Sirküler

7226 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

Sirküler

03/26

26.03.2020

Konu:

* 7226 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete’de 7226 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

İşbu sirkülerimizde mezkûr Kanunun Vergi Mevzuatı ve Sigorta Mevzuatının bazı bölümleri ile Diğer Mevzuatta yapılan bir kısım değişikliklere yer verilmiştir. 

A) Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Gelir Vergisi Kanunu’nun Menkul Sermaye İradı başlıklı gelir kaynağı 75 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunun ilgili maddesinde bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan katkı payı ödemelerindeki irat tutarlarının gelir unsuru olduğu hüküm altına alınmıştır.

Değişiklik Kanunu ile yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate   alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Düzenleme özellikle bireysel emeklilik sistemine döviz cinsinden katılmak isteyenlere yapılan bir teşviktir.

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı (26.03.2020) tarihinde.

B) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

1. İşverenlere SGK prim desteği sağlanmaktadır.

5510 Sayılı Kanun’un 4/a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2020 yılı içinde ilk defa Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Söz konusu uygulama en son 2019 yılında uygulanmıştı.

Örneğin; 2019 yılı Ocak ayında günlük prime esas kazancı 128 TL (Azami Tutar: 128x30=3.840,00TL) ücret alan ve 20 çalışan için toplam 560 prim gün sayısı bildirilmiş olunması halinde 2020 Ocak ayında yararlanılabilecek en yüksek destek tutarı 560x2,5 = 1.400,00 TL olacaktır.

2020 yılına ilişkin destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten yararlanılmayacaktır.

Ancak 128 Türk lirası ve altında bildirilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak uygulanacaktır.

Ayrıca Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç 341 Türk Lirası olarak ve 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere uygulanacaktır.

İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu iş yerleri ile yasal süresi dışında SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için de bu teşvikten faydalanılamayacaktır.

Ayrıca 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmemesi, sigorta bildirgelerinin zamanında ödenmemesi, sigortasız işçi çalıştırılması ya da sigortalının fiilen iş yerinde çalışmadığının tespiti edilenler ile SGK’ ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunalar, 2020 yılı içinde ilk defa Kanun kapsamına alınan iş yerleri için teşvikten yararlanılmayacaktır.

Tecil ve taksitlendirme imkanından yararlananlar bu imkan devam ettiği sürece bu teşvikten yararlanacaktır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde.

2. İşsizlik Sigortası Kanununun “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği” başlıklı ek-2 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Çalışanların kısa çalışma ödeneği alabilmeleri için işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle adına işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. 

Yapılan değişiklik ile 30.06.2020 tarihine kadar işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olma ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır.

Bu uygulamadan yararlanmak için işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Ancak bu zorunlu hüküm içinde işverenin haklı nedenle fesih hakkı hariç tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde.

 

C) Konaklama Vergisinde Yapılan Düzenleme:

Söz konusu verginin 01.04.2020 olan uygulama tarihi 01.01.2021 olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

 

D) Dava Açma Süreleri:

1. Bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;

- İdari Yargılama Usulü Kanunu,

- Ceza Muhakemesi Kanunu,

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler,

- Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulması hüküm atına alınmıştır.

2. İcra ve iflas Kanunundaki Süreler 30.04.2020 Tarihine Kadar Durdurulmuştur:

 İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden, itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulması hüküm atına alınmıştır.

Ayrıca yukarıda yer verilen her iki madde de yer alan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

1.ve 2. maddeler için Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde

E) Diğer Düzenlemeler:

1. Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri de başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

1.ve 2. maddeler için Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde.

3. İşveren tarafından iki ay içinde yaptırılabilecek telafi çalışmasının süresi dört ay olarak değiştirilmiş ve bu sürenin arttırılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde

4. 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

Yürürlük Tarihi: Kanunun yayımı tarihinde

 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.