Sirküler

2020 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.

Sirküler

01/01

02.01.2020

Konu:

* 2020 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı ile Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Diğer Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.

 

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 513 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu’nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların, 2019 yılı için %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun “İzaha Davet” başlıklı 370 inci maddesinde yer alan “kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı” her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Ancak 7194 sayılı kanun kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirası olarak belirlendiğinden  513 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde söz konusu tutarın artırılmış haline yer verilmemiştir.

513 Sıra No’lu Tebliğ ekinde yer alan 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

3.300

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

3.300-330.000

  

330.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

Teminat tutarı

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

280.000

390.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

140.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

18

35

 

MADDE 352 

 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

220

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

   meslek erbabı                                                                          

130

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

67

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                 

30

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

18,00

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                               

8,50

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

 

120

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

   meslek erbabı

67

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                        

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                      

18,00

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                                

8,50

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                  

4,70

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

350

 

 

 

 

 

180.000

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam  ceza

350

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü                                         gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara      uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

1.300

 

 

260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel     işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

Bu Kanunun 86,148,149,150,256,257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

2.300

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

1.200

 

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

1.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

MADDE 370

İzaha Davet

 

 

İzaha davet sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100.000 Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmayan mükellefleri de kapsamaktadır.

 

 

513 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, aşağıda yer almaktadır.

 

İlgili Tebliğ eki ise sirkülerimiz ekinde ayrıca yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 513)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların, 2019 yılı için %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.