Sirküler

Sirküler - 2010

Yıl Sirküler No Başlık
2010 12/03 * Özel faturada değişiklik yapıldı.
2010 12/04 * 2011 Yılında geçerli olacak VUK’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.
2010 12/05 2011 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri açıklandı.
2010 12/06 Maktu damga vergisi tutarları ve hadler arttırıldı.
2010 12/07 * Harçlar Kanunu’nda yeralan maktu harç tutarları arttırıldı.
2010 12/08 * 2011 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile vergi tarifesi belirlendi.
2010 12/09 * Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 2011 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi.
2010 12/10 2011 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.
2010 12/11 * Türk kurumlarınca yurt dışında ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinden yapılacak tevkifat oranı değiştirildi.
2010 10/05 Üçüncü geçici vergi dönem sonunda (30.09.2010) dikkate alınacak değerleme kurları
2010 10/06 2010 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 10/07 Sermaye artışında Rekabet Kurumu’na ödenecek olan meblağla ilgili tebliğ yayımlandı.
2010 10/08 Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili yönetmelik yayımlandı.
2010 10/09 Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması ile ilgili Tahsilat İç Genelgesi yayımlandı.
2010 10/10 * Yatırım indiriminin kullanılması sırasında dikkat edilecek hususlar.
2010 10/11 Rekabet Kurumu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğ yayımlandı.
2010 10/12 Gecikme zammı oranı indirildi (aylık %1,40)
2010 10/13 Tecil faizi oranı düşürüldü. ( yıllık %12)
2010 10/14 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:87) yayımlandı.
2010 10/15 * Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisi oranı yükseltildi. (%15)
2010 11/01 Yatırım indiriminin kullanımına getirilen sınırlama için dava açılması mümkündür.
2010 11/02 2010 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 7,7) açıklandı.
2010 11/03 Ekim ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
2010 11/04 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bilgilendirme.
2010 11/05 İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle ilgili Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.
2010 11/06 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında rehber yayımlandı.
2010 11/07 Vergi cennetleri arasında sayılan Jersey’den vergi incelemeleriyle ilgili bilgi alınmasına imkan sağlayan anlaşma yapıldı.
2010 12/01 Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun tasarısı TBMM’ne sunuldu.
2010 12/02 Bazı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gelirleri üzerinden yapılacak tevkifatın kapsamı ve oranı ile ilgili olarak yapılmış olan değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı. (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227)
2010 07/08 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2010 07/09 İkinci geçici vergi döneminde (30.06.2010) tarihi itibariyle dikkate alınacak değerleme kurları
2010 07/10 19 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2010 07/11 2010 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 07/12 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2010 07/13 Ücret Gelirlerine Uygulanan Vergi Tarifesi 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilecektir
2010 07/14 * ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan ÖTV tutarları ile ilgili karar yayımlandı.
2010 08/01 Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı.
2010 08/02 Ücret gelirlerine uygulanan vergi tarifesi 2010 yılı başından geçerli olmak üzere değiştirildi.
2010 08/03 Devreden yatırım indiriminin kullanımı kurum kazancının % 25 i ile sınırlandırıldı.
2010 08/04 Ücret vergi tarifesinin değiştirilmesi nedeniyle yapılacak işlemleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.
2010 08/05 2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde yatırım indiriminin ne şekilde uygulanacağı.
2010 08/06 Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik yayımlandı.
2010 08/07 * Aile hekimlerine bazı ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları sorumluluğu getirildi.
2010 09/02 Serbest bölgelerdeki ücret istisnası uygulaması ile açıklama yapıldı.
2010 09/04 Enaz iki tam yıl elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkul veya iştirak hissesi satışından doğan zararların durumu.
2010 10/01 Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Genel Tebliği Sıra No:400)
2010 10/02 Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç uygulaması hakkında açıklama yapıldı.
2010 10/03 Devreden yatırım indiriminin kullanımı hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2010 10/04 Bazı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı ile ilgili değişiklik yapıldı.
2010 04/04 * Devreden yatırım indiriminin kullanılma tercihi.
2010 04/05 * Kullanılmış araç satışında uygulanacak KDV oranı hakkında açıklama yapıldı.
2010 05/01 * Diplomatik istisna kapsamında yapılan KDV iadesi ile ilgili açıklamalar yapıldı.
2010 05/02 * Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı.
2010 05/03 * Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı.
2010 05/04 * İkinci el araç satışlarının noterlerde yapılacağını hatırlatan gelir idaresi sirküleri yayımlandı.
2010 05/05 * Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.
2010 05/06 Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısı.
2010 06/01 Pasaport harçları ve değerli kağıt bedelleri indirildi.
2010 06/02 İşgücü hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulaması ile ilgili açıklamalar yapıldı
2010 06/03 Mal ve hizmet alışlarında ödenen KDV nin indirilemeyeceği durumlar hakkında açıklamalar yapıldı.
2010 06/04 Taşınmaz (gayrimenkul) satışında KDV uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2010 06/05 * 1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
2010 07/01 Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanması ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2010 07/02 Serbest bölgelerde gelir vergisi istisnası uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı.
2010 07/03 Pasaport Harçları ile ilgili iç genelge yayımlandı.
2010 07/04 Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.
2010 07/05 01 Temmuz 2010 dan itibaren geçerli olacak asgari ücret.
2010 07/06 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.
2010 07/07 Kıdem tazminatı tavanı değişti.
2010 01/24 KDV iadesiyle ilgili bazı listeler internet ortamında gönderilecektir.
2010 02/01 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
2010 02/02 Belli haddi aşan alış ve satışların aylık formlarla bildirilmesine yönelik genel tebliğ yayımlandı.
2010 02/03 Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.
2010 02/04 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları ilişkin SGK Genelgesi yayınlandı.
2010 02/05 2009 yılında yatırım indiriminin kullanımında sorun var.
2010 02/06 KDV iadesiyle ilgili internet ortamında gönderilecek listelerin gönderimi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
2010 02/07 Ba ve Bs Formlarıyla ilgili önemli hatırlatma.
2010 02/08 Gelir İdaresi Başkanlığının Elektronik ortamda gönderilecek KDV İade Listeleri hakkındaki duyurusu.
2010 03/01 Aerosol üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) teslimindeki ÖTV tutarı sıfıra indirildi.
2010 03/02 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2010 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.
2010 03/03 Elektronik Fatura uygulamasını düzenleyen genel tebliğ yayımlandı.
2010 03/04 K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi.
2010 03/05 * 5084 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında açıklama yapıldı.
2010 03/06 Aerosol üretiminde kullanılacak LPG tesliminde uygulanan ÖTV ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2010 03/07 * 4447 sayılı Kanun kapsamındaki kısaca çalışma süresi uzatıldı.
2010 03/08 * Serbest bölgelerdeki ücret stopaj istisnası ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı.
2010 04/01 Damga vergisi uygulamasında nüsha ve suret ayrımı hakkında açıklama yapıldı.
2010 04/02 Birinci geçici vergi dönem sonu (31.03.2010) değerlenmelerinde dikkate alınacak değerleme kurları
2010 04/03 2010 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 01/04 * Harçlar Kanunu’na ait nispi harç oranları ve maktu harç tutarları yüzde %10 arttırıldı.
2010 01/05 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.
2010 01/06 2010 yılında ödenecek değerli kağıt bedelleri belirlendi.
2010 01/07 Asgari geçim indirimi uygulamasına esas alınacak asgari ücret belirlendi.
2010 01/08 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.
2010 01/09 Yeni kıdem tazminatı tavanı.
2010 01/10 2009 yıl sonu (31.12.2009) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2010 01/11 Kullanım Süresi Geçen Yada Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen Kdv’nin Durumu:
2010 01/12 2009 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2009) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
2010 01/13 İkinci el araç satışlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.
2010 01/14 * Yatırım indiriminin kullanım süresini sınırlayan yasa hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
2010 01/15 * Anayasa Mahkemesi, dar mükelleflerin bazı menkul kıymet gelirlerine % “0” tevkifat oranı uygulanmasına ilişkin yasa hükmünü iptal etti.
2010 01/16 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2009 Yıl Sonu İçin)
2010 01/17 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2010 01/18 Kıdem tazminatı tavanı tekrar değişti.
2010 01/19 2009 Yıl sonu döviz değerleme kurları.
2010 01/20 Ücret gelirlerine uygulanan % 35 vergi oranının dava konusu edilmesi hakkında.
2010 01/21 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı.
2010 01/22 Özelge ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2010 01/23 Serbest Bölgelere getirilen veya çıkarılan mallar üzerinden alınan ücretin oranı değiştirildi.
2010 01/01 Yeni asgari ücret belirlendi.
2010 01/02 Bazı mallara ait ÖTV oranları ve tutarları değiştirildi.
2010 01/03 Nispi damga vergisi oranları ve maktu vergi tutarları % 10 oranında arttırıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.