Sirküler

Turizm Payının Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sirküler

11/02

05.11.2019

Konu:

* Turizm Payının Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Söz konusu kanun ile ilgili özet açıklamalarımız 18.07.2019 tarih ve 07/09 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuş olup bu sirkülerimizde söz konusu Tebliğ’de yer alan bazı hususların açıklanmasına yer verilmiştir.

1.Turizm Payının Mükellefi ve Oranları:

Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

 

Net satış rakamı: bahsi geçen tesis ve işletmelerin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerleri ifade etmektedir.

Bu tutara, esas faaliyetler çerçevesinde ki sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat kalemleri ilave edilecek, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlar ile ilgili diğer indirimler (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) bu tutardan düşülecektir.

Kira geliri: kanun kapsamında yer alan işletmelerin işletmecisi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden elde edilen kira gelirini kapsamaktadır.

 

2.Turizm Payı Nasıl Beyan Edilecektir?

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın belirlenen işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Beyannamenin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce gönderilmesi mümkün olduğu gibi aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından da beyannamelerinin gönderilmesi mümkündür.

 

3.Beyan Dönemi Nedir?

Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payının takip ve tahsili Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gecikme zammı ile tahsil edilecektir.

 

4.Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin İlk Beyan Dönemi Ne Zaman Başlayacaktır?

Turizm Payı Beyannamesini kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30.11.2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 02.12.2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Beyannameyi vermekle yükümlü olanların mükellefiyet tesis işlemlerinin yapılabilmesi için 02.11.2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde GİB’ nın “İnteraktif Vergi Dairesi” sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.

 

5.Beyan Dönemi İçinde Net Satışı ve Kira Geliri Bulunması Dahi Beyanname Verilmesi Zorunlu mudur?

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 

6.Düzeltme Beyannamesi Verilmesi Mümkün müdür?

Süresi içinde veya süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

Düzeltme beyannamelerinin söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir. Verilen düzeltme beyannamesinin turizm payı tutarını azaltıcı nitelikte olması halinde düzeltme beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında durumu açıklayan yazılı izahat yapılması gerekmektedir.

Azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesine ilişkin yapılacak düzeltme işlemleri vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

 

7.Turizm Payı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilecek midir?

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

8.Diğer Hususlar:

Tebliğ’de Turizm Payının hesaplamasına ilişkin farklı tesis ve işletmeler türünde örneklere yer verilmiş olup (“Örnek: 2”) incelendiğinde Turizm payının hesabında; konaklama tesisleri içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkanı sunan fiziki bağlantısı bulunmayan veya bütünlük içerisinde olmayan ve tesis dışına hizmet veren banka, ATM, kuaför, kuyumcu, lokanta gibi ticari ünitelerin kiraya verilmesinden veya bizzat işletilmesinden elde edilen hasılat ve kira geliri dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca seyahat acentaları tarafından aynı müşteri için konaklama bedeli ile ulaşım bedelini için ayrı ayrı fatura düzenlemesi durumunda ulaşım bedeli için düzenlenecek fatura tutarı Turizm Payı hesabında dikkate alınmayacaktır. (Tebliğ “Örnek:4”) 

Yayımlanan Tebliğ, 04.11.2019 tarih ve 11/01 sayılı sirkülerimizde yer aldığından, bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.