Sirküler

İhraç Eşyanın Tamamının Geri Gelen Eşya Kapsamında İthalatında İlk İhracat Beyannamesinde Damga Vergisi Aranılacaktır

Sirküler

03/01

02.03.2020

Konu:

*İhraç Eşyanın Tamamının Geri Gelen Eşya Kapsamında İthalatında İlk İhracat Beyannamesinde Damga Vergisi Aranılacaktır:

 

Damga Vergisi Kanunu uygulamasında, Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yer alan kağıtlar Damga Vergisi’ne tabidir. Bu kağıtlardan ilgili kanun kapsamında Damga Vergisi aranılması için ise;

- Kağıtların yazılıp imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi,

- Kağıtların herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Bahsi geçen kağıtların elektronik ortamda düzenlenmesi halinde ise bu belgelerin elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde olması gerekmektedir.

 

Aynı Kanunun Ek 2 inci maddesinde ise ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla madde de sayılan işlemler için düzenlenen kağıtların (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) bu vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne verdiği 04.09.2019 tarihli görüş yazısına istinaden Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 06.02.2020 tarih ve 52065123 sayılı dağıtım yerlerine iletilen yazıda;

- Aynı gümrük beyannamesiyle ihraç edilen eşyanın tamamının geri gelmesi halinde, Kanunun öngördüğü anlamda gerçekleşmiş bir ihracattan söz edilemeyeceğinden, iade edilen eşyalara ilişkin gümrük idarelerine verilen beyannameler nedeniyle daha önce alınmayan Damga Vergisinin, Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmü gereğince ilgili vergi dairelerince ceza ve gecikme faizi ile birlikte aranılması,

- Aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri gelmesi halinde, kısmen de olsa ihracat gerçekleşmiş olduğundan ve gümrük beyannameleri maktu damga vergisine tabi olduğundan, bu şekildeki beyannamelere ait damga vergisinin aranılmaması, gerektiği belirtilmektedir.

  

 

Söz konusu Genel Yazıya sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.