Sirküler

7256 Sayılı Kanun İle Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

SİRKÜLER

11/04

17.11.2020

KONU:

 7256 Sayılı Kanun İle Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Mezkûr Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

a) Halka Arz Olacak Kurumlarda Kurumlar Vergisi Oranı İki Puan İndirimli Uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisinin Kanunu’nun 32 inci maddesine yapılan düzenleme ile payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Kurumlar Vergisi indirimi uygulamasında; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç tutulmuştur.

(Madde:35 / Yürürlük:01.01.2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara

 

b) Diğer Düzenlemeler

Dernek ve vakıfların elde ettikleri gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5 maddesi ve aynı kanunun Geçici 67’inci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş taşınmaz kira gelirlerinden, menkul kıymet alım satım gelirlerinden, menkul kıymetlerin elde tutulması ile itfasından elde edilen gelirlerden ibaret olması halinde, elde edilen bu gelirler dolayısıyla 31.12.2020 tarihinin sonuna kadar iktisadi işletmenin oluşmayacağı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 2/a inci maddesinde hükme bağlanmıştı. Değişiklik Kanunu ile bu sürenin sonu 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır. Dolayısıyla dernek ve vakıflarca elde edilen ve kesintiye tabi tutulan bahsi geçen gelirler nedeniyle 31.12.2025 tarihinin sonuna kadar iktisadi işletme oluşmayacak ve vergi kesintisi nihai vergileme olacaktır.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 2/b maddesi hükmü gereğince 01.01.2008-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örün ve yaygın eğitim yapan ve maddede sayılan birimlerin ile döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmayacaktır. Değişiklik Kanunu ile bu sürenin sonu 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.

(Madde:36 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

2021 Yılı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının yeni takvime göre İstanbul’da oynanmasına karar verildiğinden daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 11 inci maddesinde yer alan “2020” ibaresi “2021” yılı olarak revize edilmiştir. Söz konusu madde, final müsabakası dolayısıyla UEFA’nın, katılımcı futbol kulüperinin ve organizasyonda görevli tüzel kişilerin (iş yeri ,kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunanlar hariç) Türkiye’de elde edilen kazanç ve iratlar dolayısıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi’ nden muaf olduklarına ilişkindir.  

(Madde:37 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

 

2. GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

a) Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin TTK Hükümleri Kapsamında Kendi Hisse Senetlerini veya Ortaklık Paylarını İktisap Etmeleri Gelir Vergisi Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır.

Değişiklik Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesine yeni bir tevkifat türü eklemiştir. Eklenen paragrafın tam metni aşağıda yer almakta olup söz konusu hükmün gerekçesi; tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini elde etmek suretiyle vergisiz bir şekilde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmek istenmesidir. Bu suretle eklenen paragraf ile yeni bir vergi güvenlik müessesesi ihdas edilmiştir.

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.”

Ayrıca Cumhurbaşkanına söz konusu maddenin uygulanmasına ve tevkifat oranı belirlemesine ilişkin takdir yetkisi verilmiştir.    

(Madde:17 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

b) Gelir Vergisi Beyannamesi Matrahının Tespitinde Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimlere Yeni Bir Teşvik Unsuru Eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile tam mükellef gerçek kişiler tarafından ilgili mevzuatı kapsamında düzenlenecek elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirimden faydalanabilmek için madde de yer alan hasılat ve istihdam şartlarının sağlanması gerekmektedir. Hizmet ihracatı kapsamında elde edilen kazançlar indirim kapsamında değildir.

(Madde:16 / Yürürlük:01.01.2021 tarihinde elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

 

c) Esnaf Muaflığının Kapsamı Genişletilmiş,  evlerde imal edilen malları internet vb elektronik ortamda satanlar tevkifat kapsamına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Esnaf Muaflığı” başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile bir iş yeri açmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların elde ettikleri kazançları muafiyet kapsamında alınmıştır. Muafiyetten yararlanabilmek için madde yer alan şartların sağlanması aranmakta olup muafiyet için;

- Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,

- Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması,

- Tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bankalar, bu kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve tevkif ettikleri tutarı beyan edip ödemekle yükümlü olacaklardır.

Ayrıca vergiden muaf esnaf tarafından bu kapsamda elde edilen hasılatın 220.000 TL yi (söz konusu tutar her yıl yeniden değerleme tabi olacaktır) aşması halinde, bu mükellefler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalanamayacaktır.

(Madde:15 / Yürürlük:01.01.2021 tarihinde elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

 

d) Kaldıraçlı Alım-Satım (Foreks) İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Sağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nu Geçici 67 inci maddesinde yapılan düzenleme ile döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler diğer sermaye piyasası aracı addolunmuştur.

Bunun sonucunda da banka ve aracı kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin GVK’ nın Geçici 67 nci maddesi kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilecektir.

(Madde:19 / Yürürlük:01.01.2021 tarihinde elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

 

3. DİĞER DÜZENLEMELER:

a) 01.01.2006-31.12.2020 tarihleri arasında menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri vb. gelirlerin vergilendirilmesi esas itibariyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesine göre kaynakta kesinti suretiyle yapılmakta ve yapılan tevkifat nihai vergileme olmaktadır.

Değişiklik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 31.12.2020 tarihinde biten GVK’ nın Geçici 67 inci maddesinin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 

(Madde:19 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

b) Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 68 inci maddesinin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu maddenin konusunu; jokey, jokey yamakları ve bu madde kapsamındaki antrenörlerin elde ettiği ücret niteliğindeki kazançlarının tevkif suretiyle vergilendirilmesini oluşturmaktadır.

 (Madde:20 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

 

7256 Sayılı Kanunun tam metnine 17.11.2020 tarih ve 11/03 sayılı sirkülerimizde yer verildiğinden ilgili Kanun ayrıca bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.