Sirküler

Sirküler - 2011

Yıl Sirküler No Başlık
2011 10/06 Eylül ayına ait Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
2011 12/09 * Maktu damga vergisi ve harç tutarları % 15 oranında arttırıldı.
2011 12/10 Değerli kağıt bedelleri arttırıldı.
2011 12/11 Asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları ve asgari geçim indirimi tutarları değişti.
2011 10/03 Tahvil ve Hazine Bonolarının 30.09.2011 tarihli borsa rayici.
2011 10/04 Deri imalatında tecil/terkin uygulaması hakkında ÖTV sirküleri yayımlandı.
2011 10/05 Tütün ve tütün mamulleri üzerindeki ÖTV oranı geçici olarak değiştirildi.
2011 10/06 Van Depremi nedeni ile ilgili yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahından indirimi ve belge düzeni
2011 10/07 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2011 10/08 VAN DEPREMİNDEN ZARAR GÖRE AFETZEDELERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:
2011 11/02 Taşıtlarla ilgili 2/A No’lu ÖTV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirildi.
2011 11/03 Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu kuruldu.
2011 11/04 Yeniden değerleme oranı (% 10,26) açıklandı.
2011 11/05 Bazı mal teslimlerinde KDV oranı % 1’e indirildi.
2011 11/06 Araçlarla ilgili ÖTV beyannameleri hakkında vergi idaresi açıklama yaptı.
2011 11701 Vergi denetimi ile ilgili yönetmelikler ile yeni tarhiyat öncesi yönetmeliği yayımlandı.
2011 12/01 Ticari defterler elektronik ortamda tutulabilecektir.
2011 12/02 * 88 No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlandı.
2011 12/03 Fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ndaki diğer bazı tutar ve hadler arttırıldı.
2011 12/04 Gelir Vergisi ile ilgili 2012 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.
2011 12/05 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
2011 12/06 * 2012 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi tarife ve istisna tutarları belirlendi.
2011 12/07 *Bazı malların finansal kiralama kapsamında teslim ve kiralanmasında KDV oranı % 1’ e indirildi.
2011 12/08 * Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 17,75 olarak değişti.
2011 07/02 Asgari ücret ve sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları değişti
2011 07/03 Vergiden istisna gündelik tutarları değişti
2011 07/05 2011 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2011 07/06 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kuruldu.
2011 07/07 Bazı Vergi beyannamelerinin verilme süresi 1 Ağustos mesai saati sonuna kadar uzatıldı.
2011 07/08 Haziran ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2011 07/09 Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No 57) yayımlandı.
2011 07/10 Motorlu taşıtlar vergisi 2. taksitinin ödeme süresi uzatıldı.
2011 07/11 İhraç kayıtlı teslimlere ve tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listeleri internet vergi dairesinden gönderilecektir.
2011 08/01 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2011 08/02 Mevcut KDV sirkülerlerini birleştiren 60 Seri No’lu KDV Sirküleri yayımlandı.
2011 08/03 Doğu Afrikaya afetle ilgili olarak yapılacak bağışların kurum kazancından indirimi.
2011 08/04 Temmuz ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.
2011 09/01 Radyo ve televizyon hizmeti sağlayan kuruluşların gelirleri ile üst kurul paylarının beyanı ve ödenmesi hakkında yönetmelik yayımlandı.
2011 09/02 Gümrük beyannameleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklaması.
2011 09/03 Bazı mallarla ilgili ÖTV tutarları ve tecile ait oranlar değiştirildi.
2011 09/04 Türkiye ile Almanya arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalandı.
2011 09/05 21 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2011 10/01 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2011 10/02 Bazı mallardaki ÖTV oran ve tutarları ile kredilerdeki KKDF kesinti oranları arttırıldı.
2011 04/09 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılmıştır.
2011 04/10 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2011/1. geçici vergi dönem sonu için)
2011 04/11 * KDV oranlarını belirleyen kararda değişiklik yapıldı.
2011 05/01 38 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.
2011 05/02 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanunla ilgili başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.
2011 05/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlük maddesinde değişiklik yapıldı.
2011 05/04 Vergiden istisna K.K.T.C. ve yurtdışı gündelik tutarları.
2011 05/05 Vergi levhası ile ilgili genel tebliğ taslağı
2011 05/06 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanunla ilgili 2 No'lu Genel Tebliğ yayımlandı
2011 05/07 6111 sayılı Kanunla yeniden yapılandırılan alacakların kredi kartı ile ödenebilmesi hakkında Gelir İdaresi duyurusu.
2011 05/08 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile ilgili tebliğ yayımlandı.
2011 05/09 Turizm işletmelerine dahil binalarda geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2011 05/10 5766 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan bazı değişikliklere ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı.
2011 05/11 İnternetten gönderilecek KDV iade listeleriyle ilgili duyuru.
2011 05/12 Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasıyla ilgili genelge yayımlandı.
2011 05/13 Vergi levhalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
2011 06/01 Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili (6111 sayılı Kanun) 2011-5 sayılı iç genelge yayımlandı
2011 06/02 Kira sertifikaları gelirleri ile ilgili tevkifat ve BSMV oranı hakkında Karar yayımlandı.
2011 06/03 Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanması ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2011 07/01 İkinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerinde dikkate alınacak kurlar
2011 03/02 406 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlandı.
2011 03/04 Libya’daki olaylardan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında Başkanlık sirküleri yayımlandı.
2011 03/05 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanuna ilişkin Maliye Bakanlığı genel tebliği yayımlandı
2011 03/06 6111 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri.
2011 03/07 Kasa mevcutları, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi imkanı.
2011 03/08 6111 sayılı Kanundaki vergi alacaklarıyla ilgili yeniden yapılandırmalar (2)
2011 03/09 Mükelleflere ait e-beyannamelerin aracılar tarafından gönderilmesine ilişkin sözleşmelerin bildirilme yükümlülüğü ertelendi.
2011 03/10 Yatırım indiriminin kullanımına getirilen sınırlama için kurumlar vergisi beyannamesinin ihtirazi kayıtla verilip dava açılması mümkündür.
2011 03/11 Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında gönderilmesi gerekiyor.
2011 03/12 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanuna ilişkin iç genelgeler.
2011 03/13 Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılması
2011 03/14 Değer artış kazançlarında gayrimenkullerin iktisap tarihinin önemi
2011 04/01 2011/1 Geçici vergi dönem sonu (31.03.2011) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
2011 04/02 2011 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2011 04/03 Varlık Barışı Kanunundaki değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.
2011 04/04 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı.
2011 04/05 Kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılması başvuruları internetten yapılabilecektir.
2011 04/06 KDV artırımı yapan mükelleflerin KDV iadesinde genel esaslara dönmesi ile ilgili Bakanlık düzenlemesi.
2011 04/07 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanuna ilişkin 3 No’lu İç Genelge yayımlandı.
2011 04/08 6111 sayılı Kanuna göre yapılacak KDV artırımı ile ilgili açıklamalar yapıldı. (2011/4 No’lu İç Genelge)
2011 01/12 Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşma yürürlükten kalktı.
2011 01/13 * Dahilde işleme yada geçici kabul rejimi kapsamında yurt içinden KDV siz alış yapılması ile ilgili yasa maddesinin son durumu.
2011 01/14 * Türk kurumlarınca yurt dışında ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerindeki tevkifat oranı değişikliğini açıklayan genel tebliğ yayımlandı.
2011 01/15 2010 Yıl sonu döviz değerleme kurları.
2011 01/16 Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında gönderilmesi zorunluluğu getirildi.
2011 01/17 Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran tasarı komisyondan geçti.
2011 02/01 ÖTV beyannameleri ve bildirimleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı.
2011 02/02 2010 yılı Aralık ayına ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresi uzatıldı.
2011 02/03 Yeni Borçlar Kanunu yayımlandı.
2011 02/04 Yeni Türk Ticaret Kanunu yayımlandı.
2011 02/05 Beyannamelerin yetkili meslek mensupları aracılığı ile gönderilmesini düzenleyen genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2011 02/06 Vergi, sigorta primi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran ve diğer bazı Kanun değişiklikleri ile düzenlemelerini içeren 6111 sayılı Kanun
2011 02/07 6111 sayılı Kanunla yapılacak vergisel düzenlemeler.
2011 02/08 6111 Sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan diğer değişiklikler.
2011 02/09 Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran ve bazı Kanunlarla ilgili düzenlemeler içeren 6111 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
2011 02/10 ÖTV tutarlarını değiştiren Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2011 02/11 Yıllık beyannamede ücret gelirleri ile diğer gelir unsurlarının birlikte yer alması halinde gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı açıklandı.
2011 02/12 Beyanname ve bildirimlerin internet ortamında gönderilmesiyle ilgili Bakanlık duyurusu
2011 03/01 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2011 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.
2011 03/02 406 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlandı.
2011 01/01 Yeni asgari ücret belirlendi.
2011 01/02 Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değiştirildi. (%15)
2011 01/03 2011 yılında ödenecek değerli kağıt bedelleri belirlendi.
2011 01/04 Vergi incelemelerine ilişkin yönetmelikler yayımlandı.
2011 01/05 Asgari geçim indirimi tutarları
2011 01/06 Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.
2011 01/07 2010 yıl sonu (31.12.2010) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
2011 01/08 2010 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2010) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
2011 01/09 * Yatırım indiriminin kullanılması sırasında dikkat edilecek hususlar.
2011 01/10 Yeni kıdem tazminatı tavanı.
2011 01/11 Vergiden istisna gündelik tutarları.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.