Sirküler

Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının Tespitine Yönelik Başvuru Şeklini Düzenleyen İç Genelge Yayımlandı.

Sirküler

04/10

07.04.2020

Konu:

* Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının Tespitine Yönelik Başvuru Şeklini Düzenleyen İç Genelge Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve bu Tebliğ’de Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen belirlenmiş mükelleflerin VUK’nun 13’üncü maddesinde düzenlenen mücbir sebep hükümlerinden faydalanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Bu kapsama alınan mükelleflerin belirlenmesinde mükelleflerin (gelir vergisi mükellefleri hariç) 24.03.2020 tarihi itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alındığı belirtilmişti.

Tebliğ’de yapılan düzenleme ile vergi dairesi kayıtlarında ana faaliyet kodu itibariyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler arasında yer almamakla beraber, mükelleflerin ana faaliyeti olarak belirlenen sektörlerden herhangi birisinde fiilen uğraştığını ispat ve tevsik etmeleri halinde fiili uğraşılan ana faaliyet mücbir sebebin varlığında dikkate alınacağı açıklanmıştı. Bu mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarının tespit edilmesine yönelik idareye yapılacak başvuru şekli ile Tebliğin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esasların açıklandığı 03.04.2020 tarih ve 2020/3 Seri No.lu Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama İç Genelgesi yayımlanmıştır.

İş bu sirkülerimizde mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarının tespit edilmesine yönelik idareye yapılacak başvuru şekline ilişkin özet açıklarımıza yer verilmiştir.

1. Ana faaliyet kodu itibariyle Tebliğ’de yer alan mükelleflerin mücbir sebep hali kapsamına alınması vergi dairesi bazında resen yapılacaktır.

2. Mükelleflerin ana faaliyet kodları, vergi dairesi sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan altı haneli NACE meslek koduna göre tespit edilmektedir.

3. Vergi dairesi sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan Nace meslek kodunun belirlenen sektör grubunda olmaması rağmen mükellefin fiilen iştigal edilen ana faaliyetinin belirlenen sektörlerde yer aldığının ispat ve tevsik edilmesi halinde ana faaliyet kodu yerine fiilen gerçekleştirilen faaliyet ana faaliyet alanı kabul edilecektir.  

4. Mükellefin ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır.

Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınacaktır.

 

Bu kapsamdaki başvurular, ana faaliyet alanını ispata yönelik tüm belgelerin ekinde yeraldığı “Ana faaliyet Kodu Değişikliği Raporu” ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacaktır.

 

Sunulacak Raporda Brüt hasılat tespitine yönelik olarak;

- Mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler,

- Ayrıntılı gelir tablosu bilgileri,

- Form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Örnek 1: Mükellef (A) A.Ş. öteden beri faaliyetine devam eden bir şirkettir. Mükellef, vergi dairesi kayıtlarına göre 3 ayrı faaliyet kodunda faaliyette bulunmakta olup kodlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ana faaliyet kodu- 812101- Binaların genel temizliği

Faaliyet Kodu- 812903- Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi faaliyetleri

Faaliyet Kodu- 412002- İkamet amaçlı binaların inşaatı

Mükellef, ana faaliyet kodu itibarıyla mücbir sebep kapsamında bulunmamaktadır. Ancak mükellef ana faaliyet alanının ikamet amaçlı binaların inşaatı olduğunu ve ana faaliyet kodunun mücbir sebep kapsamında bulunan "412002" kodu olması gerektiğini iddia etmektedir.

Sunulan Raporun incelenmesinden mükellefin 2019 hesap döneminde elde ettiği hasılatın faaliyet kodları itibarıyla aşağıdaki gibi olduğu anlaşılmıştır.

 

 

2019 hesap dönemi hasılatı

Hasılatın

 

(TL)

Yüzdesi

812101 No.lu Kod Hasılatı (*)

                   1.150.000,00

36,51%

812903 No.lu Kod Hasılatı (*)

                      600.000,00

19,05%

412002 No.lu Kod Hasılatı (*)

                   1.400.000,00

44,44%

Hasılat Toplamı

                   3.150.000,00

 

 

(*) Mükellefin tüm faaliyet kodları vergi dairesine kayıtlıdır.

Mükellefin 2019 hesap döneminde "412002" kodundan elde ettiği hasılatın tüm kodlardan elde ettiği hasılata oranının %44,44 olduğu ve bu oranın oransal olarak en yüksek hasılatın elde edildiği kod olduğu dikkate alındığında, mükellefin ana faaliyet kodunun "412002" olarak değiştirilmesi ve mücbir sebep kapsamına alınması gerekmektedir.

5. “Örnek 1” de yer aldığı üzere mükellefin fiilen gerçekleştirilen faaliyetin ana faaliyet alanı kabul edilmesi başvurularında ana faaliyet alanının ispatına yönelik tüm belgeler ile "Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" sunulacaktır. Başvurular interaktif vergi dairesi üzerinden yapılacaktır.   

 

Ayrıca Genelge’ de 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.03.2020 itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dahil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesine yönelik açıklamalar da yapılmıştır.

 

Söz konusu Genelgeye sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.