Sirküler

KDV'nin İndirim Konusu Yapılacağı Zamana İlişkin Açıklamaların da Yer aldığı KDV Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

02/12

19.02.2019

KONU:

 

* KDV'nin İndirim Konusu Yapılacağı Zamana İlişkin Açıklamaların da Yer aldığı KDV Tebliği Yayımlandı.

 

Kdv'nin İndirim Konusu Yapılacağı Zamana İlişkin Açıklamaların Da Yer Aldığı Kdv Tebliği Yayımlandı:

 

15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu sirkülerimizde yapılan değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımıza yer verilmiştir.

 

1. 7104 sayılı Kanun ile KDVK’ nda yapılan değişiklik ile 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teslim ve hizmetler nedeniyle fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV teslim ve hizmetin yapıldığı takvim yılını izleyen yılın sonuna kadar indirim konusu yapılabilmektedir.

Tebliğ’de yapılan açıklamalar çerçevesinde; 01.01.2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen belgelerde yer alan tutarların gelir veya kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi gereği vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün olup bu belgelerde gösterilen KDV, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılabilir.

 

Ayrıca tebliğde; 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabileceği açıkça belirtilmiştir.

Daha önce GİB tarafından yayımlanan taslak Tebliğ’de yer alan “2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 yılında ilgili defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılması mümkün değildir.” ifadesinin geçerliliği kalmamış ve Katma Değer Vergisinin indirim zamanı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere başlamıştır.   

 

Tebliğde, indirim konusu yapılacak döneme ilişkin örnekler verilmiş, ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir.

 

2. İhraç kayıtlı  teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde aranan belgelerden biri olan “İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı” sadece “Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

3. KDVK’ nun kısmi istisnaları düzenleyen 17. maddesi kapsamında yer alan bazı teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’nin indirim hesaplarına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktaydı.

 

Ancak 7104 sayılı Kanun ile KDVK’ nda yapılan düzenleme ile ilgili kanunun 17 maddesinin 2/b, 2/c, 2/d, 4/ı, 4/ö alt bentlerinde yer alan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen KDV indirim hesaplarına dahil edilecek ve bu teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’nin düzeltilmesine gerek bulunmayacaktır. Ancak bu kapsamda yer alan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV’nin iade alınması söz konusu olamayacaktır.  

Düzeltilmesine gerek bulunmayan ve indirim hesaplarına dahil edilebilecek teslim ve hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

-Genel ve Katma bütçeli dairelere, İl özel idarelerine, belediyelere, köylere, üniversitelere, kamu menfaatine yararlı derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz yapılan teslim ve hizmetler,

-Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan bazı maddelerin teslimi,

-Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri,

-Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrüklü sahalardaki mallara yönelik ardiye, depolama ve terminal hizmetleri  

 

4KDVK’ nun Geçici 20 nci maddesinde göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde verilen teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. 7104 sayılı Kanun ile söz konusu teslim ve hizmetlerin içerisine “oyun” ibaresi eklenmişti. Eklenen bu ibare KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümüne de işlenmiştir.

Ayrıca madde de yer alan teslim ve hizmetler dolayısıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren yüklenilen KDV indirilebilecek, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmeyecektir.

 

5. 01.01.2019 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak daha önce şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmak suretiyle gider yazılan alacaklar içerisinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için şüpheli alacağın değersiz alacak haline gelmesi ve söz konusu KDV tutarı kadar olan alacağın gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde satıcı tarafından indirim konusu yapılabildiğinden mükerrer vergi indirimine yol açmayacak şekilde değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosunda 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.

 

6. KDV iade talep sürelerine ilişkin önemli değişiklikler ve açıklamalar yapılmış olup, ayrı bir sirküler ile duyurulacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.