Sirküler

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere de “Nihai Tüketici” Açıklaması ile E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkânı Getirildi.

Sirküler

01/17

13.01.2020

Konu:

* Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere de “Nihai Tüketici” Açıklaması ile E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkânı Getirildi.

 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak e-Arşiv Fatura uygulamasının perakende mal ve hizmet satışlarında da yaygınlaştırılması bakımından,” V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümünde değişiklik yapılmıştır.

10.01.2020 tarih 31004 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:515) ile; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişikliğin ilgili kısma işlenmiş haline aşağıda yer verilmiştir.

 

V. Elektronik Belgelere İlişkin Ortak Hükümler

V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Tebliğinin 6  ıncı  maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler tarafından, vergi dahil ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın, “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi halinde, de mümkün olup bu şekilde düzenlenen bu belge e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.

 

483 No.lu VUK Genel Tebliği ile ÖKC kullanma muafiyeti bulunan mükelleflere (Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükellefler) getirilen, vergi dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturada “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesi imkânı mevcuttu.

Yapılan değişiklik ile 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflere de bu imkândan yararlanma hakkı tanınmıştır.

 

 

Söz konusu Tebliğ 10.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla. 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.