Sirküler

Mücbir Sebep Halini Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) Yayımlandı.

Sirküler

03/24

25.03.2020

 

Konu:

 Mücbir Sebep Halini Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) Yayımlandı.

 

24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ’de, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve Tebliğ’de yer alan mükelleflerin VUK’nun 13 üncü maddesinde düzenlenen mücbir sebep hükümlerinden faydalanması esas alınmıştır.

Buna göre; 01.04.2020 ile 30.6.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunan mükellef grupları aşağıdaki şekildedir:

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

- Ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

(Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 24.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda da beyanları uzatılarak ödemeleri ertelenen mükellef gruplarına yer verilmiştir. Söz konusu duyuru müşavirliğimiz tarafından 24.03.2020 tarih ve 03/22 sayılı sirkülerimiz ile yayımlanmıştı.)

Mükelleflerin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 tarihi itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. 

Ancak vergi dairesi kayıtlarında ana faaliyet kodu itibariyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler arasında yer almamakla beraber, mükelleflerin ana faaliyeti olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen uğraştığını ispat ve tevsik etmeleri halinde fiili uğraşılan ana faaliyet mücbir sebebin varlığında dikkate alınacaktır. 

 

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflere İlişkin Yeniden Belirlenen Beyan ve Ödeme Süreleri:

 

Beyanname Dönemi

Beyanname Türü

Yeni Beyanname Verme Süresi

Yeni Ödeme Süresi

Mart/2020

Muhtasar Beyannamesi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.07.2020

27.10.2020

Mart/2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.07.2020

27.10.2020

Mart/2020

Ba-Bs Bildirim Formları

27.07.2020

-/

30.04.2020 Tarihine Kadar Oluşturması, İmzalanması ve Yüklenmesi Gereken

E-Defter Beratları

27.07.2020

-/-

Nisan/2020

Muhtasar Beyannamesi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.07.2020

27.11.2020

Nisan/2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.07.2020

27.11.2020

Nisan/2020

Ba-Bs Bildirim Formları

27.07.2020

-/-

01.06.2020 (Resmi Tatil Sebebiyle) Tarihine Kadar Oluşturması, İmzalanması ve Yüklenmesi Gereken

E-Defter Beratları

27.07.2020

-/-

Mayıs/2020

Muhtasar Beyannamesi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)

27.07.2020

28.12.2020 (Resmi Tatil Sebebiyle)

Mayıs/2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.07.2020

28.12.2020 (Resmi Tatil Sebebiyle)

Mayıs/2020

Ba-Bs Bildirim Formları

27.07.2020

-/-

30.06.2020 (Resmi Tatil Sebebiyle) Tarihine Kadar Oluşturması, İmzalanması ve Yüklenmesi Gereken

E-Defter Beratları

27.07.2020

-/-

 

Ayrıca aşağıda zikredilen mükellefler ile beyanname/bildirimleri bunlar tarafından verilen mükellefler mücbir sebep kapsamında alınmıştır. Şöyle ki;

- 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları,

- 24.03.2020 itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin,

22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dahil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca bu mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

65 yaş ve üzerinde olunmasına ilişkin tespitler vergi dairelerince resen gerçekleştirilecektir. Kronik rahatsızlığın tevsiki ise sağlık kuruluşlarından alınacak güvenilir belgelerle ispat ve tevsik edilecektir. Kronik rahatsızlığı olan mükelleflerin 15 günlük süre uzatım işlemleri mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sokağa çıkma yasağının 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında sona ermesi halinde 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler ana faaliyet kodu itibariyle mücbir sebep şartlarında faydalanıyorlarsa mücbir sebep halinin devam ettiği kabul edilecektir.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.