Sirküler

Hasılat Esaslı KDV Sistemine Dahil Olan Mükelleflerle İlgili Karar Yayımlandı.

Sirküler

02/06

11.02.2019

KONU:

 

* Hasılat Esaslı KDV Sistemine Dahil Olan Mükelleflerle İlgili Karar Yayımlandı.

 

Hasılat Esaslı Kdv Sistemine Dahil Olan Mükelleflerle İlgili Karar Yayımlandı:

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Hasılat Esaslı Vergilendirme” başlıklı 38 inci maddesi hükümleri uyarınca; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden KDV dahil bedel üzerinden, aynı kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı (%18) geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Bu kapsamda 07.02.2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belediyelerle ilgili kanunlar kapsamında belli şartlara haiz olan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemi ile tahsil eden il içi toplu taşıma yapan otobüs işletmeleri bu kapsama alınmış ve hasılatları üzerinden % 1,5 vergi oranı belirlenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

 

Söz konusu karar 01.03.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.