Sirküler

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

06/01

13.06.2019

KONU:

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

01.06.2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin 507 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile; yeni teknolojik gelişmelere uygun ve Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi; finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca izin verilen sistem olarak tanımlanmıştır.

Tebliğ’de  belirtilen  finans  kuruluşları  ya  da  ödeme  kaydedici  cihaz üreticileri  tarafından  sunulan  sistemden  aşağıdaki  belirtilen  mükellef grupları 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren ihtiyari olarak yararlanabilirler:

 

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,

d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

e) Vergiden muaf esnaf

 

Tebliğle getirilen sisteme dahil olanlar, sistem kapsamında gerçekleştirdikleri mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ve/veya kağıt ortamda iletmek zorundadırlar. 

Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen haller dışında, sistem kapsamında elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgeleri kağıt ortamında düzenleyemezler.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’de belirtilen sistem ise 01.09.2019 tarihinde uygulamaya girecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.