Sirküler

İkale Sözleşmesine ve Bazı Gelirlerin Vergiden İstisna Edilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Tebliği (Seri No: 306) Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/07

18.03.2019

KONU :

* İkale Sözleşmesine ve Bazı Gelirlerin Vergiden İstisna Edilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Tebliği (Seri No: 306) Yayımlandı.

 

İKALE SÖZLEŞMESİNE VE BAZI GELİRLERİN VERGİDEN İSTİSNA EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 306) YAYIMLANDI:

 

15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunun’da yapılan değişiklikler uyarınca;

  • Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna uygulamasına,
  • İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulamasına,
  • Tazminat ödemelerinde istisna uygulamasına,
  • 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine,  yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Bu sirkülerimizde Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin özetine yer verilmiştir.

1. 27.03.2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi:

7162 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa Geçici 89 uncu madde eklenmiş ve eklenen madde ile;  27.03.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar (iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi) üzerinden kesilen gelir vergileri hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları üzerine red ve iade edilecekti.

(Söz konusu Kanun, 04.02.2019 tarihli ve 02/03 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.)

Yayımlanan Gelir Vergisi Tebliğde iade talebinin nasıl yapılacağına, talep sırasında vergi dairesine ibraz edilecek belgelere, dava aşamasında bulunan iade taleplerine, iade kapsamındaki ödemelerin detayına ve vb. konulara yer verilmiştir.

İade talebinde bulunabilmek için ek tazminat niteliğindeki ödemelerin 27.03.2018 tarihinden önce yapılmış olması ve söz konusu ödemeler üzerinden kesilen vergilerin vergi dairesine ödenmiş olması gerekmektedir.

Düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan başvurular üzerine red ve iade yapılması söz konusu değildir. Yeni başvurularda 01.01.2014 tarihinden önceki dönemler zamanaşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ancak düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılmış olması şartıyla, 30.01.2019 tarihinden önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında bulunan düzeltme talepleri üzerine de gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır.

Ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu değildir.

27.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yapıldığı durumlarda, geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün değildir.

2. Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması:

7162 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tazminat ve Yardımlar” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile madde metnine 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı ilgili kanunlarına atıf yapılarak eklenmişti.

(Söz konusu Kanun, 04.02.2019 tarihli ve 02/03 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.)

Yayımlanan Gelir Vergisi Tebliğde, Gelir Vergisinden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen tazminatlar ile işe başlatmama tazminatlarının hangi tazminatlar olduğuna açıklık getirilmiştir.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların Gelir Vergisi Kanunu’nun bu başlık altında yer alan vergiden istisna tazminat ve yardım olmadığı belirtilmiştir.

3. Diğer Düzenlemeler:

306 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinin diğer düzenlemelerinde;

  1. Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kuruluşlarda uçuş maksadıyla çalışan pilot ve kabin memurlarına ödenen ücretin gerçek safi değerinin % 70’inin gelir vergisinden istisna olarak değerlendirileceğine ilişkin 7161 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

(Söz konusu kanun kapsamında yapılan düzenlemelere müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 21.01.2019 tarih ve 01/33 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

  1. 7162 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik ile maddede sayılan ürünleri yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların, muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanmıştı. İlgili Tebliğ’de söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

(Söz konusu kanun kapsamında yapılan düzenlemelere müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 04.02.2019 tarih ve 02/03 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

Tevkifat yapmakla sorumlu olanların madde kapsamında, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer şekillerde satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, %2 oranında tevkifat yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu ödemeyi yapanlar, yaptıkları ödemeleri gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirmeleri mümkündür.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.