Sirküler

KDV İade Talep Sürelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.

Sirküler

02/13

21.02.2019

KONU:

 

* KDV İade Talep Sürelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.

 

Kdv İade Talep Sürelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldi.

7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 32. maddesinin (1) numaralı fıkrasına; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade edilebileceğine ilişkin hüküm eklenmişti.

15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan 23 seri nolu tebliğ ile; KDV iade taleplerine yönelik iade talep süreleri ayrı ayrı açıklanmış ve indirimli oranlı iade taleplerinde uygulamaya yönelik önemli hususlar açıklanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinin sadece beyannamede gösterilmesi yeterli olmayıp, tebliğde belirtilen belgelerinde süresinde internet/vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

 İndirimli orana tabi işlemlerde kaynaklanan iade taleplerini en geç, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin beyannamelerde göstermeleri şartı ile iade almaları mümkün idi.

Ancak yapılan değişiklikle; izleyen yılın sonuna kadar verecekleri Ocak- Kasım vergilendirme dönemine ilişkin herhangi bir beyannamede (izleyen yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım dönemi düzeltme beyannameleri dahil)  beyan etmeleri ve yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesi ve tebliğde belirtilen belgelerle birlikte vergi dairesine başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Yani önceki gibi sadece KDV beyanında göstermek yeterli olmayıp, iade talebinin geçerli olması için tüm istenen belgelerinde aynı sürede verilmiş olması gerekir. Teminat ile iade talep edilmesi halinde bu süre içinde teminatında verilmesi gerekir.

Bu sürelere uygun olarak YMM raporu ile talep edilen iadelerde, YMM raporunun yılın sonundan itibaren 6 ay içinde vergi dairesine verilmesi zorunludur. 

 

KDV Kanunundaki İstisnaya Tabi işlemlerden doğan KDV iade talep süresi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilme şartı ile sınırlandırıldı.

7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 32. maddesinin (1) numaralı fıkrasına; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade edilebileceğine ilişkin hüküm eklenmişti.

 

Tebliğde bu değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin iade taleplerinde aşağıdaki süreler uygulanacaktır.

 

1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, eskiden olduğu gibi en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri gerekiyor. Ancak yeni düzenleme ile bu talebin geçerli sayılabilmesi için; işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2020/Temmuz beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2021 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

 

2. Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre, iade talebinin (ihracat, ihraç kayıtlı satış, transit taşımacılık, teşvik belgeli yatırım istisnası, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları istisnası, vb) iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacakların, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek 1: (T) Makine A.Ş., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir.

İade talebi için bu beyan tek başına yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

 

3. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

 

 

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.