Sirküler

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

 

Sirküler

12/22

30.12.2019

Konu:

* 2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

 

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 64 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;

01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2019 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı (%22,58) dahilinde artırılmıştır.

Damga Vergisi Kanununda yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tutarların bazıları aşağıdaki gibidir:

 

Bilançolar

68,70 TL

Gelir Tabloları

32,90 TL

İşletme Hesabı Özetleri

32,90 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

89,10 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

119,00 TL

KDV Beyannameleri

58,80 TL

Muhtasar Beyannameler

58,80 TL

(Damga Vergisi beyannameleri hariç) Diğer Vergi Beyannameleri

58,80 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

119,00 TL

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

43,70 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

43,70 TL

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Muhtasar Beyannamenin Birleştirilerek Verilmesiyle Oluşturulan Beyannameler

69,70 TL

 

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almakta olup, (1) Sayılı Tablo ise sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 64)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.