Sirküler

Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır.

Sirküler

03/32

30.03.2020

Konu:

* Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır.

 

Mücbir sebep hukuk literatüründe; bir sorumluluğun yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi suretle engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren durum olarak tanımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde tahdidi olarak sayılan haller mücbir sebep kabul edilmiş ve bu hallerin birinin bulunması halinde ise bu hal veya haller ortadan kalkıncaya kadar Kanunda yer alan sürelerin işlemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.04.2020 ile 30.6.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında bazı mükellef ve mükellef gruplarının mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Ayrıca aynı Tebliğ’de belirlenen bazı mükelleflerin ise 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dahil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Belirlenen mükellef ve mükellef gruplarına yer verdiğimiz sirkülerimiz 25.03.2020 tarih ve 03/24 sayı ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

KDV Kısmi Tevkifat uygulamasında işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla, tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1 bölümünde belirtildiği üzere; Vergi Usul Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır.

Bu sebeple mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve 518 No.lu Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mükellef ve mükellef gruplarının belirlenen dönemler içerisinde kısmi tevkifat alımları nedeniyle işlem bedelinin tamamı üzerinden KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Bu dönemler içerisinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere satıcılar tarafından düzenlenecek faturalarda KDV’nin tevkifata tutulacak kısmına yer verilmeyecek işlem bedelinin tamamı satıcılar tarafından beyan edilecektir.

Bu uygulama Kısmi Tevkifat alımlarını kapsamakta olup, Tam Tevkifat kapsamındaki işlemleri (reklam verme işlemleri, kiralama işlemleri ve yurtdışı faturalardan hesaplanan KDV tevkifatları) kapsamadığını önemle belirtmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.