Sirküler

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler ile İlgili Uygulamaya Geçiş Tarihleri

Sirküler

10/18

22.10.2019

Konu:

* Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler ile İlgili Uygulamaya Geçiş Tarihleri

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye vb.) ile ilgili daha önce yayımlanmış tüm Tebliğler bir araya getirilmiş olup ilgili Tebliğ ile bahsi geçen belgelerle ilgili yeni uygulamalar ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğin tümü 21.10.2019 tarih ve 10/16 sayılı sirkülerimizde duyurulmuş olup bu sirkülerimizde e-uygulamaların geçiş sürelerinin özetine yer verilmiştir.

KONU: e-Fatura

UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ

1) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler

01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkûr Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler

01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

3) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

01.07.2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

4) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

01.01.2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

5) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını

01.07.2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren e-fatura olarak düzenlemek zorundadır.

 

 • 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01.01.2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
 • 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01.07.2020 Tarihinde zorunlu olarak e faturaya geçeceği için 01.01.2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorundadır. (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3 Md.)

KONU: e-Arşiv

UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ

1) e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına 19.10.2019 tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler

01.01.2020 tarihine kadar

2) 19.10.2019 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçecek mükellefler ile bir önceki tabloda yeniden belirlenen e-faturaya geçiş tarihlerine tabi olanlar

01.07.2020 tarihinden itibaren

3) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları

1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

4) e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. (*)

01.01.2020 tarihinden itibaren

 

(*) Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirlenen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunludur.

 

KONU: e-irsaliye

UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ

1) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

01.07.2020 tarihinden itibaren

2)  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

3) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

4) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

5) 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

6) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

7) Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

8) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. (*)

01.07.2020 tarihinden itibaren

 

(*) Söz konusu mükelleflerden 01.01.2020 tarihinden itibaren ilgili maddelerinde yer alan faaliyetleri yerine getirecekler için e-irsaliye geçiş geçme zorunluluğu söz konusu işlemlerin gerçekleştiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır. 

 • Kendilerine e-irsaliye düzenlenen mükelleflerin istemeleri halinde uygulama üzerinden e-irsaliye yanıtı ile gönderilen malların kabul edilmeyen miktarını ve nedenini e-irsaliyeyi düzenleyene gönderebilme imkanı mevcuttur. Malın tamamının e-irsaliye yanıtı üzerinden reddedilebilmesi için ret işleminin malın fiili sevkinden önce yapılması şarttır.
 • e-İrsaliye sistemine dahil olanlar karşı tarafın e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olup olmadığına bakmaksızın her hal ve taktirde e-irsaliye düzenleyecektir. e-İrsaliyenin, alıcının e-irsaliye uygulamasına dahil olması halinde kendisine elektronik ortamda e-irsaliye uygulaması üzerinde elektronik sertifika ile onaylanarak iletilmesi, dahil değilse harici elektronik yollarla elektronik ortamda veya kağıt çıktısının teslimi suretiyle iletilmesi esastır. Malın sevki sırasında, araç içinde e-irsaliyenin kağıt çıktısının bulundurulması veya elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.

KONU: e-serbest meslek makbuzu

UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ

1) Serbest meslek erbaplarından 01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar

01.06.2020 tarihine kadar

2) Serbest meslek erbaplarından 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar

işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar

 • Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-serbest meslek makbuzunun karşı tarafın talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek veya elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilirse, serbest meslek erbabının imzasının notere onaylattırılarak e-serbest meslek makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak da teslimi mümkündür. Kendisine e-serbest meslek makbuzu düzenlenenler teslim yöntemine uygun şekilde bu belgeleri muhafaza edeceklerdir.

KONU: e-müstahsil makbuzu

UYGULAMAYA GEÇİŞ TARİHİ

1) e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar,

01.07.2020 tarihine kadar

2) Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

01.01.2020 tarihine kadar

 

 • Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-müstahsil makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısının alınarak çıktının her iki tarafça da ıslak imza ile imzalanması, bunun satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamında muhafaza edilmesi, e-müstahsil makbuzunun tüccar nüshasının ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Diğer Belgeler:

 • e-Gider Belgesi:

e-Gider Pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e-Gider Pusulası uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir.

 • e-Bilet:

Düzenleme; kara, deniz ve hava yolu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. etkinliklere ait biletler ile yolcu listelerini kapsamaktadır.

Hava yolu ile yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığı ile uğraşan hava yolu firmalarının düzenledikleri ve genel tebliğde belirtilen şartları taşıyan e-biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecektir.

Havayolu şirketlerince yapılan satışlarda; uçak biletlerinde, yolcu tarafından talep edilirse, yolcu bilgilerine ilave olarak hesabına yolculuk yaptıkları mükellefin unvanı ve vergi numarası da e-bilet üzerinde gösterilecektir. Söz konusu biletlerden KDV bilette yer alan tutardan matraha dahil olmayan unsurlar ayrıştırıldıktan sonra iç yüzdeyle hesaplanacaktır. Acentelerden alınacak biletlerde ise, acente yolcuya e-bilet muhteviyatını da içeren fatura düzenleyecek olup, bu fatura üzerinde de yolcu bilgilerine ilave olarak talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılanın unvanı ve vergi numarası da belirtilecektir. Söz konusu fatura yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından gider kaydedilebilecektir.

Kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerden Karayolu Taşıma Yönetmeliğine tabi olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan D1 belgeli işletmeler 01.01.2021 tarihine kadar e-bilet uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 01.07.2020 tarihine kadar (01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-bilet uygulamasına geçmek zorundadır.

 • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi ve e-Sigorta Poliçesi:

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 • Döviz Alım Satım Belgesi:

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 • e-Dekont Uygulaması:

e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.