Sirküler

Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplaması Gereken BSMV Oranını %1 e Çıkartan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Sirküler

05/12

27.05.2020

Konu :

* Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplaması Gereken BSMV Oranını %1 e Çıkartan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

 

24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde 2 oranında uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 1’e çıkarılmıştır.

Eski kararda olduğu gibi yeni kararda da, bazı kambiyo muamelelerinde BSMV’ nin, %0 olarak uygulanmasına devam edilecektir.

Değişiklik sonrasında kambiyo muamelelerinde uygulanacak BSMV oranları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.

 

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1 (%1)

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Ek-1)

Ayrıca Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen 21.05.2020 tarihli ve 276064 sayılı yazıda, “Bu itibarla, kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alındığında; vadesiz ve yatırım hesapları üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın alım satım işlemlerinin kambiyo işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bu görüşe istinaden Başkanlık tarafından Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vb.) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satışlarının, kambiyo işlemi kapsamında değerlendirildiği ve işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre BSMV hesaplanması gerektiği bilgisi verilmiştir. Söz konusu yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Ek-2)

İlgili Cumhurbaşkanı kararı sonrasında BSMV, kambiyo satış tutarının %1 olarak belirlendiği için fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinde satış tutarı üzerinden söz konusu oranda vergi hesaplanacaktır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.