Sirküler

7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLER

12/07

07.12.2017

KONU :

* 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

 

7061 SAYILI KANUN İLE DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanunla diğer Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER (Yürürlülük Tarihi:01.01.2018):

6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle;  

-ihtiyati hacze itiraz

-ödeme emrinde ödeme ve itiraz

-mal bildiriminde bulunma

-Teminatlı alacaklarda takip süresi olan olan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.

 

Madde 15 / Eski Hali

Madde 15 / Yeni Hali

İhtiyati hacze itiraz: Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

İhtiyati hacze itiraz: Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

 

Madde 55 / Eski Hali

Madde 55 / Yeni Hali

Ödeme emri: Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7gün içinde bildirmeleri istenir.

Ödeme emri: Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur.Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15gün içinde bildirmeleri istenir.

 

devamını sirküler ekimizden okuyabilirsiniz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.