

 

 — Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

 

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için   (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-a-i

1

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için   (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-a-ii

2

  — Diğer zirai mahsuller için,

 

 

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-b-i

2

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için  (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-b-ii

4

 — Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,

 

 

• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için   (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-c-i

2

• Diğer hizmetler için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-c-ii

4

 — Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için(2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/11-d

0

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/12

20

Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden;

 

 

  — Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)                                                                               

94/13-a

2

 — Hurda alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/13-b

2

 — Diğer mal alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/13-c

5

 — Diğer hizmet alımları için (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/13-d

10

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;

 

 

 — On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)                                                                                                       

94/15-a

15

 — On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/15-b

10

  — Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden (2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/15-c

5

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden  (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)

Geç. 61, 69

19,8

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden (5766 sayılı Kanun ile 01.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında)

 

 

 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için 

Geç. 72

15

 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdekiler için 

Geç. 72

10

 — Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdekiler için 

Geç. 72

5

 — Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslar arası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 

Geç. 72

5

01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)  elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; 

 

 

  —Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (5527 s. Kan.ile 07.07.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2008/14272 s. BKK ile 14.11.2008’den itibaren)

Geç. 67/1

0

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz); 

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının (eorobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; 

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan; 

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (5527 sayılı Kanun ile 07.07.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1, 2

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için  (2006/10731 sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)

Geç. 67/1, 2

10

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan (Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç);

 

 

  — Dar mükellef gerçek ve tüzel kişiler için (01.01.2006’dan itibaren) 

Geç. 67/1

0

  — Tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler için    (2006/10731 sayılı BKK ile 01.01.2009’dan itibaren)

Geç. 67/1

 
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.