Sirküler

Sirküler - 2013

Yıl Sirküler No Başlık
2013 03/04 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı.
2013 01/19 2013 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2013 12/13 E.Fatura çıktısının irsaliye olarak kullanımı hakkında
2013 12/12 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından faydalanmak için gerekli olan mukimlik belgesi hakkında açıklamalar yapıldı.
2013 12/11 Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunluluğu getirildi.
2013 12/10 E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
2013 12/09 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 11,75 olarak değişti.
2013 12/08 2014 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi.
2013 12/07 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hatırlatma
2013 12/06 Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ yayımlandı.
2013 12/05 Belediyelerce alınan bazı maktu harç ve vergi tarifeleri belirlendi.
2013 12/04 İhtiyati haciz ve haciz davaları hakkında Tahsilat İç Genelgesi yayımlandı.
2013 12/03 ÖTV değişiklikleri
2013 12/02 Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.
2013 12/01 Elektronik defter hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2013 11/05 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri yayımlandı (27 ve 28 Seri No’lu Genel Tebliğler)
2013 11/04 Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.
2013 11/03 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun No: 6502) yayımlandı.
2013 11/02 Karın Sermayeye İlavesi Sonucu n Hisselerin Durumu ve Konuyla İlgili Danıştay’ın Yürütmenin Durdurulması Kararı
2013 11/01 Yeniden değerleme oranı (% 3,93) açıklandı.
2013 10/05 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2013 10/04 Nakden veya mahsuben vergi iade talepleri internet ortamında (standart dilekçe örnekleri kullanılarak) yapılacaktır.
2013 10/03 Tahvil ve Bonoların 2013 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2013 10/02 Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.
2013 10/01 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın duyurusu
2013 09/05 Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı
2013 09/04 6183 sayılı Kanunla ilgili A/5 No’lu Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.
2013 09/03 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun Duyurusu
2013 09/02 1 Seri No'lu Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ yayımlandı.
2013 09/01 Ba- Bs Bildirim Formlarına kontrol modülü eklenmiştir.
2013 08/07 Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren %2 Olarak Uygulanacaktır.
2013 08/06 E-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir.
2013 08/05 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) yayımlandı.
2013 08/04 Emlak vergisine esas bina m2 inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.
2013 08/03 Elektronik fatura uygulamasına elektronik başvuru sisteminin açıldığına dair Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
2013 08/02 Geçici Vergi beyannamesinin (Nisan-Haziran 2013 Dönemi) verilme süresi uzatıldı.
2013 08/01 6495 sayılı Kanunla yapılan bazı değişiklikler.
2013 07/13 Vadeli çek reeskontu hakkında hatırlatma
2013 07/12 Yurtdışındaki varlıklara vergi avantajı sağlayan Kanun maddesiyle ilgili beyanda bulunma süresi uzatıldı.
2013 07/11 Haziran (2013) dönemine ilişkin Ba Bs Bildirim Formlarının verilme süresi uzatıldı.
2013 07/10 Deniz ve hava taşıtı yakıtı dağıtıcıları ve kullanıcıları hakkında ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.
2013 07/09 Yatırım indirimi endeksleme oranı
2013 07/08 Vergiden istisna gündelik tutarları.
2013 07/06 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2013 07/07 Bazı illerdeki işyerleri için 6 puanlık ilave sigorta primi işveren hissesi teşviki getirildi.
2013 07/05 Tahvil ve Bonoların 2013 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2013 07/04 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.
2013 07/03 İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2013 07/02 Anonim ve limited şirket sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesine ilişkin süre uzatıldı.E.Genel kurul sistemi hakkında tebliğde değişiklik yapıldı.
2013 07/01 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili süre uzatımı yapıldı.
2013 06/06 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili GİB duyurusu
2013 06/05 Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 11 olarak değişti.
2013 06/04 Gelir Vergisi Kanun Tasarısı.
2013 05/03 Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir.
2013 06/03 Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2013 06/02 6487 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapıldı.
2013 06/01 Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun hakkında genel tebliğ yayımlandı.
2013 05/08 Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı.
2013 05/07 TMS yi uygulayacaklara yönelik “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” yayımlandı.
2013 05/06 Mayıs ayına ilişkin bazı hatırlatmalar
2013 05/05 Geçici Vergi Beyannamesinin (Ocak-Mart 2013 Dönemi) verilme süresi 17.05.2013 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı
2013 05/04 Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:6) yayımlandı.
2013 05/02 4479 sayılı Kanunla kurulan Devlete ait varlık kiralama şirketlerince yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının gelirlerinden yapılacak tevkifat oranı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
2013 05/01 2012 Yılına ilişkin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı
2013 04/08 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.
2013 04/07 Tahvil ve Bonoların 2013 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa rayici.
2013 04/05 Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu yayımlandı.
2013 04/04 Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı süreleri değiştirildi 6455 sayılı kanunla çeşitli kanunlarda değişiklikler yapıldı.
2013 04/03 Yatırım indirimi endeksleme oranı.
2013 04/02 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları
2013 04/01 Şubat ayına ait Ba Bs formlarının ve gelir vergisi mükelleflerinin 2012 kesin mizan bildirimlerinin verilme süreleri uzatıldı.
2013 03/10 Vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.(VUK Genel Tebliği:425)
2013 03/09 Talep ve taahhütname verilerek ithal edilen mallar ile satın alınan mallara ilişkin ÖTV Sirküleri yayınlandı.
2013 03/08 Vakıflara vergi muafiyeti tanınması hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2013 03/07 Yıllık gelir vergisi ve Şubat ayına ait KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı
2013 03/06 Mükellef bilgileri bildirimi hakkında GİB sirküleri yayımlandı.
2013 03/05 Sermaye artırımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı genelgesi yayımlandı.
2013 03/04 Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündelik tutarları
2013 03/03 Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyen bakanlar kurulu kararıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi
2013 03/02 Gelir İdaresi Başkanlığı ücret kazançları vergi rehberi yayımladı.
2013 03/01 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.
2013 02/13 KDV Tevkifatıyla ilgili değişiklikler yapıldı.
2013 02/12 Ocak (2013) dönemine ilişkin Ba Bs Bildirim Formlarının verilme süresi uzatıldı.
2013 02/11 Ocak ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerin verilme süresi Salı günü sonuna kadar uzatıldı.
2013 02/10 Kümes hayvanlarının etleri, sakatatları ve yağlarının toptan tesliminde KDV oranı değişti.
2013 02/09 Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bazı hatırlatmalar.
2013 02/08 Bazı VUK Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapıldı ve kıymetli maden alım satımında belge kullanımıyla ilgili düzenleme yapıldı.
2013 02/07 Dar mükellefiyette işyeri tespiti hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.
2013 02/06 Bireysel katılım sermayesi hakkında yönetmelik yayımlandı.
2013 02/05 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2013 02/04 E.Fatura ve E.Defter zorunluluğu getirilen mükellefler hakkında açıklamalar yapıldı.
2013 02/03 Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin gönderilme süresi uzatıldı.
2013 02/02 Geçici Vergi beyannamesinin (Ekim-Aralık 2012 Dönemi) verilme süresi Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
2013 02/01 Radyo ve televizyonların ödeyecekleri üst kurul payı ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı
2013 01/27 Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki vergi istisnası ve sistem kullanım bedellerinde indirime ilişkin maddenin süresi uzatıldı.
2013 01/26 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendi.
2013 01/25 Elektrik ve doğal gaz aboneleri ile tüketim bilgilerinin bildirim zorunluluğu hakkında yeni açıklamalar yapıldı
2013 01/24 Aralık ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı
2013 01/23 Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.
2013 01/22 2012 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2013 01/21 Kamu kurumlarının anonim ve limited şirketlere tebligatının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirildi.
2013 01/20 İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğunun hatırlatılması
2013 01/19 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlendi.
2013 01/18 Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.
2013 01/17 YÖNETİM KURULLARINCA HAZIRLANACAK İÇ YÖNERGE HAKKINDA HATIRLATMA
2013 01/16 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2013 01/15 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2013 01/14 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar
2013 01/13 Alkollü içkilerle ilgili asgari maktu vergi tutarları belirlendi.
2013 01/12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında yönetmelikler ve tebliğ yayımlandı.
2013 01/11 2012 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2013 0110 Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2013 01/09 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.
2013 01/10 Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2013 01/11 2012 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2013 01/12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında yönetmelikler ve tebliğ yayımlandı.
2013 01/13 Alkollü içkilerle ilgili asgari maktu vergi tutarları belirlendi.
2013 01/14 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar
2013 01/15 Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.
2013 01/16 Yeni Kıdem tazminatı tavanı
2013 01/17 YÖNETİM KURULLARINCA HAZIRLANACAK İÇ YÖNERGE HAKKINDA HATIRLATMA
2013 01/18 Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.
2013 01/19 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlendi.
2013 01/20 İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğunun hatırlatılması
2013 01/21 Kamu kurumlarının anonim ve limited şirketlere tebligatının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirildi.
2013 01/22 2012 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar
2013 01/23 Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.
2013 01/24 Aralık ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı
2013 01/25 Elektrik ve doğal gaz aboneleri ile tüketim bilgilerinin bildirim zorunluluğu hakkında yeni açıklamalar yapıldı
2013 01/26 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendi.
2013 01/27 Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki vergi istisnası ve sistem kullanım bedellerinde indirime ilişkin maddenin süresi uzatıldı.
2013 02/01 Radyo ve televizyonların ödeyecekleri üst kurul payı ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı
2013 01/01 Vergiyle ilgili bazı oran ve tutarlarda değişiklik yapıldı. (Konut teslimlerindeki KDV oranı, mevduat faizlerinde tevkifat oranı, damga vergisi ve harçların oran ve tutarları, emlak vergisine esas değerler, yurtdışı kredilerinde KKDF kesintisi oranları,
2013 01/02 Yeni damga vergisi oranları ve tutarları
2013 01/03 Yeni harç oranları ve tutarları
2013 01/04 Emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı
2013 01/05 2013 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. * 2013 yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi. * Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı. * 2013 yılında alına
2013 01/06 Fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ndaki diğer bazı tutar ve hadler arttırıldı.
2013 01/07 * Gelir Vergisi ile ilgili 2013 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. * 2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı açıklandı.
2013 01/08 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.