Sirküler

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Meclise Sevk Edilmiştir.

Sirküler

10/19

25.10.2019

Konu:

* Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Meclise Sevk Edilmiştir.

Bazı Vergi Kanunlarında önemli değişiklikleri içeren “Dijital Hizmetler ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” bugün itibariyle meclise sevk edilmiştir.

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir:

 • Büyük ölçekli dijital hizmet sağlayıcılarının, takvim yılının birer aylık vergilendirme dönemlerinde verginin konusuna giren Türkiye’de sundukları hizmetler nedeniyle elde edecekleri hasılatları üzerinden %7,5 oranında vergi alınmasını öngören yeni bir kanun ihdas edilmektedir. Dijital hizmet vergisinin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olarak belirlenmiştir.
 • Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik yapılarak BSMV oranı kambiyo işlemlerinde binde birden, binde ikiye çıkartılmaktadır.
 • Yine Gider Vergileri Kanunu’na “Konaklama Vergisi” adı altında yeni bir madde eklenmiş olup, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri ile bu hizmetlerden yararlananlara sunulan çeşitli hizmetlerden %2 oranında Konaklama Vergisi alınması öngörülmektedir. Kanun teklifinde bu verginin 31.12.2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanmasına yönelik Gider Vergileri Kanunu’na Geçici Madde eklenmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İstisnalarını düzenleyen 23 üncü maddesinin ilgili kısmına alt paragraf eklenerek işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması durumunda söz konusu tutarın Gelir Vergisi’nden istisna tutulması sağlanmıştır.
 •  Yapılan düzenleme ile faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının ticari kazanç tespitinde gider olarak dikkate alınması öngörülmektedir.

Ayrıca faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70 i ticari kazanç tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Yine Kanun teklifinde yer alan düzenleme ile faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ÖTV ve KDV hariç ilk edinim bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir.

Benzer düzenlemeler serbest meslek kazancının tespitinde de dikkatte alınacaktır.

 • Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

18.000 TL' ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

27%

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

35%

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

40%

 

 • Tek işverenden alınan ve yukarıda yer alan tarifeye göre vergilendirilmiş olan ücret gelirlerinden dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler için bu gelire yönelik yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı yukarıda yer alan tarifenin ikinci dilimde yer alan tutarı (40.000 TL) ve birinci iş verenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı yukarıda yer alan tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan (500.000 TL) tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri içinde bu gelire yönelik yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

 • Vekalet ücretinin doğrudan avukata ödendiği ya da icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda, Gelir Vergisi tevkifatının aleyhine vekalet ücreti hükmedilenler tarafından yapılması gerektiği, vekalet ücretinin avukatın müvekkiline ödendiği durumda ise, Gelir Vergisi tevkifatının müvekkil tarafından avukata ödeme yapılması esnasında yapılması gerektiğine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesine hüküm eklenmesi öngörülmüştür.
 • Vergiye Uyum Mükelleflere Vergi İndirimini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121. Maddesinde önemli değişikliler öngörülmekte olup, bu değişiklikler;
 •  Kanun maddesinde yer alan vergi beyannameleri ifadesi açıklığa kavuşturularak bu beyannamelerin; yıllık Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi Beyannameleri, Muhtasar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri olduğu tanımlanmıştır.
 • Bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması koşulu, vergiye uyumlu mükellef indiriminin hesaplanacağı yıl sonunda verilecek beyannamenin verilme tarihine kadar çekilmektedir.
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartına fer’i alacaklar (tecil faizi, gecikme zammı, gecikme faizi)’da dahil edilmiştir.
 • Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesi kapsamında izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır.
 • Vergi cezalarında indirimi düzenleyen Vergi Usul Kanunu’nun 376 ıncı maddesinde değişiklik yapılarak, vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak belirlenmektedir. Mevcut uygulamada bu indirim birinci defada %50, müteakiben kesilenlerde üçte biri olarak uygulanmaktadır.
 • Vergi Usul Kanunu’na “Kanun Yolundan Vazgeçme” başlıklı maddenin eklenmesi öngörülmektedir. Teklifte yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin bir kısmı ve/veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.
 • Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında tapu harcının, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenmiş bir değer bulunması durumunda bu değerden az olmamak üzere gerçek devir ve iktisap bedelinden alınması sağlanmakta, böylece tapuda gerçek durumu yansıtmayan farklı beyanlardan kaynaklanan harç kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır. 
 • Emlak Vergisi’nde yapılan bir düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas olan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5.000.000 TL ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan “Değerli Konut Vergisi” alınması öngörülmektedir. Değeri 5.000.000 TL altında konutlar bu vergiden istisna olacak olup, bu değerlerden birinin 5.000.000 TL ve üzerinde olması halinde ise konut vergiye tabi olacaktır.

 

Bahsi geçen verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanı olacak olup, bu matrah üzerinden taşınmazın değerine göre binde 3, binde 6 veya binde 10 oranında vergi alınması öngörülmektedir.

Kanun teklifi sirkülerimiz ekinde yer almakta olup, teklif yasalaştığından müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.