Sirküler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27) Yayımlandı.

Sirküler

10/13

16.10.2019

Konu:

*KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27) Yayımlandı.

 

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır. Değişik tebliği esas olarak KDVK’ nun 13 üncü maddesinde yer alan bazı hükümlerin uygulamasına ilişkin esasları içermektedir.

Sirkülerimizde bu tebliğ ile yapılan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara yer verilmiştir.

1. Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanacağına yönelik düzenleme Tebliğ’in ilgili bölümünde yapılmıştır.

2. Kanunun 13/f maddesinde hüküm altına alınan ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması kapsamına, kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin tesliminin de dahil olduğuna ilişkin açıklama tebliğe eklenmiştir.

3. Yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk Vatandaşlarına konut veya iş yerlerinin ilk tesliminde belirlenen şartların sağlanması kaydıyla KDV istisnası uygulanmaktadır. Uygulamaya ilişkin Tebliğin “Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsiki”  başlıklı ilgili bölümüne aşağıda yer alan paragraf eklenmiştir.

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”

4. Kanunun 13/k maddesinde yer alan hükme göre bazı kamu kurum ve kurumlarına bağışlanacak yapı ve tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmişti.

Tebliğ’de mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğuna ilişkin açıklama yapılmıştır.

5. İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası veya Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikası verilen mükelleflerden, Tebliğ’de açıklanan sebeplerden ötürü (vergi borcunun bulunması, sahte veya yanıltıcı belge düzenlenmesi yada kullanılması gibi) sertifikaları iptal edilenlerin konu ile ihtilaflarının yargı kararı ile sonuçlandırılarak tekrar “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamına alınmalarında yargı kararının “nihai” olması şartı kaldırılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.