Sirküler

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. 15.10.2019

Sirküler

10/10

 

15.10.2019

 

Konu:

* Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması döviz geliri olma şartına bağlanmıştı.

TCMB tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde söz konusu kararın uygulamasına yönelik usul ve esaslar da düzenlenmişti.

Bu defa 10.10.2019 tarih ve 410588 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile değişiklik ilgili genelgenin “Yurt Dışından Kredi Alınması” başlıklı 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında yapılmıştır.

Değişiklik öncesinde bankalar, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan ile bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeler talep etmek zorundaydı.

Yapılan değişiklik ile bankaların, tevsik edici bilgi ve belgeler talep etme zorunluluğu kaldırılmış ve şirketlerin yazılı beyanları yeterli görülmüştür. Ancak genelgenin ilgili fıkrasına yapılan ilave ile yazılı beyanın alınması, bankaların yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve alınacak yazılı beyanda "kredi" ifadesinin yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsadığının açıkça belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

Genelge de yapılan değişikliğe ilişkin özet tablomuz aşağıda yer almaktadır.

 

 

Eski Hali

Yeni Hali

Yurt Dışından Kredi Alınması

Yurt Dışından Kredi Alınması

Genel Esaslar

Genel Esaslar

MADDE 19

MADDE 19

(6) Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan ile bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeler alınır. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan ve/veya bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri sunmaması halinde, transfer işlemi tamamlanmaz ve iade işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.

(6) Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınır. Yazılı beyanın alınması bankaların bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Alınacak yazılı beyanda "kredi" ifadesinin yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsadığı açıkça belirtilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan sunmaması halinde transfer işlemi tamamlanmaz ve iade işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur

 

 

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.