Sirküler

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin 483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/04

03.10.2017

KONU:

*483 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği İle Belirli Şartları Sağlayanlara Eski Ödeme Kaydedici Cihazlarını Kullanmaya Devam Etme İmkanı, Tüm Satışlarına e-Fatura ve / veya e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere de ÖKC Kullanım Muafiyeti Getirildi.

 

483 SIRA NO'LU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE BELİRLİ ŞARTLARI SAĞLAYANLARA ESKİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARINI KULLANMAYA DEVAM ETME İMKANI, TÜM SATIŞLARINA E-FATURA VE / VEYA E-ARŞİV FATURA DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERE DE ÖKC KULLANIM MUAFİYETİ GETİRİLDİ

426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende olarak mal satışında veya hizmet ifasında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarlara fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (YN ÖKC) kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre bir kısım mükellefler 01.01.2018 tarihinden önce YN ÖKC kullanmaya başlamış bir kısım mükelleflere ise YN ÖKC kullanma zorunluluğunun başlangıç tarihi 01.01.2018 olarak belirlenmişti.

30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eski nesil ödeme kaydedici cihazların tebliğde belirtilen şartları sağlayanlarca kullanmaya devam edilebileceği, ayrıca tüm satışlarına e-fatura ve / veya e-arşiv fatura düzenleyen mükelleflere ÖKC kullanım muafiyeti getirilmiştir.

Yapılan değişikliklerin ve uygulama esaslarının konu başlıkları ile özeti sirkülerimizin konusu oluşturmaktadır.

 1. Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaya Devam Edecek Mükellefler:

YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerden;

 1. Aşağıda yer alan şartlardan en az ikisini sağlayanlar,
 • 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
 • 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
 • 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması
 1. Toplam 20 ve üzeri ÖKC’ye sahip olanlar,
 2. İlgili Tebliğ’in 4 üncü maddesindeki şartları yerine getirenler

işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’ lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir.

Tebliğ’de mevcut eski nesil ÖKC’leri kullanma imkanı getirilen mükelleflerin, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmiş bulunması halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak zorunda oldukları açıkça ifade edilmiştir.

Eski nesil ÖKC’leri kullanma hakkı verilen mükelleflerden bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce kullanmaya başladıkları YN ÖKC’lerini, ÖKC fişlerinin veya fatura bilgi fişlerinin (matbu fatura, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edeceklerdir.

Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ile nevi değişikliği halleri ve ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.

10 yıllık sürenin 30/6/2018 tarihinden önce dolması halinde, söz konusu cihazların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu 1/7/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup, bu tarihten önce söz konusu eski nesil ÖKC’lerin YN ÖKC ile değişim zorunluluğu olmayacaktır.

Eski nesil ÖKC’lerini kullanmaya devam edebilecek mükellefler 1/7/2018 tarihinden itibaren perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgileri (www.efatura.gov.tr) “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” olarak, internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda belirtilen format ve standartta GİB tarafından belirlenen dönemler (günlük, haftalık veya aylık) itibariyle hazırlamak ve bu raporu gerçek kişiler için elektronik imza veya mali mühür ile tüzel kişiler için ise mali mühür ile onaylayarak GİB tarafından belirlenen süreler içinde e-Arşiv uygulaması aracılığıyla GİB bilgi sistemine elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.

 1. Belli Şartları Sağlayan ve Tüm Satışlarına e-Fatura ve / veya e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere ÖKC Kullanım Muafiyeti Getirilmiştir :

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 

 1. Aşağıda yer alan şartlardan en az ikisini sağlayanlar,
 • 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, 
 • Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,
 • Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve
 1. 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerden,

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır. Muafiyet söz konusu koşulları sağlayan mükelleflerin sonradan açacakları şube işyerleri için de geçerli olacaktır.

Ancak Tebliğ’de; bu imkandan yararlanılabilmesi için (397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen e-Fatura Portalı aracılığıyla e-Arşiv Faturası düzenlenmesi hali hariç) düzenlenen e-Arşiv Faturaların bir örneğinin belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlanması zorunludur açıklamasına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ 30.09.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.