Sirküler

Sirküler - 2020

Yıl Sirküler No Başlık
2020 12/28 2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2020 12/27 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2020 12/26 2021 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.
2020 12/25 Binek Otomobillere Ait Gider Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Tutarlar Belirlendi.
2020 12/24 Gelir Vergisi İle İlgili 2021 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.
2020 12/23 2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2020 12/22 2021 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2020 12/21 2021 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirlendi.
2020 12/20 2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2020 12/19 2021 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %9,11 Oranında Artırılarak Belirlendi.
2020 12/18 Belediye Gelirlerinde 2021 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.
2020 12/17 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2020 12/16 2021 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 18.900 TL Olarak Belirlendi.
2020 12/15 Mobil Telefon Aboneliğinin ilk Tesisinde Alınan Özel İletişim Vergisi Maktu Tutarı 2021 Yılı İçin Belirlendi.
2020 12/14 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Artırıldı.
2020 12/13 Sermaye Şirketlerinin Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyacakları Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ'de Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2020 12/12 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi İle Kısa Çalışma Başvuru Süreleri Yeniden Belirlendi.
2020 12/11 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişikliği ve İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2020 12/10 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 31.05.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.
2020 12/09 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına ve Covid-19 Aşılarının Teslimindeki KDV Oranına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 12/08 İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı.
2020 12/07 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 12/06 E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Muhafaza Zorunluluğu ve Bu Zorunluluğun Yerine Getirileceği Tarihler
2020 12/05 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2020 12/04 7257 Sayılı Kanun İle KDV Kanununa Geçici 41 inci Madde Eklendi.
2020 12/03 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacaklara ilişkin GİB Rehberi Yayımlandı.
2020 12/02 İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında İşverene Sağlanan Bazı Desteklerin Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararlar Yayımlandı.
2020 12/01 Varlık Barışı Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı.
2020 11/12 Yeniden Değerleme Oranı 2020 Yılı İçin % 9,11 Olarak Tespit Edilmiştir.
2020 11/11 Kesinleşmiş Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı.
2020 11/10 Bankalar ve Katılım Bankaları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak TDHP ve İzahnamesine İlişkin Tebliğler Yürürlükten Kaldırıldı.
2020 11/09 01.01.2021 Tarihi İtibariyle E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2020 11/08 7256 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri
2020 11/07 7256 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri.
2020 11/06 7256 Sayılı Kanun İle KDV Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2020 11/05 Konaklama Vergisinin Uygulaması 01.01.2022 Tarihine Ertelenmiştir.
2020 11/04 7256 Sayılı Kanun İle Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.
2020 11/03 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2020 11/02 Covid-19 Kapsamında Ödeme Süreleri Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.
2020 11/01 İzmir İli İçin Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi, E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Defter Beratların Yüklenme Süresinin Uzatıldı.
2020 10/08 Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 27.10.2020
2020 10/07 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 27.10.2020
2020 10/06 2020/3.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2020 10/05 Yeniden Değerleme Oranı 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin % 5,29 Olarak Tespit Edilmiştir.
2020 10/04 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 10/03 e-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Kapsamında e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.
2020 10/02 Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Tespit Edilen Mükellefiyetlerin Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 10/01 2020 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2020 09/09 TL Cinsinden Mevduat Faizlerinden ve Katılma Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Geçici Süre İle Düşürülmüştür.
2020 09/08 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplaması Gereken Bsmv Oranını Binde 2 Ye Düşüren Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
2020 09/07 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayımlandı.
2020 09/06 Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süreyi 3 Ay Uzatan Karar Yayımlandı.
2020 09/05 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.15.09.2020
2020 09/04 Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 09/03 Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Değişiklik Tebliği'nde Yer Alan Diğer Düzenlemeler
2020 09/02 Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Tebliğ Yayımlandı.
2020 09/01 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2021 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2020 08/14 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Oranları ile Bu Oranlara Esas Matrahlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.
2020 08/13 Üniversite ve Özel Okullardaki Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2020 08/12 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 08/11 Ülke Bazlı Rapor Bildirim Yükümlülüğü Hakkında
2020 08/10 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi Yayımlandı.
2020 08/09 Servis taşımacılığı ve kira ödemelerinde KDV oranı ile işyeri kiralarında gelir vergisi tevkifat oranı hakkında vergi idaresi görüşü.
2020 08/08 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu Yayımlandı.
2020 08/07 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.
2020 08/06 Finansal Faaliyette Bulunan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının %0 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 08/05 GEKAP Sık Sorulan Sorular Yayımlandı.
2020 08/04 Fesih Yasağı, Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 08/03 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan İzaha Davet Müessesinin Usul ve Esaslarını Yeninden Belirleyen 519 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı.
2020 08/02 31.12.2020 Tarihine Kadar Yapılacak Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2020 08/01 31.12.2020 Tarihine Kadar Bazı Teslim ve Hizmetlerdeki KDV Oranlarında İndirim Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2020 07/15 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Değişiklikleri İçeren 7252 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2020 07/14 Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına Süresi 31.08.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2020 07/13 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi. 27.07.2020
2020 07/12 SGK Primine Tabi Olmayan Bazı Ödemeleri de Açıklayan İşveren İşlemleri Genelgesi Yayımlandı.
2020 07/11 50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş yerleri İçin İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğunun Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
2020 07/10 e-İrsaliye Kılavuzu Güncellendi.
2020 07/09 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi.
2020 07/08 2020/2.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2020 07/07 Yeniden Değerleme Oranı 2020 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 2,10 Olarak Tespit Edilmiştir.
2020 07/06 50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş yerleri İçin İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu 01.07.2020 Tarihinde Başladı.
2020 07/05 Vergiden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.
2020 07/04 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2020-31.12.2020 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2020 07/03 2020 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2020 07/02 Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2020 07/01 Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına Süresi 31.07.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2020 06/15 Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Sebebiyle Kısmi KDV Tevkifatının Başlayacağı Hatırlatması
2020 06/14 İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağının Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 06/13 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 06/12 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatıldı.
2020 06/11 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Beyan ve Ödeme Süresi Hatırlatması
2020 06/10 Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Haziran Ayının Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir.
2020 06/09 Haftalık Veri Formu Bildirimine Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı.
2020 06/08 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 06/07 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı.
2020 06/06 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı.
2020 06/05 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar, haftalık olarak, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Plan
2020 06/04 Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB' lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.
2020 06/03 Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği Kazançları Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatlarına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 06/02 TCMB tarafından 30 Haziran 2020 tarihine uzatılan, 2020 Yılı Birinci Dönem (31.03.2020) TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerinin Öne Çekilmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.
2020 06/01 Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).
2020 05/19 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapan Gelir Vergisi Tebliğ (Seri No:312) Yayımlandı.
2020 05/18 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2020 05/17 Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).
2020 05/16 Telif Hakkı Kazancı İstisnasına İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).
2020 05/15 Binek Otomobillere Getirilen Gider Kısıtlamasına İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).
2020 05/14 Hizmet Erbabının İşyerine Ulaşımı İçin Sağlanan Menfaatlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311).
2020 05/13 Finansman Bonolarından ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirlere İlişkin Stopaj Oranını Artıran Karar Yayımlandı.
2020 05/12 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplaması Gereken BSMV Oranını %1 e Çıkartan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2020 05/11 Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Ait Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı.
2020 05/10 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2020 05/09 Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.
2020 05/08 31.12.2019 Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirim ve Denetim Süreleri Ertelendi.
2020 05/07 2020 Yılı Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı.
2020 05/06 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2020 05/05 Yatırım Teşvik Belgelerine İlave Süre Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 05/04 Mücbir Sebep Dönemi İçinde KDV İadelerinin Usul ve Esaslarını Düzenleyen KDV Tebliği Yayımlandı.
2020 05/03 KGK' ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru Yayımlandı.
2020 05/02 Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla 30.04.2020 Tarihine Kadar Duran Süreler 15.06.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2020 05/01 E-Defter Beratlarının Yükleme Süresi Hakkında Özet Tablo Yayımlandı.
2020 04/26 Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 04/25 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
2020 04/24 2020 Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2020 04/23 Şubat/2020 ve Mart/2020 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2020 04/22 Mükelleflerin Ana Faaliyetlerinin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının Tespitine Kullanılacak Ana Faaliyet Kod Değişikliği Raporu
2020 04/21 Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 04/20 Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan Mükelleflerin 30.04.2020 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı.
2020 04/19 7244 Sayılı COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
2020 04/18 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2020 04/17 SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükelleflerin, Prim Ödemelerini Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alabilecekleri Dönem
2020 04/16 2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Rehberi Yayımlandı.
2020 04/15 Yeni Torba Kanunla 2020 Yılında Yapılacak Kâr Dağıtımlarının Sınırlandırılması Öngörülmektedir.
2020 04/14 Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Geçerlilik Sürelerinin Uzatımına İlişkin Yazı Yayımlandı.
2020 04/13 Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerinin 30.04.2020 Tarihine Kadar Durdurulmasına İlişkin İç Genelge
2020 04/12 e-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Kapsamında e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu Yayımlandı.
2020 04/11 2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2020 04/10 Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının Tespitine Yönelik Başvuru Şeklini Düzenleyen İç Genelge Yayımlandı.
2020 04/09 2019 Yılına İlişkin Dernek Beyannamelerinin Süresi 01.08.2020 Tarihine Ertelenmiştir.
2020 04/08 Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirim Konusu Yapılması
2020 04/07 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi, Pilot İller Hariç, 01.07.2020 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 04/06 Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin 2019 Yılı Genel Kurul Gündemlerine İlişkin Düzenleme Yapıldı.
2020 04/05 Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Genel Yazı Yayımlandı.
2020 04/04 Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına İmkan Veren Duyuru Yayımlandı.
2020 04/03 Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2020 04/02 Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerine İlişkin Erteleme Hakkında
2020 04/01 Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlandı.
2020 03/33 Turizm Tesislerinin Yatırımcısı ve İşleticileri Adına Tahakkuk Eden Kullanım Bedeli ile Ecrimisil Ödemelerinin Ertelemesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirledi.Turizm Tesislerinin Yatırımcısı ve İşleticileri Adına Tahakkuk Eden Kullanım Bedeli ile Ecrimisil
2020 03/32 Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır.
2020 03/31 Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamının Genişletildiğine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.
2020 03/30 İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminde Mücbir Sebep Sorgulama Ekranı Açıldı.
2020 03/29 Kısa Çalışma Ödeneği İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
2020 03/28 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı.
2020 03/27 Mücbir Sebep Takvimi
2020 03/26 7226 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2020 03/25 İŞKUR Tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular Seti Hazırlandı.
2020 03/24 Mücbir Sebep Halini Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) Yayımlandı.
2020 03/23 Mali Takvim
2020 03/22 Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2020 03/21 İhracat Genel Müdürlüğü Tarafından Dahilde İşleme İzin Belgelerine, Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Verilmesi İlişkin Yazı Yayımlandı.
2020 03/20 KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi ile Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2020 03/19 Sermaye Piyasasına Sunulacak Finansal Tabloların Bildirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 03/18 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “KGK” tarafından COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında Kurum’a Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.
2020 03/17 Ticaret Bakanlığı Tarafından Korona Virüs Önlemleri Kapsamında Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 03/16 Bankalar Birliği Tarafından Bankacılık Hizmetlerinde Geçici Önlemler ve Ekonomik Faaliyetlerin Desteklenmesi Konulu Duyurular Yayımlandı.
2020 03/15 Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin İŞKUR Tarafından Duyuru Yayımladı.
2020 03/14 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine Ait Beyan Dönemlerinin Yeniden Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.
2020 03/13 Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerindeki KDV Oranının Geçici Süre ile %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 03/12 İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2020 03/11 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.
2020 03/10 Ardeb, Teydeb,Ve Bideb Rapor Gönderim Tarihlerinin 3 Ay Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 03/9 Korona Virüs Önlemleri Kapsamında Şirket Genel Kurullarına İlişkin Açıklama Yapıldı.
2020 03/08 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Korona Virüs Hastalığı ile Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru Yayımlandı/2
2020 03/07 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Duyuru Yayımlandı.
2020 03/06 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2020 03/05 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Korona Virüs Hastalığı Sebebiyle Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek İşlemler Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2020 03/04 2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı. (Revize)
2020 03/03 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.
2020 03/02 Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri ile Hurda ve Atık Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı Yükseltildi.
2020 03/01 İhraç Eşyanın Tamamının Geri Gelen Eşya Kapsamında İthalatında İlk İhracat Beyannamesinde Damga Vergisi Aranılacaktır
2020 02/14 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Payların Ödeme Sürelerinin Uzatıldı.
2020 02/13 Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Raporlama ve Belgelendirme Yükümlülüklerini İçeren Karar Yayımlandı.
2020 02/12 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.
2020 02/11 Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esaslarının Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2020 02/10 Değerli Konut Vergisinde Değişiklikleri İçeren 7221 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2020 02/09 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.
2020 02/08 Belli Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı İle KDV Oranının Uygulamasını da İçeren KDV Tebliği (Seri No:30) Yayımlandı.
2020 02/07 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/06 Elazığ' da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilecektir.
2020 02/05 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bazı İller Hariç Yeniden Belirlendi.
2020 02/04 Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2020 02/03 Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Tespit Edilen Değerlerine Karşı Yapılan İtirazların Sonuçlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 02/02 Plastik Poşetler Haricindeki Ürünler İçin Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2020 02/01 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/26 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2020 01/25 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2020 01/24 Yurtdışına ve KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2020 01/23 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı.
2020 01/22 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2020 01/21 2020 Yılı Sonuna Kadar Satışa Tabi Plastik Poşet Ücreti Vergiler Dahil 25 kuruş Olarak Uygulanacaktır.
2020 01/20 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 30.01.2020 Tarihinden İtibaren 2.225,00 TL Olarak Belirlendi.
2020 01/19 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2020 01/18 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
2020 01/17 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere de “Nihai Tüketici” Açıklaması ile E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkânı Getirildi.
2020 01/16 Ocak/2020 Ayından İtibaren e-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alınmayacağına Dair Duyuru Yayımlandı.
2020 01/15 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2020 01/14 2019 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2020 01/13 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi.
2020 01/12 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2020 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2020-30.06.2020 Dönemi İçin Belirlendi.
2020 01/10 01.01.2020’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2020 01/09 Bazı Mobilya Teslimleri ile Yumurta ve Balık Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
2020 01/08 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce E-Arşiv Faturası Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi İçin Son Tarih 07.01.2020'dir.
2020 01/07 İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırıldı.
2020 01/06 Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerine Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarının 2020 Yılının İlk 6 Aylık Döneminde Artırılmayacağına İlişkin Karar Yayımlandı.
2020 01/05 Tecil Faiz Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/04 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalara Sağlanan Desteklerin Süreleri Uzatıldı.
2020 01/03 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2020'ye Kadar Uzatıldı.
2020 01/02 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,6 Olarak Yeniden Belirlendi.
2020 01/01 2020 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.